АНД 5220/2016 - Решение - 18-10-2016

Решение по Наказателно дело 5220/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1850

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

18.10.2016 г.                                                                        гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Като разглежда докладваното от съдията

АНД № 5220 по описа за 2016 година

                                    

Р      Е      Ш      И :

 

                ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 15-1030-005794 от 01.12.2015 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр.Пловдив, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на С.К.М., ЕГН **********, с адрес: *** са наложени административни наказания за нарушение на: чл.70, ал.3 от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.185 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева,  чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7,, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева и за нарушение на чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева, както и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 6 точки.      

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                         

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

М    О    Т    И    В    И:

 

                Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.    

         Обжалвано е Наказателно постановление № 15-1030-005794 от 01.12.2015 г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр.Пловдив, упълномощен с МЗ 8121з-748/24.06.2015г., с което на С.К.М., ЕГН **********, с адрес: *** са наложени административни наказания за нарушение на: чл.70, ал.3 от Закон за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл.185 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 20 /двадесет/ лева,  чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.4, т.7,, пр.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева и за нарушение на чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 10 /десет/ лева, както и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 6 точки.      

Жалбоподателят С.К.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.  С жалба навежда доводи за незаконосъобразност на атакуваното НП и моли същото да бъде отменено. Не представя и не сочи никакви доказателства, които съдът да събере.

Административнонаказващия орган – „ПП и КАТ“ при ОД на МВР, гр.Пловдив, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по подадената жалба.

Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок, допустима е и разгледана по същество е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

На  06.08.2015г. около  15:10 часа  в гр. Пловдив на ул.“Захаридово“ срещу № 82, жалбоподателят С.К.М. управлявайки лек автомобил „Шкода Фелиция”, с рег. № ..., собственост на Ч. К. П., ЕГН **********, бил спрян за проверка от служители към сектор „Престъпления по пътищата” Пловдив, тъй като водачът се движил с МПС без да е включил задължителни къси светлини или светлини за движение през деня. Установено било още, че по време на движение водачът на лекия автомобил не бил поставил обезопасителен колан при наличие на такъв в автомобила. При проверка на задължителното оборудване на МПС било констатирано и трето нарушение – лекия автомобил не бил оборудван със светлоотразителна жилетка. За тези констатации на 06.08.2015г. бил съставен АУАН с бланков № 046212/06.08.2015г. за извършени нарушения по чл.70, ал.3, чл.13А, ал.1 и чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП,  с чието съдържание  жалбоподателят се запознал в същия ден и го подписал като посочил че има възражение, без да ги конкретизира. По смисъла на чл.44, ал.1 от ЗАНН не постъпило възражение от страна на жалбоподателя.

Въз основа на съставения АУАН,  било издадено обжалваното Наказателно постановление № 15-1030-005794 от 01.12.2015 г., като на основание чл.185 от ЗДвП било наложено наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП било наложено наказание глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137А, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.185 от ЗДвП било наложено наказание глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП , както и на основание Наредба № Iз-2539 на МВР били отнети общо 6 контролни точки.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят Г.В.Д. поддържа така съставения от него акт, макар да не си спомня конкретната ситуация. В АУАН бил описал констатираните от него нарушения, а именно: водачът се движил без задължителни къси светлини през деня, бил е без обезопасителен колан и при проверка на задължителното оборудване било установено, че липсва светлоотразителна жилетка. Уточнява, че проверката била извършена в гр.Пловдив, на ул.“Захаридово“ срещу № 82. Няма спомен дали жалбоподателят е правил някакви възражения.  

Съдът кредитира показанията на свидетеля като логични, последователни и в съответствие с приложените към административната преписка писмени доказателства.

След преценка на събраните доказателства съдът счита, че не е допуснат съществен порок на административно наказателния процес, обосноваващ незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. В издаденото наказателно постановление и в съставения АУАН осъщественото административно нарушение е описано пълно, точно и ясно, в съответствие с установения ред и без да са допуснати процесуални нарушения. Съдебния състав счита, че обстоятелствата по проверката правилно и законосъобразно са установили извършеното административно нарушение, неговия автор и жалбоподателя като лице, което следва да носи обективна отговорност. Направеното в хода на настоящото производство възражение от жалбоподателя относно правоспособността и местоработата на актосъставителя остава недоказано, поради което съдът счита същото за неоснователно.

В хода на съдебното дирене напълно се потвърждават обстоятелствата, отразени в акта по аргумент на чл. 189, ал.2 от ЗДвП. Фактите, описани в законосъобразно съставените актове имат доказателствена сила до оборването им по съответния ред. В противната насока жалбоподателят не ангажира доказателства.

Правилно и обосновано, след като е преценил доказателствата по административната преписка, административно - наказващият орган е подвел извършените административни нарушения от жалбоподателя под нормите на чл. 70, ал. 3 от ЗДвП  / относно нарушение по т.1 от НП/,  на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП  /относно нарушение по т.2 от НП/ и на чл.139, ал.2, т.4 от ЗДвП /относно нарушение по т.3 от НП/  и съответно на основание  чл.185 от ЗДвП, чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, са му наложили справедливи наказания в предвидените за всяко от нарушенията в закона размер. Така определеният от закона размер ще способства за изпълнение целите на наказанието. Правилно и обосновано административният орган е приел, че за тези нарушения не би могло да се приложи института на чл.28 от ЗАНН. Нарушенията не се явяват с по-ниска обществена опасност от тази на други нарушения по чл.70, ал.3 от ЗДвП, чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл. 139,ал.2, т.4 от ЗДвП.

При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

По тези съображения съдът намира, че наказателното постановление следва да се потвърди като законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.