АНД 5213/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Наказателно дело 5213/2016г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер   1701                               27.10.2016 година                    Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                               ХХІІ  наказателен  състав

На дванадесети октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: МЕРИ КЕВОРКЯН

Като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 5213 по описа за 2016 г.,

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-1030-002553 от 16.06.2015г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, на С.В.М. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 50лв. и 20лв., общо в размер на 70 лева за извършени административни нарушения по чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 6 контролни точки.

 

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 15-1030-002553 от 16.06.2015г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, на С.В.М. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 50лв. и 20лв., общо в размер на 70 лева за извършени административни нарушения по чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 6 контролни точки.

                Жалбоподателят С.В.М. обжалва наказателното постановление, като моли същото да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалния и процесуалния закони, по подробно изложени в жалбата съображения. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител и не взема становище по спора.

          Въззиваемата страна – Сектор ПП при ОДМВР - Пловдив, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

          Съдът, като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

          ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Атакуваното Наказателно постановление е издадено против С.В.М., за това, че на 29.03.2015г. около 11.05 часа в гр.Пловдив на бул.”Васил Априлов” - № 1, като водач на лек автомобил – Пежо Експерт, с рег.№ ********, държава България, при обстоятелства: Управлява собствения си лек автомобил “Пежо Експерт” с рег.№ ********, като: 1. По време на движение водачът не ползва обезопасителен колан.; 2. Автомобилът е без включени задължителни светлини за през деня или къси., с което е извършил:

          1. Водач на МПС от категории М1, М2, М3 и N1, N2 и N3, когато е в движение, не използва обезопасителен колан, с който МПС е оборудвано.;

          2. Водач, който се движи с МПС през деня без задължително включени светлни за движение през деня или с къси светлини.

          С това виновно е нарушил чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП.

Наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН от 29.03.2015г., съставен от П.И.Л. – ********* към ОДМВР – Пловдив, сектор ПП Пловдив, като отразената в същото фактическа обстановка пресъздава по идентичен начин тази, описана в АУАН.

Така изложените фактически положения, при които са осъществени съставите на изследваните нарушения, съдът намира за безспорно установени от събрания доказателствен материал, преценяван самостоятелно и в съвкупност, като цени, както свидетелските показания на актосъставителя, така и приложените по делото писмени доказателства, тъй като всички те са обективни, логични и непротиворечиви. В тази връзка съдът намира, че несъмнено са осъществени нарушенията по цитираните правни квалификации, като правилно и законосъобразно същите са били възведени.

  Резонно при описаната противоправна деятелност за наказващият орган е възникнало задължение за санкционирането й, което законосъобразно е сторено по реда на чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, като са били наложени глоби в законоустановения размер, а именно 50лв. и 20 лв., който е фиксиран такъв, поради което и нито наказващият орган, нито съдът имат право да преценяват възможността за определяне на по-нисък размер на глобата.

При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя така, че той да не може да упражни същото в пълен обем. Както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определените реквизити, като са спазени и предвидените в закона срокове досежно тяхното съставяне, респективно издаване.

Ето защо, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление № 15-1030-002553 от 16.06.2015г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив, с което на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП, на С.В.М. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания “Глоба” в размер на 50лв. и 20лв., общо в размер на 70 лева за извършени административни нарушения по чл.137А, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП, и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети общо 6 контролни точки, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО като правилно и законосъобразно.

          За горните изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

          По изложените мотиви съдът постанови решението си.

                                            

РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК