АНД 5123/2016 - Решение - 28-10-2016

Решение по Наказателно дело 5123/2016г.

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1710

Гр. Пловдив, 28.10.2016г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                                         

Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

          

при участието на секретаря Петя Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5123/2016г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството и по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ № 38/15.07.2016г. на Директора на РИОСВ Пловдив, с което на „Уилям Хюз България” ООД, ЕИК 115801815, с адрес на управление: с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, „Индустриална зона – Раковски”, представлявано от Е.П.Б., л. п. № *********, ЛНЧ ******, Д.И.А.Х., л. п. № *********, ЛНЧ ******, М.И.А.Х., ЛНЧ ******, в качеството на *** заедно и поотделно, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за нарушение и на основание чл.34и ал.24 вр. чл.17 ал.1 и ал.2 вр. чл.17 ал.4 и ал.5 т.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ вр. чл.13 вр. чл.11 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой вр. чл.38 вр. чл.36 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

По съображения, изложени в жалбата и в съдебно заседание жалбоподателят „Уилям Хюз България” ООД, чрез процесуалния си представител адв. С.С., моли съда да отмени обжалваното НП.

Въззиваемата страна РОИСВ Пловдив, чрез процесуалния си представител Д.К., моли съда да потвърди обжалваното НП като правилно и законосъобразно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

На 10.05.2016г. била извършена проверка в деловодната програма за входяща поща на РИОСВ Пловдив на „Уилям Хюз България” ООД, като предприятие, експлоатиращо оборудване, съдържащо вещества, които нарушават озоновия слой по чл.11 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой във връзка с изпълнение на задълженията по чл.13 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и като оператор на стационарна климатична система по чл.36 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове във връзка със задълженията по чл.38 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

В резултат на извършената проверка било прието, че „Уилям Хюз България” ООД притежава четири броя климатични инсталации, всяка от които съдържаща по 12 кг. фреон R134А и един брой инсталация, заредена с фреон R407С, подлежащи на отчет по Приложение № 6 към чл.11 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Приложение № 6 към чл.36 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове. Установено било, че „Уилям Хюз България” ООД не е изпълнило задължението си в срока по чл.13 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и в срока по чл.38 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, касаещи представяне на годишен отчет по Приложение № 6, а именно 15 февруари на текущата година, като било прието, че нарушението е извършено на 16.02.2016г.

За резултатите от проверката бил съставен Констативен протокол № 0004951/10.05.2016г., а в последствие бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 23/20.06.2016г. на „Уилям Хюз България” ООД.

Въз основа на акта било издадено обжалваното постановление, с което на „Уилям Хюз България” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за нарушение и на основание чл.34и ал.24 вр. чл.17 ал.1 и ал.2 вр. чл.17 ал.4 и ал.5 т.1 от ЗЧАВ вр. чл.13 вр. чл.11 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой вр. чл.38 вр. чл.36 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на св. М.Д.К. – актосъставител, които съдът кредитира като обективни, непротиворечиви и кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

Съгласно разпоредбата на чл.11 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, която е прието, че е била нарушена от дружеството-жалбоподател, предприятията, експлоатиращи хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване, съдържащи 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, както и оборудване, съдържащо разтворители на базата на тези вещества, изготвят годишни отчети във формата съгласно приложение № 6. От така цитираната законова норма следва, че годишен отчет съгласно приложение № 6 следва да бъде изготвен и представен на РИОСВ, на чиято територия се намират веществата, не по-късно от 15 февруари на текущата година /чл.13 от същата наредба/ тогава, когато експлоатираното от предприятието хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване съдържа 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009. В този смисъл е и нормата на чл.36 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

Съгласно обстоятелствената част на акта и на постановлението „Уилям Хюз България” ООД притежава общо пет броя климатични инсталации, всяка от които съдържаща посочените количества и видове фреон. Не става ясно обаче как актосъставителят, а в последствие и наказващият орган, са достигнали до извода, че всяка една от притежаваните от дружеството четири броя климатични инсталации съдържа по 12 кг. фреон R134А, респ. че същото притежава и един брой инсталация, заредена с фреон R407С. Проверката, въз основа на резултатите от която са направени горните изводи, е била извършена в деловодната програма за входяща кореспонденция на РИОСВ Пловдив. Нито в АУАН, нито в НП обаче е посочено въз основа на коя входяща кореспонденция е било установено, че експлоатираните от дружеството климатични инсталации съдържат посочените видове и количества фреон. Нещо повече, съгласно съставения констативен протокол това, което е било предмет на проверка е дали от страна на дружеството е бил представен годишен отчет по Приложение № 6 в срок до 15 февруари на текущата година. В протокола не е отразено нищо относно притежаваните от дружеството климатични инсталации, както и видът и количеството фреон в тях. Ето защо и доколкото не е посочено въз основа на какви доказателства е прието, че експлоатираните от дружеството климатични инсталации са съдържали посочените в акта и постановлението количества и видове фреон, не могат същите да се приемат за установени. В случая това е от съществено значение при преценка на въпроса дали „Уилям Хюз България” ООД е извършило нарушението, във връзка с което е била ангажирана неговата отговорност, доколкото количеството фреон е съставомерен признак на това нарушение. Както беше посочено по-горе, годишен отчет съгласно приложение № 6 следва да бъде изготвен и представен на РИОСВ не по-късно от 15 февруари на текущата година тогава, когато експлоатираното от предприятието хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване съдържа 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

В показанията си св. К. посочва, че именно с подаването на годишния отчет се установява количеството фреон, съдържащо се в притежаваните от дружеството климатични инсталации, доколкото през предходната година може да е извършвано доливане или изтегляне на фреон. При това положение и предвид неизвършването на проверка на място, не могат да се приемат за доказани изводите относно количествата и видовете фреон, съдържащи се в експлоатираните от дружеството инсталации.  

Още повече, че срещу съставения АУАН е било подадено възражение, с което са оспорени констатациите в същия относно количествата и видовете фреон, съдържащи се в охладителите.

В тежест на административнонаказващия орган е да установи всички предпоставки за ангажиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя, в това число и ангажирането на доказателства, доколкото именно той носи тежестта да докаже твърдяното от него нарушение. 

Наред с горното съдът констатира допуснато процесуално нарушение от категорията на съществените при съставяне на АУАН, което налага отмяна на НП и на процесуално основание, тъй като липсват доказателства за материална компетентност на актосъставителя. Нарушението, предмет на разглеждане, е такова по чл.34и ал.24 от ЗЧАВ, като съгласно разпоредбата на чл.43 ал.4 от същия закон актове за установяване на нарушенията по чл.27, 30, 34и, 34к и 42а се съставят от длъжностните лица, оправомощени от министъра на околната среда и водите или от директора на съответната РИОСВ. Действително по делото е приложено заверено копие на Заповед № РД-205/17.08.2015г. на Директора на РИОСВ Пловдив, издадена на основание чл.37 ал.1 буква б от ЗАНН, чл.43 ал.1 и ал.2 от ЗЧАВ, във връзка със Заповед № РД-08/10.01.2011г. на Министъра на околната среда и водите. От съдържанието на същата обаче не става ясно с какви конкретни права или задължения е овластен актосъставителят, което от своя страна не позволява на настоящия съдебен състав да установи неговата материалноправна компетентност да съставя АУАН от категорията на процесното. Заповедта не съдържа разпоредителна част, в която са определени правата или задълженията на адресата й, т.е. липсва реално оправомощаване на актосъставителя. Такова в случая не произтича и директно по силата на нормативен акт с оглед разпоредбите на чл.43 ал.1 и ал.4 от ЗЧАВ. Както беше посочено по-горе Заповед № РД-205/17.08.2015г. на Директора на РИОСВ Пловдив е издадена на основание чл.43 ал.1 от ЗЧАВ, но посочената разпоредба касае определянето на длъжностни лица за съставяне на актове за установяване на нарушения извън тези по чл.27, 30, 34и, 34к и 42а. Оправомощаването на длъжностни лица за съставяне на актове за установяване нарушения по чл.27, 30, 34и, 34к и 42а от ЗЧАВ се извършва на основание чл.43 ал.4 от закона.

Предвид изложеното съдът намира, че в настоящия случай АУАН е съставен при липса на материална компетентост на актосъставителя. Материалната компетентност на актосъставителя е основно изискване на чл. 37 от ЗАНН, спазването, на която е предпоставка за действителност на самия АУАН, а липсата й представлява съществено процесуално нарушение, което е неотстранито и води до недействителност на акта.

Предвид горното съдът намира, че обжалваното постановление, като незаконосъобразно, следва да бъде отменено, поради което

                                                            

                                                         Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38/15.07.2016г. на Директора на РИОСВ Пловдив, с което на „Уилям Хюз България” ООД, ЕИК 115801815, с адрес на управление: с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, „Индустриална зона – Раковски”, представлявано от Е.П.Б., л. п. № *********, ЛНЧ ******, Д.И.А.Х., л. п. № *********, ЛНЧ ******, М.И.А.Х., ЛНЧ ******, в качеството на *** заедно и поотделно, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. за нарушение и на основание чл.34и ал.24 вр. чл.17 ал.1 и ал.2 вр. чл.17 ал.4 и ал.5 т.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух вр. чл.13 вр. чл.11 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой вр. чл.38 вр. чл.36 от Наредба за установяване на мерките по прилагане на Регламент /ЕО/ № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

           Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.            

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                   

Вярно с оригинала!

АМ