АНД 4952/2016 - Решение - 26-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1684  гр.Пловдив, 26.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 14.10.2016г. в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №4952/2016г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 11/20.07.2016г. на Кмета на Община Марица, с което на Т.Н.Е., ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 400лв. за извършено нарушение по чл.9, ал.1 от Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Марица.

        Жалбоподателят Т.Н.Е., чрез пълномощника си по делото адв. Т. моли атакуваното Наказателно постановление да бъде отменено по съображения, подробно развити в жалбата и в съдебно заседание.На първо място не ставало ясно в какво се изразява нарушението от Наредбата.Размера на наказанието бил необоснован тъй като санкцията била прекалено завишена.

         Въззиваемата страна- Община Марица чрез пълномощника си по делото юрисконсулт П. изразява становище за неоснователност на жалбата и моли наказателнопто постановление да бъде потвърдено.  

         Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, против акт подлежащ на обжалване от заинтересована страна.Разгледана по същество същата е неоснователна.

         Атакуваното Наказателно постановление е издадено против Т.Е. за това, че при извършена проверка на 13.07.2016г. е установено, че временно съхранява оборски тор в населеното място върху тротоарното платно пред дома си на ул.*** в с. **. Оборската тор е натоварена на селскостопанско ремарке и е около 1 тон.

        Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № 02/13.07.2016г., същият е съставен против жалбоподателя за посоченото по-горе нарушение. Разпитан в хода на съдебното производство актосъставителят М.П. поддържа отразеното в Акта, като заявява, че лично е установил нарушението, а ремаркето три дни е стояло на тротоара.Е. му казал, че тукощо изкарал ремаркето, но това не било вярно тъй като предходния ден сутринта ремаркето, натоварено с тор също било там.По делото е разпитан св.А.Х., присъствал при съставяне на АУАН.Същия потвърждава фактическата обстановка изложена от актосъставителя.Съдът кредитира показанията на двамата свидетели като единни и безпротиворечиви.От тях безспорно се влече извода, че най-малко денонощия жалбоподателя е съхранявал оборкса тор не по установения ред, съгласно Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Марица.От показанията на двамата свидетели съдът се увери, че жалбподателя, макар и с намалена работоспособност може да полага труд и фактически да извърши товарене на тор.Кредитират се и показанията на св.А. К. от които съдът черпи информация за поведението на жалбоподателя и множеството оплаквания от неговата дейност, от които гради и мнение за цялостната му характеристика като жител на населеното място.В подкрепа на тези показания е и жалба от 18 жители на с.Т. в която подробно излагат действията на жалбоподателя свързани с отглежданите от него животни и замърсяване на околната среда.Същевремнно не се кредират показанията на св.Н. Е., които противоречат на останалите свидетели доколко жалбоподателя може да извършва физически труд и дали на сочения ден и място той е съхранявал тор.Съдът намира, че същия е заинтересован от отмяна на санкцията наложена на баща му.Отделно от това в разговор с актосъставителя Е. не е отрекъл, че той е натоварил торта, а само че съвсем скоро е натоварена.

          От така изложените доказателства се налага извода, че по делото са налице категорични доказателства за извършено от страна на Е. административно нарушение по чл. 9, ал.1 от Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Марица. В подкрепа на тази теза са показанията на актосъставителя П., св.Х. и св.К., които са категорично подкрепени от писмените доказателства по делото.Не се опровергаха констатациите в АУАН от разпита на св. Н. Е. тъй като съдът не кредитира показанията му.

        Относно наведените в жалбата възражения, съдът намира същите за напълно неоснователни, тъй като видно от текстовете като на АУАН, така и на атакуваното НП, в същите в достатъчна степен са индивидуализирани мястото, датата, времето, начина на извършване на нарушението и самоличността на извършителя. В тази връзка въз основа на тях може по категоричен начин да бъде установено точното деяние на жалбоподателя. Тоест безспорно се установява деянието и извършителя, поради което и не може да се приеме, че е налице нарушение на процесуалните правила или нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Още повече, че, нормата на чл.9 ал.1 от цитираната Наредба е категорична, че „Стопаните на селскостопански животни осигуряват места в своя двор за временно съхранение на оборска тор, като тора  се събира в закрити помещения или закрити съдове, които отстоят на минимум 15 метра от жилищни сгради, при спазване на сервитутите по чл.15, ал.1”. Тоест Е. е нарушил това изискване, съхранявайки тора на тротоара в с. Т..Като допълнение следва да се отбележи, че липсва в АУАН конкретно населеното място с.Т. , но с отбелязването в АУАН пред „дома си на ул…” на жалбоподателя му става категорично ясно, че става дума за неговия дом в с.Т. и този пропуск не следва да се отчита като съществен и довел до нарушаване правото на защита на жалбоподателя още повече, че в АУАН и НП дома му е ндивидулизаран коректно при посочване на адреса му при индивидуализиране на самоличността му.    

         Що се отнася до размера на наложеното наказание „ГЛОБА” от 400лв. то същата е наложена в размер малко под средния размер предвиден в чл.9, ал.2 от Наредбата, а именно от 200 до 1000лева. При определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя.В случая като смекчаващи обстоятелства следва да се отбележат влошено здрвословно състояние на жалбоподателя, както и че фактически за същото нарушение няма влязло в сила наказателно постановление.На съда обаче е служебно известно, че с първоинстационни съдебни актове по НАХД 4507/2016г., НАХД 5599/2014г., НАХД 2716/2016г. всички по описа на РС-Пловдив са потвърдени наказателни постановления с които Е. ***, като по НАХД 4507/2016г. нарушението отново е по чл.9, ал.2 от Наредбата.Всички тези факти съдът взема предвид при охарактеризирането на цялостното поведение на нарушителя.Служебно известно на съда е, че жалбоподателя Е. е бил санкциониран и многократно за други нарушения, но наказателните постановления в повечето случаи са били отменяни заради процесуални нарушения, а не на реабилитиращо основание, че няма извършено нарушение или жалбоподателя не го е извършил.Освен това следва да се вземе предвид и значителното количество съхранявана тор от близо един тон, което става известно от показанията на свидетелите.От приложената жалба на осемнадесет жители на с.Т. става ясно, че с действията си свързани със замърсяване на околната среда Е. засяга широк кръг от правни субекти.Всички тези отегчаващи обстоятелства правилно са били отчетени от административнонаказващия орган.Фактически наказаниято е наложено при баланс на смекчаващи и отегчаващи обстоятелства като е определено законосъобразно около средния размер на предвидената санкция.

         Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление № 11/20.07.2016г. на Кмета на Община Марица, с което на Т.Н.Е. е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 400/четиристотин/лв. за извършено нарушение по чл.9, ал.1 от Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Марица, като обосновано и законосъобразно, следва да бъде  ПОТВЪРДЕНО.

           Водим от горното и на основание 63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                                    Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11/20.07.2016г. на Кмета на Община Марица, с което на Т.Н.Е., ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 400/четиристотин/лв. за извършено нарушение по чл.9, ал.1 от Наредба за хигиенните изисквания при отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община Марица.

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административния съд на  гр. Пловдив  в 14 - дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено. 

                                                                     

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.