АНД 5203/2016 - Решение - 04-10-2016

Решение по Наказателно дело 5203/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1541

гр. Пловдив, 04.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на десети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5203/2016 г. по описа на ПРС, XXVI нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление №16-1030-000673/01.04.2016 г., издадено от Началник група към ОДМВР Пловдив, с-р Пътна Полиция с което на Н.Т.Т. с ЕГН: ********** са били наложени административни наказания, както следва: за извършено нарушение по чл. 23, ал. 1 ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 2 ЗДвП ,,глоба‘‘ в размер от 150 лева и за извършено нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 ЗДвП ,,глоба‘‘ в размер от 100 лева и ,,лишаване от право да управлява МПС‘‘ за 3 месеца.

          Жалбоподателят Н.Т.Т., чрез процесуалния представител адв. С.Л.. Излага съображения, че при издаването на наказателното са допуснати съществени процесуални нарушения. Оспорва обстоятелството, че лицето В. Т. З. е свидетел очевидец на деянието. Съществувало разминаване в посочената като дата на извършване на нарушението в АУАН и НП. Излага съображения, че от описанието на нарушението не се установявало, защо наказващият орган е приел, че има настъпило ПТП. Намира, че АУАН и НП са издадени от некомпетентни органи. Предвид гореизложеното иска отмяната на обжалваното наказателно постановление.

          Въззиваемата страна редовно уведомена за делото, не изпрати представител и не изрази становище по съществото на спора.

Пловдивският районен съд, след като взе предвид събраните по делото доказателства и наведените от жалбоподателя доводи и съображения, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това, че на 11.03.2016 г. около 08:57 часа в гр. Пловдив на бул. ,,Цар Борис III Обединител‘‘ до № 52, като водач на лек автомобил ,,Хонда ЦР В‘‘ с рег. № ** е извършител следните нарушения – поради неспазване на дистанция, блъска спиращия пред него лек автомобил ,,Шкода Октавия‘‘ с рег. № **, като по този начин е допуснал ПТП с материални щети и е напуснал местопроизшествието. По този начин, същият е нарушил разпоредбите на чл. 23, ал. 1 ЗДвП и чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП.

В хода на съдебното следствие беше разпитан актосъставителят – И.А.Д.. Същият заяви, че поддържа написаното в АУАН. Административно-наказателното производство било образувано по подадено заявление от хора от гр. Сливница. Същите твърдели, че в гр. Пловдив били ударени от лек автомобил, който бил управляван от жалбоподателя. Впоследствие, последният бил издирен. ПТП-то било с леки материални щети. Нарушението било извършено на 11.01.2016 г., а АУАН бил от 11.03.2016 г., доколкото било необходимо време за издирването на жалбоподателя.

Съдът кредитира показанията на разпитания актосъставител Д., доколкото същите са логични, точни и последователни.

Съдът кредитира събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са събрани по надлежния за това ред, като в нито един етап от производството не са били оспорени от страните.

От представеното по делото копие от Заповед се установява, че наказващият орган е компетентен да издава наказателни постановления, както и че АУАН е съставен от лице, разполагащо с такова право.

От представената по делото справка за нарушител на водач се установява, че жалбоподателят е правоспособен водач от 1978 г., като към настоящия момент единственият случай в който е била наказана е процесният.

Настоящият съдебен състав намира, че в хода на административно-наказателната преписка е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, което води до ограничаване правото на защита на наказаното лице да разбере защо е било наказано.

Разпоредбите на чл. 42, т. 3 ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН предвиждат задължение за актосъставителя и наказващия орган да посочат в издадените от тях актове дата на която е извършено нарушението.

В конкретния случай, в АУАН с бл. № 319716 съставен на 11.03.2016 г., е посочено, че нарушенията са извършени на 11.01.2016 г.

В НП №16-1030-000673/01.04.2016 г. е посочено, че нарушенията са извършени на 11.03.2016 г.

Цитираните по-горе разминавания в датите на АУАН и НП за които се твърди, че са извършени деянията, ограничават правото на защита на наказаното лице да разбере кога е извършило нарушенията, а именно дали на 11.01.2016 г. или на 11.03.2016 г. и спадат към съществените такива, които водят до самостоятелна отмяна на атакуваното наказателно постановление.

С оглед обстоятелството, че наказателното постановление следва да се отмени на формално основание, то Съдът не следва да се произнася по наведените по съществото на спора възражения.

Ето защо, обжалваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

По изложените съображения, Пловдивският районен съд, XXVI н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16-1030-000673/01.04.2016 г., издадено от Началник група към ОДМВР Пловдив, с-р Пътна Полиция с което на Н.Т.Т. с ЕГН: ********** са били наложени административни наказания, както следва: за извършено нарушение по чл. 23, ал. 1 ЗДвП, на основание чл. 179, ал. 2, пр. 2 ЗДвП ,,глоба‘‘ в размер от 150 лева и за извършено нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 1 ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 ЗДвП ,,глоба‘‘ в размер от 100 лева и ,,лишаване от право да управлява МПС‘‘ за 3 месеца.                                                                                                         

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

                СЕКРЕТАР: Д.Д.