АНД 5007/2016 - Решение - 05-10-2016

Решение по Наказателно дело 5007/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№1547

гр. Пловдив, 05.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на десети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА, като разгледа докладваното от съдията АНД № 5007/2016 г. по описа на ПРС, XXVI нак. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Обжалвано е Наказателно постановление № 36-0000394/19.07.2016 г., издадено от Главен инспектор в ОО ,,АА’’ гр. Пловдив въз основа на АУАН № 221955 от 30.06.2016 г., с което на Г.Й.К. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба’’ в размер от 1 500 лева, за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. МТ.

          Жалбоподателят Г.Й.К. обжалва процесното наказателно постановление, като намира същото за неправилно и незаконосъобразно, поради което иска неговата отмяна. Излага съображения, че към момента на проверката е имал сключен договор между него и работодателя ,,Дивидент Инвест'' ООД, а последният имал сключен договор за отдаване на персонал в дружеството за което е бил превозът за собствена сметка - ,,Бибъл Комерс'' ООД. В наказателното постановление не било отразено за чия сметка се извършва превозът, което представлявало нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН. Намира процесния случай за маловажен такъв по смисъла на чл. 28 ЗАНН.

          Въззиваемата страна е депозирала становище по същество на спора. Счита, че към момента на проверката нарушителят е бил без заверено копие на трудов договор, с който е назначен или заверено извлечение от него, което да съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срокът, за който е сключен договорът, като това било предвидено изискване в чл. 18, т. 1 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. Нарушението било осъществено, защото водачът е започнал превозът без трудов договор. Счита, че в хода на административно-наказателната преписка не са били допуснати нарушения, поради което иска потвърждаването на обжалваното наказателно постановление.

          Пловдивски районен съд след като взе предвид доводите и възраженията на страните и се запозна с представените по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от страна разполагаща с право за това, срещу подлежащо на обжалване НП, в законоустановения срок, поради което се явява процесуално допустима, разгледана по същество се явява основателна.

В конкретния случай жалбоподателят е бил санкциониран за това, че на 30.06.2016 г. около 10.00 часа на главен път Е80, комплекс ,,Кемера‘‘ по посока гр. Първомай, като водач на товарен автомобил ,,Мерцедес‘‘ с рег. № ***, собственост на фирма ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД, извършва превоз на товари за собствена сметка /напитки/, с поставена табела ,,Превоз за собствена сметка‘‘ на предното обзорно стъкло и стокова разписка № 00361044S8 от 30.06.2016 г., извършвайки следното нарушение – при проверката е без заверено копие на трудовия договор, с който е назначен или заверено извлечение от него. След направено справка в ТД НАП – гр. Пловдив, се установило, че между лицето Г.Й.К. и фирма ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД няма регистриран трудов договор.

В хода на съдебното следствие беше разпитан актосъставителят – Г.Д.Д.. В своите показания същият заяви, че на процесната дата били извършили проверка на превозното средство, което било управлявано от жалбоподателя. Последният извършвал превоз за собствена сметка на дружество ,,Бибъл Комерс‘‘. Водачът на моторното превозно средство не представил трудов договор, какъвто се изисквало съгласно Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. Впоследствие била извършена справка в НАП, видно от която се установило, че жалбоподателят няма сключен договор. Към момента на проверката, последният обяснил, че има сключен трудов договор, но не го носи.

Настоящият съдебен състав кредитира напълно показанията на разпитания по делото свидетел, доколкото същите са ясни, логични и последователни и си кореспондират с останалите събрани по делото доказателства, като следва да се отбележи, че в нито един етап от производството жалбоподателят не оспорва обстоятелството, че към момента на проверката не е представил копие от трудов договор.

Съдът кредитира и събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в закона ред и не са били оспорени в нито един етап от производството от страните по делото.

От представената в оригинал молба от Г.К. до Началника на ОО ,,Автомобилна администрация‘‘ гр. Пловдив се установява, че първият е представил до втория копие от Трудов договор от 22.03.2016 г. със страни жалбоподателя и Дивидент Инвест ЕООД.

От представената по делото справка от ТД на НАП гр. Пловдив, се установява, че към момента на извършване на проверката, жалбоподателят не е имал регистриран трудов договор с ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД.

От представеното копие от Стокова разписка се установява, че извършвания превоз от жалбоподателя към момента на проверката е бил за сметка на дружеството ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД.

От представеното по делото копие от Заповед № РД-08-249/15.05.2015 г. се установява, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган.   

От представеното копие от Договор за предоставяне на персонал от 01.08.2015 г. се установява, че има сключен такъв между работодателя на жалбоподателя - ,,Дивидент Инвест‘‘ ЕООД и ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД, по силата на който първото дружество предоставя на второто срещу възнаграждение служители.

Настоящият съдебен състав намира, че при издаването на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила изразяващи се в нарушение на императивната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН.

За да предизвика целените с издаването му правни последици, наказателното постановление, като писмено обективирано волеизявление следва да съдържа отнапред определен в закона минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да обхваща наказателното постановление са посочени в чл. 57 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават, съставляват мотивите – фактическите и правни основания, от които следва постановения от административно-наказващия орган резултат.

В настоящия случай жалбоподателят е бил наказан на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 Закона за автомобилните превози предвиждащ, че водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със глоба от 1 500 лева при първо нарушение.

Видно от коментираните по-горе доказателства – гласни и писмени такива се установи, че жалбоподателят е извършвал превоз за сметка за дружеството ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД.

За нарушена материална норма е посочена тази на чл. 18, т. 1 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г., предвиждаща задължение на водача на превози за собствена сметка да представи при поискване от контролните органи заверено копие на трудовия договор, с който е назначен, или заверено извлечение от него, което съдържа името на работодателя, името на водача, датата на сключване и срока, за който е сключен договорът, и/или заверено копие на договор, с който водачът е предоставен на разположение на лицето по чл. 9;

Тълкувайки разпоредбата на чл. 18 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. се достигна до извод, че съществува задължение на водача на превоз за собствена сметка да представи посочените в тази норма документи, а не да притежава такива, тоест това представляват две отделни нарушения, едното е да липсата на сключен трудов договор, а другото е непредставянето на такъв.

Ето защо, въз основа на тази посочена за нарушена материална норма - чл. 18 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г.,  жалбоподателят е следвало да бъде наказан на основание чл. 93, ал. 2 Закона за автомобилните превози санкционираща не представянето на посочените в тази разпоредба документи, а не на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 наказваща липсата на трудов договор.

Също така от събраните по делото писмени доказателства се установи, че жалбоподателят е имал сключен трудов договор с дружеството ,,Дивидент инвест‘‘ ЕООД, което от своя страна е имало сключен договор за предоставяне на персонал с дружеството за което се е извършвал превозът за собствена сметка - ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД.

Разпоредбите на чл. 18 във вр. с чл. 9 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. предвиждат възможност за предоставяне на персонал между превозвачи. Ето защо, след като Г.К. не е представил копия от сключените договори, а е имало сключени такива, същият е следвало да бъде санкциониран на основание чл. 93, ал. 3 Закона за автомобилните превози.

Наказващият орган е изискал единствено справка от ТД на НАП относно обстоятелството дали жалбоподателят има сключен трудов договор с ,,Бибъл Комерс‘‘ ООД, който отговор е бил отрицателен, а не е положил усилия да установи дали има други сключени договори и евентуално договор за предоставяне на персонал.

Отделно от това, ако се приеме, че в хода на административно-наказателното производство не е било допуснато съществено процесуално нарушение, процесният случай следва да се приеме за маловажен по смисъла на чл. 28 ЗАНН. 

         Въззиваемата страна не представя доказателства за извършени други нарушения от жалбоподателя, поради което следва да се приеме, че липсват такива. Също Г.К. е бил със съзнанието, че има сключен трудов договор, в подкрепа на което е обстоятелството, че с коментираната по-горе молба до Началника на ОО ,,Автомобилна администрация‘‘ гр. Пловдив представя копие от такъв, сключен между него и ,,Дивидент Инвест‘‘ ЕООД.

         Обстоятелството, че неговият работодател не е уведомил въззиваемата страна и последната не е знаела за съществуването на такъв не може да се приеме в ущърб на жалбоподателя.

         Ето защо, се достигна до извод, че процесният случай се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от останалите такива, поради което и наказващият орган е могъл да предупреди нарушителя, но не и да го наказва със глоба. 

В обобщение на гореизложеното, се достигна до извод, че на първо място, наказателното постановление следва да се отмени, поради допуснато нарушение на процесуалните правила – изразяващо се в прилагането на грешна санкционна норма, а при условие, че се приеме, че липсва допуснато нарушение процесният случай представлява маловажен по смисъла на чл. 28 ЗАНН.

Неспазването на така установените нормативни изисквания, има за последица постановен в съществено нарушение на закона акт.

Предвид гореизложеното, обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно следва да се отмени.

 

Поради горните мотиви, Пловдивският районен съд,

 

Р  Е  Ш  И :

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000394/19.07.2016 г., издадено от Главен инспектор в ОО ,,АА’’ гр. Пловдив въз основа на АУАН № 221955 от 30.06.2016 г., с което на Г.Й.К. с ЕГН: ********** е било наложено административно наказание ,,глоба’’ в размер от 1 500 лева, за извършено нарушение по чл. 18, т. 1 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. МТ.                                                                                                          

          Решението подлежи на обжалване пред ПАС по реда на гл. XII АПК и на основанията в НПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.