АНД 5207/2016 - Решение - 05-10-2016

Решение по Наказателно дело 5207/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 5207

гр. Пловдив, 05.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХХІV н.с., в публичното заседание на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

 

при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5207/2016г. по описа на ПРС, ХХІV н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.53 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 16-1030-001339/1.04.2016 г. на Н.Д. – **** „Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив, с което на Д.Н.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП.

         Жалбоподателят Д.Б., редовно призован се явява, представлява се от адв.Б., който в пледоарията си излага мотиви за отмяна на наказателното постановление.

Въззиваемата страна – Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив, редовно призована, не се явява процесуален представител и не взема становище по делото.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в предвидения от закона седмодневен срок от лице, което има правен интерес, предвид което е допустима. Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 25.01.2016 г., около 11.30 часа жалбоподателят Д.Б. управлявал лек автомобил „Опел Астра” с рег. номер **** в гр. Пловдив, като се движил по улица „Удроу Уилсън” и достигнал кръстовището с булевард „Цариградско шосе”. Кръстовището било регулирано със светофарни уредби. Извън кръстовището, но с видимост към същото, се намирал патрулен автомобил на сектор „СПС”, отдел „Сигма” при ОД на МВР Пловдив, като служебните си задължение със същия осъществявали св. А.В. и колегата му  С.С.. При приближаването си към кръстовището жалбоподателят Б. навлязъл в зоната на кръстовището при червен сигнал на светофарната уредба и спрял с автомобила си. След като в последствие преминал през зоната на кръстовището бил спрян за проверка от полицейските служители, като св.В. му съставил АУАН за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. Съставеният административен акт бил предявен на Б., който го подписал с възражение, че е преминал след изчакване на зелен сигнал.  Административно наказващият орган /АНО/ изцяло  възприел фактическата обстановка, изложена от актосъставителя. На тази основа е издал обжалваното наказателно постановление.

Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства (НП, АУАН, оправомощителни заповеди), както и от свидетелските показания на свидетелите А.В. и И.Б., които съдът кредитира като логични, последователни и непротиворечиви.

         Следва да се посочи, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи в кръга на правомощията им, което се доказва от приобщените по делото оправомощителни заповеди.

При така възприетата и изложена фактическа обстановка съдът приема, че е налице липса на доказаност на нарушението. Действително на посочените в наказателното постановление дата и време жалбоподателят е управлявал моторно превозно средство, като се е намирал на кръстовището на улица „Удроу Уилсън” и булевард „Цариградско шосе” в гр.Пловдив. Безспорно е установено по делото, че при червен сигнал на светофарната уредба жалбоподателят е навлязъл с управлявания от него лек автомобил в зоната на кръстовището. Не се установява обаче по безспорен начин автомобилът да е преминал през кръстовището при действието на забранителен червен сигнал на светофарната уредба. И в съставения АУАН, и в процесното наказателно постановление се сочи от контролните органи, респ. административно-наказващия орган, че автомобилът на жалбоподателя е навлязъл в кръстовището на забранителен сигнал на светофарната уредба. Същевременно, разпитан като свидетел, актосъставителят не заявява в показанията си, че автомобилът е преминал през кръстовището при червен сигнал, а разпитана като свидетел съпругата на жалбоподателя сочи, че предната част на автомобила е била в зоната на кръстовището, но същият не е преминал през кръстовището на червен сигнал. Нормата на чл.6, т.1 от ЗДвП въвежда за водачите на МПС задължение да се съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. В конкретния случай за водачът е имало задължение да не преминава през зоната на кръстовището при забранителен сигнал на светофарната уредба. Същевременно санкционната разпоредба на чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП предвижда санкция от 100 лева за водач, който преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването. Както вече беше посочено от съда по делото е безспорно доказано единствено, че жалбоподателят Б. е навлязъл в зоната на кръстовището на забранителен сигнал, но не е доказано по безспорен и категоричен начин, че е преминал през кръстовището на такъв сигнал. Тежестта да докаже тези факти в процеса се носи от административно – наказващия орган, но по делото не са ангажирани никакви доказателства от страна на същия за доказване на тези обстоятелства. С оглед на изложеното съдът счита, че не е доказано извършването на вмененото административно нарушение, поради което и наложената имуществена санкция се явява незаконосъобразно наложена и следва да бъде отменена.

По изложените съображения съдът прие, че следва да се отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

Мотивиран от горното съдът

        

Р   Е   Ш   И:

 

             ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1030-001339/1.04.2016 г. на Н.Д. – ***************** „Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив, с което на Д.Н.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.