АНД 5219/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 5219/2016г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1610, гр.Пловдив, 17.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 06.10.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5219/2016г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 16 -1030-000933/ 19.04.2016г., издадено от  Началник сектор „Пътна полиция”, упълномощен с  МЗ 8121з -748/24.06.2015г., с което на Г.М.Ф., ЕГН  **********, са му наложени административни наказания глоба в размер от 200.00 лева на основание чл.179 ал.2 Закон за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП, глоба в размер от 150.00 лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123 ал.1 т.2 б. „а”от ЗДвП, глоба в размер от 50.00 лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 ЗДвП, глоба в размер от 10.00 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предложение 3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 ЗДвП.

Жалбоподателят Г.М.Ф. оспорва наказателното постановление по съображения, изложени в жалбата и моли съда за неговата отмяна. Редовно призован, в съдебно заседание  се представлява от **. У., който поддържа жалбата.

         Въззиваемата страна – Сектор ПП и КАТ Пловдив, редовно призована, не изпраща процесуален представител в съдебно заседание и не дава становище по делото.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното физическо лице/ и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е  ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

 На 05.04.2016г.г. около 22:30 ч.  на път PDV 2112  на 2 км от и в посока гр. Куклен, жалбоподателят Г.М.Ф., ЕГН  **********, като водач на лек автомобил „Опел Калибра”, рег.№ *****, лична собственост, при избиране на скоростта на движение, не се съобразил с релефа на местността при десен завой, загубил контрол над автомобила и се преобърнал в канавката, като допуснал ПТП. Жалбоподателят  не уведомил службата на МВР за случилото се и напуснал местопроизшествието. С оглед подаден сигнал за настъпилото ПТП, на място пристигнал полицейски патрул, в който били свидетелите *** В.С. и А.Г.. ***заварили мъж, който се представил за баща на водача на катастрофиралото МПС. Жалбоподателят бил издирен и върнат отново на местопроизшествието. На място в присъствието на водача, освен констатираното до този момент, било установено, че въпросното МПС не било представено на технически преглед на 01.04.2016г., видно от знак за технически преглед №7230872 и че водачът му не носи свидетелство за регистрация на МПС част II.

За тези констатации били съставени Протокол за ПТП  и АУАН Г319503/06.04.2016г. в присъствието   на жалбоподателя.  Последният се запознал със съдържанието на АУАН и го подписал без възражения. Въз основа на АУАН, било издадено и обжалваното наказателно постановление №16 -1030-000933/ 19.04.2016г. На жалбоподателя били наложени административни наказания глоба в размер от 200.00 лева на основание чл.179 ал.2 ЗДвП за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП, глоба в размер от 150.00 лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123 ал.1 т.2 б. „а”от ЗДвП, глоба в размер от 50 лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 ЗДвП, глоба в размер от 10 лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предложение 3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 ЗДвП.

Горната фактическа обстановка се установява от приложените в административно – наказателната преписка писмени доказателства: НП, АУАН, Справка за нарушител/водач; Заповед № 8121з -748/24.06.2015г., както и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  актосъставителя В.С. и А.Г..  И двамата свидетели излагат фактическа обстановка, идентична с описаната в АУАН и НП. Поясняват, че към момента на констатираните нарушения пътното платно  в този участък е било сухо, без наличие на кал и неравности. Съдът кредитира показанията на свидетелите като обективни, логични, последователни, взаимнодопълващи се и съответстващи на останалия доказателствен материал.

При така установените фактически обстоятелства, след преценка на събраните доказателства съдът намира следното от правна страна:

        

 Относно административните нарушения по чл.20 ал.2 ЗДвП, чл.147 ал.1,  чл.100 ал.1 т.2  /т.1, т.3 и т.4 от НП/

         Съдът намира за безспорно установено, че жалбоподателят е извършил от обективна и субективна страна нарушенията по чл.20 ал.2 ЗДвП, чл.147 ал.1,  чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП. Нещо повече самият жалбоподател не оспорва по същество така установените нарушения, а сочи единствено основания за отмяна на НП, свързани с нарушения на процесуалните правила в административно –наказателния процес.

Съгласно нормата на чл. 20 ал.2 от ЗДвП   водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.  

По делото безспорно се установи противоправно поведение по чл. 20 ал.2 от ЗДвП, проявено от жалбоподателя, който управлявайки лек автомобил „Опел Калибра” *****” ВТ, при избиране на скоростта на движение, не се е съобразил с установената пътна обстановка, загубил контрол над автомобила при десен завой и се преобърнал в канавката, като допуснал ПТП. Тези обстоятелства са били потвърдени от разпитаните в съдебно заседание свидетели актосъставителя В.С. и А.Г.. Потвърждение за настъпилото ПТП и водача на автомобила има и от страна на заварения на място от полицейския патрул, баща на жалбоподателя.

Безспорно се установиха и нарушенията по т.3 и т.4 от наказателното постановление. Жалбоподателят е бил длъжен, но не е носил  свидетелство за регистрация на управляваното от него  МПС, с което са извършени нарушенията, както и че последното не е било представено на задължителен периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.

Правилно така установените административни нарушения са били подведени под материалните норми, съответно по чл.20 ал.2, чл.147 ал.1,  чл.100 ал.1 т.2  от ЗДвП. АНО правилно е определил административните наказания по вид и размер, и за трите нарушения  и ги е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН. Следва да се вземат предвид обществените отношения, които се засягат с извършените нарушения, свързани с безопасността на движението по пътищата, както и възможните последици, а именно поставяне в опасност живота на хората. Ето защо така наложените санкции в пълнота ще способстват да бъдат изпълнени целите на административното наказание, заложени в чл.12 от ЗАНН -  да се поправи и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и да въздейства възпитателно и предупредително и върху останалите членове на обществото.

Предвид  изложеното съдът счита, че атакуваното НП следва да се потвърди в т.1, т. 3 и т.4 от него като законосъобразно и правилно

 

Що се отнася до административното нарушение по чл.123 ал.1 т.2    б. „а” от ЗДвП /т. 2 от НП/

От събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът счита, че не установи от обективна и субективна страна жалбоподателят да  е извършил нарушението  по  чл.123 ал.1 т.2  б. „а” от ЗДвП.  Цитираната разпоредба предвижда  водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, задължение когато при произшествието са пострадали хора, да уведоми компетентната служба на Министерството на вътрешните работи. 

Действително по делото се установява настъпилото ПТП и жалбоподателят като негов автор, но нито едно от събраните по делото доказателства не сочи ,че вследствие на ПТП са пострадали хора.   Предвид това  определената материална норма се явява неадекватна, както на така описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, така и на  доказателствения материал по делото. Нещо повече в нито  един от  двата акта, не е посочено изрично какви точно са били последиците от произшествието, а именно дали от същото са причинени само имуществени вреди, или пък има пострадали лица, което е от съществено значение за определяне на конкретните задължения на водачите по чл. 123 от ЗДвП, доколкото тази разпоредба предвижда, както общи задължения за водачите при настъпване на всяко ПТП, така и специални такива в зависимост от това дали от ПТП са настъпили само имуществени щети, или са пострадали и хора, визирани в т.1, т.2 и т.3 на чл.123 от ЗДвП.   Освен това няма идентичност и между АУАН и НП в цифровото изписване на материалната норма, доколкото в АУАН се сочи чл.123, ал.1 т.2 б. „а” и б.„б” , а в НП – чл.123, ал.1 т.2, но само б. „а”.

Предвид изложеното относно недоказаността на нарушението, описано като т.2 от наказателното постановление и посоченото, относно описанието в АУАН и НП, засягащо правото на наказаното лице да разбере кое именно негово поведение се санкционира по т.2, съдът стигна до категоричния  извод да отмени наказателното постановление в посочената му част  /т.2 от НП/.

Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА  НП № 16-1030-000933/ 19.04.2016г., издадено от  Началник сектор „Пътна полиция”, упълномощен със  МЗ 8121з -748/24.06.2015г., в частта в която, на Г.М.Ф., ЕГН  **********, са му наложени административни наказания глоба в размер от 200.00 /двеста/ лева на основание чл.179 ал.2  ЗДвП  за нарушение на чл.20 ал.2 от ЗДвП, глоба в размер от 50.00 /петдесет/ лева на основание чл.181 т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147 ал.1 ЗДвП, глоба в размер от 10.00 /десет/ лева на основание чл.183 ал.1 т.1 предложение 3 от ЗДвП за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 ЗДвП;

ОТМЕНЯ НП № 16-1030-000933/ 19.04.2016г., издадено от  Началник сектор „Пътна полиция”, упълномощен със  МЗ 8121з -748/24.06.2015г., в частта в която, на Г.М.Ф., ЕГН  **********, са му наложени административни наказания глоба в размер от 150.00 /сто и петдесет/ лева  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123 ал.1 т.2 б. „а” от ЗДвП.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд – Пловдив по реда на АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.