АНД 5170/2016 - Решение - 05-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                         Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                  1551, гр.Пловдив, 05.10.2016г.

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 16.09.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №5170/2016г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

           Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

           Съдът е сезиран с жалба от „1890" ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.“Христо Дюкмеджиев” 6, против Наказателно постановление № К - 039375 от 08.06.2016 г., издадено от Директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което на дружеството -жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 206  от Закона за туризма за административно нарушение по  чл. 114, т.1 от Закона за туризма.

          Жалбоподателят моли да се отмени наказателното постановление като незаконосъобразно. Излага доводи по същество, включително и за маловажност на нарушението.В съдебно заседание, се представлява от адв.К., който иска по същите съображения отмяна на наказателното постановление.

            Въззиваемата страна се представлява  от адв.К., която иска потвърждаване на наказателното постановление, като сочи конкретни доводи за това.Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима, като по същество е неоснователна.

           Наказателното постановление е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № К –039375 от 02.02.2016г., с който се констатира, че при извършена проверка на 25.01.2016 г. в туристически обект  заведение за хранене и развлечение, находящ се на ул.“Христо Дюкмеджиев” 6 в Пловдив, било установено, че обектът е в работен режим и се предоставя туристическа услуга-ресторантьорство.Обектът, стопанисван от 1890" ООД разполага търговска зала около 20кв/м, пред туристическия обект е разположена още една маса с 2 стола.В търговската зала има 6 бр. бар-стола и 5 маси с по два стола.Общо целия обект разполага с 18 места. Отразено е, че по време на проверката не  е поставено удостоверение за утвърдена категория и при поискаване такова не е представено.Не е представени и удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристическия обект. Тоест на 25.01.2016г е установено ,че фирма „1890" ООД предоставя туристическа услуга ресторантьорство в туристически обект –заведение за хранене и развлечение ,който не е категоризиран и на който няма издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта. Описаното е квалифицирано като нарушение на  чл. 114, т.1 от ЗТ, като е посочено, че нарушението е за първи път.По сходен начин установеното нарушение е описано и квалифицирано и в обжалваното наказателно постановление.

          Като свидетел по делото е разпитана актосъставителя Г.  която, потвърждава изцяло констатациите по акта.Съдът кредитира показанията на актосъставителя, тъй като същите са логични и последователни и в пълно съответствие с отразеното по акта, както и с писмените доказателства, приети по делото.

            На базата гласните и събраните писмени доказателства по делото съдът намира за установена по безспорен начин отразената в акта и наказателното постановление фактическа обстановка по извършване и установяване на административното нарушение.

             Както от описанието по акта, така и от това в рамките на изготвения при осъществената на 25.01.2016г. проверка констативен протокол, а и от събраните писмени доказателства по делото се потвърждава заявеното и от свидетелката Г. обстоятелство, че провереният туристически обект съставлява заведение за хранене и развлечения, отговарящо на определението кафе-бар, дадено в чл.10 от Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижение, спиране на действието и прекратяване на категорията. Туристическия обект правилно е определен като заведение за хранене и развлечения по смисъла на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗТ и че към датата на проверката обектът е бил в работен режим, без да е бил категоричиран или да е имал временно удостоверение за категоризация.Затова и от правна страна, според съда е налице извършване именно на нарушението, което е вменено на търговското дружество. Съгласно посочената като нарушена законова разпоредба на  чл. 114, т.1 от ЗТ, лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

            В случая, предвид вида на проверения обект, а именно-заведение за хранене и развлечение , който е вид питейно заведение, същият правилно е определен от проверяващите го органи като туристически обект - заведение за хранене и развлечения по чл. 3, ал.2, т.2 от ЗТ, в който се осъществява туристическа дейност по чл. 3, ал.1, т.3 от ЗТ - ресторантьорство. В настоящото дело не се спори, че  жалбоподателя е предоставял към датата на проверката туристически услуги. Понеже към тази дата на извършване на това предлагане на туристически услуги туристическият обект, където това е ставало, не е бил категоризиран, нито е била в ход процедурата по неговата категоризация, правилно е преценено, че дружеството е нарушило разпоредбата на  чл. 114, т.1 от ЗТ.

            Актът е съставен на 02.02.2016 г., като и към посочената дата липсва своеобразно отстраняване на нарушението от страна на жалбоподателя. При това положение и доколкото към датата 02.02.2016 г. нарушението на  чл. 114, т.1 от ЗТ е било налице, то правилно е започнало административно –наказателно производство против нарушителя.Има ангажирани твърдения за последващо поведение  на жалбоподателя , че на 06.06.2016г. е подал заявление за временна категоризация на обекта, но това е станало над 5 месеца след констатиране на нарушението.

            Законосъобразно е посочено в наказателното постановление основанието за определяне на санкцията, а именно административно – наказателната разпоредба на чл. 206, ал.1 от ЗТ. Същата предвижда който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал.2, т.1 - 3 да се наказва с глоба в размер от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица да се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. В този смисъл правилно наказващият орган е определил вида на санкцията, като се е съобразил със субекта на отговорността – юридическо лице, а относно размера й е определил санкцията на минимума в закона, като е  взето предвид обстоятелството, че нарушението е за първи път, преценено е също така и сравнително малкия мащаб на туристическия обект.В тази насока административният орган е наложил санкция на минималния размер, а именно в размер от 1000 лева, което е в съответствие и с нормата на чл. 27 от ЗАНН.

             Не се възприемат както основателни доводите на жалбоподателя относно това, че случаят е маловажен, доколкото същият не разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от посочения вид. Случаят не може да бъде определен като маловажен и с оглед характера и важността на защитените обществени отношения, които се охраняват с нарушената разпоредба, доколкото в случая се касае до пропускане от страна на жалбоподателя на една особена процедура, тази по категоризиране, която ангажира и съответни държавни органи с проверка изпълнението на конкретни важни законоустановени изисквания при предоставяне на туристически услуги на потребителите. При извършената и служебна проверка съдът не намери при издаването на наказателното постановление да са били допуснати съществени по своя характер нарушения на процесуалните правила.Изрично в чл.232 от ЗТ е посочено кой може да издава НП по настощия закон и съдът намира, че обжалваното НП е издадено от орган с необходимата материална компетентност.Поради това и счита, че наказателното постановление като законосъобразно и правилно издадено следва да се потвърди.

              По изложените по-горе съображения Съдът

                                                 Р Е Ш И:

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К - 039375 от 08.06.2016 г., издадено от Директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което на дружеството -жалбоподател „1890"ООД, ЕИК 203619999, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив ,ул.“Христо Дюкмеджиев6  е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 206  от Закона за туризма за административно нарушение по  чл. 114, т.1 от Закона за туризма.

            Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:               

 

Вярно с оригинала: И.П.