АНД 5218/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 1722

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

гр. Пловдив, 30.10.2016г.

Пловдивски Районен съд, Двадесет и първи наказателен състав в публично съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

при участието на секретаря Виолина Шивачева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5218/2016г. по описа на Районен съд - Пловдив за 2016 година - ХХІ наказателен състав, намира и приема за установено следното:

  Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

  Обжалвано е Наказателно постановление №16-1030-002055/27.06.2016г., издадено от Началник сектор към ОДМВР – Пловдив, с-р „Пътна Полиция”, с което на  Ч.П.У., ЕГН **********, е било наложено административно наказание ГЛОБА в размер от 100.00 /сто/ лева, на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5 Закон за движение по пътищата /ЗДвП/, за нарушение по чл. 25, ал. 1 ЗДвП.

Жалбоподателят Ч.П.У. по съображения, изложени в жалбата, иска отмяната на процесното наказателно постановление като незаконосъобразно, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административно – наказателното производство. Редовно призован, в съдебно заседание се представлява от адв. А., който поддържа жалбата и ангажира становище за отмяна на атакувания административен акт.

 Въззиваемата страна Сектор „Пътна Полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив, редовно призована, не изпраща представител и не дава становище по жалбата.

Настоящият съдебен състав, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди възраженията на жалбоподателя, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от  правоимащо лице, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е  основателна.

От фактическа страна се установи следното:

  На 06.06.2016г. около 13:00 часа в гр. Пловдив на кръстовището на бул. „Марица” и ул. „Хъшовска”, жалбоподателят като водач на лек автомобил „Опел Зафира”, собственост на „РОКУОЛ СТОУН” ООД, рег. № ***, който при извършване на маневра ляв завой, бил ударен в задния ляв калник от К.Б., водач на лек автомобил „Алфа Ромео”, рег. № ***, при изпреварване от страна на последния от лявата му страна, вследствие на което настъпило ПТП с материални щети. На място пристигнал полицейски патрул, в който бил и актосъставителят Ж.Ж. /свидетел по делото/. Проведен бил разговор с двамата водачи. Същите били проверени за алкохол, като употребата на такъв не се установило. Вследствие на това и проверката по документи, бил съставен АУАН № 10 -1030 - 002055/06.06.2016г. и Протокол за ПТП.  В АУАН била описана обстановка, в която се приело, че на 06.06.2016г. около 13:00 часа в гр. Пловдив на кръстовището на бул. „Марица” и ул. „Хъшовска”, жалбоподателят като водач на лек автомобил „Опел Зафира”, собственост на „РОКУОЛ СТОУН” ООД, рег. № ***, при извършване на маневра ляв завой без да се убеди, че покрай него от ляво го изпреварва водачът К.Б. на лек автомобил „Алфа Ромео”, рег. № ***, отнел му предимството и предизвикал  ПТП с материални щети. Жалбоподателят се запознал със съдържанието на АУАН  и го подписал с възражението, че не е отнел предимство на другия участник в  ПТП. Въз основа на АУАН, било издадено обжалваното НП, с което на жалбоподателя било наложено административно наказание ГЛОБА в размер от 100.00 лева, на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5 ЗДвП, за извършено нарушение по  чл. 25, ал. 1 ЗДвП.

След извършената преценка на целия съвкупен доказателствен материал, съдът намира, че фактическата обстановка се установя от приложените по административно – наказателната преписка писмени доказателства в частта относно времето, мястото, настъпилото ПТП и причинените вреди, участниците в него, както и от гласните показания на разпитания в съдебно заседание – актосъставител  Ж..  Същият заявява, че при пристигане на място, са били заварени двата ударени автомобила, като водачът на единия лек автомобил предприел маневра за изпреварване на колона от автомобили и препречил пътя на другия водач от дясна лента, който завивал наляво, като  при изтегляне се ударил в задния му ляв калник. Пояснява, че двата автомобила са се движили в посока изток – запад. Съдът кредитира показанията на свидетеля  като логични, обективни, непредубедени.

 При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

НП и АУАН са издадени в предвидената от закона форма и от компетентен за това орган. В резултат на проведената служебна проверка и контрол настоящата съдебна инстанция констатира, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП.

 Съгласно чл. 25 ал.1 от ЗДвП водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение.

Съдът стигна до извода, че не се доказа от обективна и субективна страна, жалбодателят да е извършил нарушението по чл.25 ал.1 от ЗДвП. Така описаната в АУАН и НП фактическа обстановка и по-конкретно обстоятелствата, въз основа на които се основава то, не отговарят на обективната действителност. В тази посока са и показанията на актосъставителя Ж., който заявява,че не жалбоподателят, а другият водач на  МПС е предизвикал ПТП, като е предприел изпреварване на автомобилна колона и в това число е препречил и пътя на маневриращия в лява посока жалбоподател. Следва да се постави внимание и върху това, че изпреварването е било осъществено на кръстовище, което е изрично забранено в разпоредбата на чл. 43. т.2 от ЗДвП, още по- малко този водач да има предимство спрямо жалбоподателя /както е описано в АУАН и НП/.   Действително по делото се установи, че е настъпило ПТП, че двамата водачи са участвали в него, че са нанесени щети, не се доказа безспорно обаче нито механизмът на сблъсъка, нито че жалбоподателят е  извършител  нарушение по чл.25 ал.1 от ЗДвП.  

Невписването на обстоятелствата, при които е извършено това нарушение и на доказателствата, които го подкрепят е липса на реквизит по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, с което е ограничено правото на защита на нарушителя.

  С оглед установените съществени нарушения на процесуалните правила, съдът стигна до извода, че констатираното  нарушение е и недоказано и в тази посока, е поставен в положение на невъзможна преценка относно това, има ли извършено нарушение  и извършено ли е то от жалбоподателя.

Настоящата инстанция е контролна такава, и е недопустимо в съдебната фаза по обжалване на издадено наказателно постановление, посредством събиране на доказателства да се отстраняват допуснати пороци при издаване на наказателното постановление.

При тези съображения настоящият съдебен състав намира, че процесното наказателно постановление е незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено. 

Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  НП №16-1030-002055/27.06.2016г., издадено от Началник сектор към ОДМВР – Пловдив, с-р „Пътна Полиция”, с което на  Ч.П.У., ЕГН **********, е било наложено административно наказание ГЛОБА в размер от 100.00 /сто/ лева, на основание чл. 179, ал. 2, вр. чл. 179, ал. 1, т. 5 ЗДвП, за нарушение по чл. 25, ал. 1 ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ