АНД 5058/2016 - Решение - 21-10-2016

Решение по Наказателно дело 5058/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 1661

гр. Пловдив, 21.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНИКА ТАРЕВА

                                                                                        

          при участието на секретаря Мария Колева, като разгледа докладваното от съдията АНД5058/2016 г. по описа на ПРС, III нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 36-0000399/26.07.2016 г., издадено от Началник ОО „Автомобилна администрация“, град Пловдив срещу К.К.Т. с ЕГН: **********, с което на същия е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 лева за нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 1, б. б, предл. посл. от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

                Жалбоподателят, К.К.Т., обжалва посоченото наказателно постановление с доводи за неправилност и незаконосъобразност, като моли същото да бъде отменено.

          Въззиваемата страна,  ОО „Автомобилна администрация“, град Пловдив, оспорва основателността на жалбата, както и изложените в нея съображения, като моли същата да бъде оставена без уважение.

          Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

          На 15.06.2016 г., служители на ОО „Автомобилна администрация“, град Пловдив извършили проверка в пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС, находящ се в град Стамболийски, на ул. „Марица“ № 31, стопанисвано от „Маджев и син“ ЕООД. В хода на проверката било установено, че жалбоподателят Т., който работел като .... на комисия в посочения обект, при извършване на проверка на л.а. „Фолксваген Поло“, с рег. № ..., собственост на И.Д.М., с ЕГН: **********, не е вписал в разпечатка за резултати от проверка на емисии отработени газове на бензинов двигател с катализатор, заключение за съответствие с нормативните изисквания, окомплектована към Протокол № 10769941/15.06.2016 г.

          За така констатираното нарушение бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено и обжалваното НП, с което жалбоподателят Т. е бил санкциониран с  глоба в размер на 500.00 лева за нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 1, б. б, предл. посл. от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

          В хода на проведеното съдебно производство като свидетел е бил разпитан актосъставителят – С.М., който е потвърдил отразените от него в АУАН факти и обстоятелства, посочвайки, че при посещението си в обекта, прегледът на посочения по-горе автомобил е бил приключил. След покана за повторна проверка и след повторно тестване на автомобила, газоанализаторът дефектирал, което наложило отстраняване на повреда. При пореден опит да бъде измерено количеството емисии отработени газове, индикаторът не отчел нищо, като жалбоподателят не отразил на разпечатката дали показанията съответстват с нормативните изисквания.

          Съдът кредитира тези показания като обективни, логични и съответни на останалия доказателствен материал, в това число на обясненията, дадени от жалбоподателя в проведеното съдебно заседание.

          Видно от приложената по преписката Разпечатка за резултати от проверка на емисии на отработени газове, пункт за ГТП № 1389 от 15.06.2016 г., на същата липсва отразяване дали показанията съответстват с нормативните изисквания.

          Видно от приложения по преписката Протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС, на същия е отразено, че ППС се допуска да се придвижва до място за отстраняване на неизправности.

          Тази фактическа обстановка и анализът на събраните поделото доказателства обосновават следните правни изводи:

          Жалбата е подадена от надлежна страна, в законоустановения срок и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява ОСНОВАТЕЛНА. Съображенията за това са следните:

          В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това, че на посочените в НП дата и място, като технически специалист на комисия в посочения обект, при извършване на проверка на л.а. „Фолксваген Поло“, с рег. № ..., не е вписал в разпечатка за резултати от проверка на емисии отработени газове на бензинов двигател с катализатор, заключение за съответствие с нормативните изисквания.

          Съгласно чл. 44, ал. 1, т. 1, б. б, предл. посл. от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, при извършването на периодичните прегледи на ППС техническият специалист, участващ в комисията извършва необходимите проверки и измервания на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове; разпечатва резултатите от измерванията, вписва върху тях заключение за съответствието с нормативните изисквания, подписва се и ги подпечатва със своя индивидуален печат.

         Съгласно чл. 178а, ал. 10, пр. 2 ЗДвП, за нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.

Настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай от събраните по делото доказателства се установява, че описаното и вменено във вина на жалбоподателя нарушение е извършено. По несъменн начин се установява, а и това не се оспорва по същество от жалбоподателя, че на посочената в НП дата и място, същият като технически специалист в комисия, извършваща периодичен преглед за проверка на техническа изправност на ППС, не е вписал в разпечатка за резултати от проверка на емисии отработени газове на бензинов двигател с катализатор, заключение за съответствие с нормативните изисквания по отношение на лек автомобил по отношение, на когото е извършвана проверка. Както беше посочено по-горе посоченото обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя, а и това се установява от приложената по административно-наказателната преписка Разпечатка. Последното обуславя и извода, че от формална страна е налице нарушение на посоченото по-горе правило за поведение, доколкото визираната Наредба изисква вписване на заключение с нормативните изисквания по отношение на емисии отработени газове.

          Въпреки гореизложеното, настоящият съдебен състав намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено, тъй като неправилно в конкретния случай е била ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя. За да достигне до този извод настоящият съдебен състав съобрази следното:

          Първо, по делото се установява, че въпреки че обективно липсва отразяване върху разпечатката за съответствие на емисиите отработени газове с нормативните изисквания, в случая спрямо процесното МПС не е бил издаден талон за успешно преминат ГТП, напротив – видно от приложения по преписката Протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС, на същия е отразено, че ППС се допуска да се придвижва до място за отстраняване на неизправности. Отделно от това, настоящият съдебен състав отчете и обстоятелството, че в конкретния случай в хода на извършеното тестване газоанализаторът е дефектирал, което е наложило отстраняване на възникналата повреда. Последното е видно и от самата Разпечатка, видно от която липсват отчетени стойности за един от индикаторите, означен с ламбда. Последното би могло да обясни и неотразяването на заключение за съответствие с нормативните изисквания, тъй като не са отчетени стойности за един от индикаторите. Макар това само по себе си да не извлича задължението за отразяване на съответните изводи, тъй като нормативната уредба очевидно го изисква, последното минимизира степента на обществена опасност на извършеното нарушение до степен, която не оправдава санкционирането на жалбоподателя в конкретния случай, чиято житейска ситуация в момента - без работа, с ангажимент към болната си съпруга - и без това е тежка. Въпреки че жалбоподателят не представи доказателства, с които да докаже верността последните твърдения, настоящият съдебен състав намира, че изложеното по-горе е достатъчно основание за квалифициране на процесното деяние като „маловажен случай“. От деянието не са настъпили някакви вредни последици, по делото няма данни за предходни налагани санкции спрямо жалбоподателя за същото или сходни нарушения, поради което и настоящият съдебен състав намира, че в случая за постигане на целите на ЗАНН не е необходимо санкционирането на жалбоподателя.                                                                                           

          Предвид всичко гореизложено в случая се обосновава извода, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

 

          Мотивиран от горното ПРС ІІІ н. с.,

 

 

Р  Е  Ш  И  :

         

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000399/26.07.2016 г., издадено от Началник ОО „Автомобилна администрация“, град Пловдив срещу К.К.Т. с ЕГН: **********, с което на същия е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 1, б. б, предл. посл. от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

 

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК