АНД 5196/2016 - Решение - 11-10-2016

РЕШЕНИЕ

 

РЕШЕНИЕ

 

Номер      1587                   11.10 Година  2016           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    ХХІІІ наказателен  състав

 

На      шести  октомври                                        2016    Година

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АН дело номер    5196      по описа за            2016     година

 

РЕШИ :

 

      ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1030-009767/01.04.2016г. на Началника на група към Сектор ПП към ОДМВР гр. Пловдив, с което на С.К.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 400лв. за извършено административно нарушение по чл.259 т.1 т.1 от КЗ, като НАМАЛЯВА размера на така наложеното наказание “ГЛОБА” от 400лв. на 250лв.

       ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-1030-009767/01.04.2016г. в останалата му част.

 

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.

 

 

МОТИВИ :

        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Обжалвано е Наказателно постановление № 15-1030-009767/01.04.2016г. на Началника на група към Сектор ПП към ОДМВР гр. Пловдив, с което на С.К.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 400лв. за извършено административно нарушение по чл.259 т.1 т.1 от КЗ.

        Жалбоподателят С.К.С. счита Наказателното постановление за неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде намален размера на наложеното наказание по съображения, развити в жалбата.

       Въззиваемата страна – Сектор ПП към ОДМВР гр. Пловдив, не изпраща представител и не изразява становище по  жалбата.

       Съдът, след като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на издадения административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира за установено от фактическа и правна страна следното :

 

       ЖАЛБАТА Е  ЧАСТИЧНО ОСНОВАТЕЛНА.

 

       Атакуваното Наказателно постановление е издадено против С. за това, че на 25.11.2015г. около 00.30часа в гр. Пловдив на бул. „Христо Ботев” № 68 като водач на лек автомобил „БМВ 316 И” с рег. № ....., управлява собствения си лек автомобил, който е без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” към момента на извършване на проверката.

        Видно от приложения по делото АУАН № Г461042/25.11.2015г., същият е съставен против жалбоподателя за посоченото нарушение.

       

        При така изложените обстоятелства съдът намира, че обосновано и законосъобразно е била ангажирана административната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 259 т.1 т.1 от КЗ.

        Извършеното деяние се доказва по несъмнен начин предимно от писмените доказателства по делото-АУАН, справка. Не на последно място самият жалбоподател, въпреки предоставената му надлежна възможност за това, не само ангажира никакви доказателства за оборване на направените от контролния орган констатации, а и на практика потвърждава, че към момента на проверката е управлявал процесния автомобил, за който е знаел, че няма сключена задължителна застраховка.

        Във връзка с горното напълно правилно и законосъобразно е била ангажирана отговорността на С. по посочената норма, действала към датата на установяване на нарушението й.

Що се отнася до размера на наложеното наказание ГЛОБА от 400лв., то действалата до 01.01.2016г. санкционна норма на чл.315 ал.1 от КЗ е предвиждала тази санкция в нейния минимален размер за извършеното от жалбоподателя нарушение. Същевременно административно-наказващият орган неправилно е преценил всички обстоятелства имащи значение за случая, като е определил цитирания размер на санкцията. След извършване на нарушението от жалбоподателя, а именно, считано от 01.01.2016г. е налице промяна в законодателството, като е приет изцяло нов кодекс за застраховането. Последният урежда по идентичен начин задължението на собствениците на автомобили да сключват задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, едва след което да управляват превозното си средство. От друга страна понастоящем административната санкция за неизпълнение на това задължение е уредена в чл.638 от Кодекса за застраховането, съгласно който : „На лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се налага глоба от 250 лв. – за физическо лице.” Следователно понастоящем, а и към датата на издаване на обжалваното Наказателно постановление – 01.04.2016г., е налице действаща по-благоприятна за дееца санкционна норма. С оглед на това, предвид препращащата норма на ЗАНН, според което за неуредени случаи се прилагат разпоредбите на Наказателния кодекс, по отношение на Станева следва да се приложи чл.2 ал.2 от НК за прилагане на по-благоприятния закон, предвиждащ по-нисък размер на наказанието за извършеното нарушение.

 Поради това и атакуваното Наказателно постановление № 15-1030-009767/01.04.2016г. на Началника на група към Сектор ПП към ОДМВР гр. Пловдив, с което на С.К.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 400лв. за извършено административно нарушение по чл.259 т.1 т.1 от КЗ следва да бъде ИЗМЕНЕНО като се НАМАЛИ размера на така наложеното наказание “ГЛОБА” от 400лв. на 250лв.

В останалата му част същото Наказателно постановление, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде ПОТВЪРДЕНО.

         По делото не се сочат, а и при извършената служебна проверка от страна на съда, не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП.

 

           За изложените съображения съдът прецени всички доказателства по делото.

            По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.