АНД 4914/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Наказателно дело 4914/2016г.

РЕШЕНИЕ

№ 1713

гр. Пловдив, 31.10.2016 год.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

         Пловдивският районен съд, двадесет и шести наказателен състав, в открито съдебно заседание на шести октомври, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

при секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4914 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 193146-F200/398/12.05.2016 г., издадено от Директор Дирекция ,,Обслужване’’ в ТД на НАП – Пловдив, с което на ,,Анимал-Коева’’ ЕООД с ЕИК: 202960143 е била наложена имуществена санкция в размер от 500 лева, за извършено нарушение по чл. 96, ал. 1 ЗДДС, издадено въз основана на АУАН № F200398 oт 05.02.2016 г.

         Дружеството жалбоподател, чрез процесуалния представител адв. М.Н., обжалва процесното наказателно постановление, поради което иска неговата отмяна. Излага съображения, че същото е неправилно и незаконосъобразно. Нарушението било установено, поради доброволните действия на дружеството жалбоподател, а именно подаването на заявление за регистрация по ДДС на 15.12.2015 г. Дължимото ДДС било доброволно внесено, поради което не били настъпили никакви вредни последици за държавата, поради което иска прилагането на чл. 28 ЗАНН.

         Въззиваемата страна, чрез процесуалния представител юрисконсулт Б. поиска потвърждаването на обжалваното наказателно постановление. Нарушението се установявало безспорно установено и се изразявало в бездействие, доколкото дружеството жалбоподател не било подало заявление за регистрация при достигнат облагаем доход, като закъснението било от осем месеца. Обстоятелството, че било подадено доброволно заявление не изключвало неговата отговорност, с оглед закъснението.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

        По допустимостта на жалбата съдът намира, че наказателното постановление е връчено на дружеството жалбоподател на 06.07.2016 г. /видно от копие от разписка, намираща се между листове 14 и 15/, същата е подадена на 13.07.2016 г., изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащо на обжалване наказателно постановление, поради което се явява процесуално допустима. По същество се явява неоснователна.

Съдът възприема изцяло посочената в АУАН и НП фактическа обстановка, а именно, че данъчно задълженото по ЗДДС лице ,,Анимал-Коева‘‘ ЕООД с БУЛСТАТ 202960143 при осъществяване на дейността си е нарушило разпоредбите на ЗДДС. Същото не е подало заявление за регистрация по ЗДДС в ТД на НАП – гр. Пловдив в законоустановения 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнало облагаем оборот над 50 000 лева за последните дванадесет месеца преди текущия. Реализираният от ,,Анимал-Коева‘‘ ЕООД облагаем оборот е от ветеринарна лечебна дейност. Облагаемият оборот на лицето за периода 01.04.2014 г. – 31.03.2015 г. е над 50 000 лева, а именно 51 206,09 лева и заявлението за регистрация е следвало да бъде подадено до 14.04.2015 г. Същото е подадено на 15.12.2015 г. в ТД на НАП – Пловдив с вх. № 163911500032748/15.12.2015 г. Нарушението е констатирано при извършване на проверка в ТД на НАП – Пловдив за установяване наличие на условия за регистрация по ЗДДС, документирана с протокол по чл. 50 ДОПК с № 1600058309/22.12.2015 г.

В хода на съдебното следствие, беше разпитана актосъставителката К.Т.. В своите показания същата заяви, че дружеството жалбоподател било подало заявление на 15.12.2015 г., поради което му било връчено искане за предоставяне на документи и справки. След представянето на такива се установило, че е достигнало облагаемия доход на по-ранен етап, а именно на 31.03.2015 г., поради което е следвало да подаде заявление до 14.04.2015 г.

Настоящият съдебен състав кредитира изцяло показанията на разпитания свидетел, доколкото същите са ясни, логични и последователни и си кореспондират с останалите събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира и събраните по делото писмени доказателства, доколкото същите са приобщени по предвидения в НПК ред, като следва да се отбележи, че не са били оспорени от страните в нито един етап от производството.

От представения Протокол № 1600058309/22.12.2015 г., се установява, че от тази дата актосъставителят въз основа на предоставените от дружеството жалбоподател документи, че последното е реализирало облагаем оборот за периода от 01.12.2014 г. до 30.11.2015 г. в размер над 50 000 лева, а именно 52 975,82 лева.

От представения Протокол № 1600003974/22.01.2016 г. се установява, че за 12-месечния период от 01.04.2014 г. – 31.03.2015 г., дружеството жалбоподател е реализирало оборот в размер от 51 206,09 лева, което е над 50 000 лева. Този протокол е от значение за реализиране на административно-наказателната отговорност на дружеството жалбоподател.

Посоченият по-горе Протокол № 1600003974/22.01.2016 г. е изготвен въз основа на представените копия от документи от наказаното лице до въззиваемата страна, които копия напълно се кредитират от настоящия състав.

От представеното копие от Заповед № ЗЦУ-1582 от 23.12.2015 г. се установява, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган.

Настоящият съдебен състав приема, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване правото на защита на дружеството жалбоподател. Тяхното съдържание отговаря на изискванията посочени в ЗАНН. Съдържа се ясно описание на фактическата обстановка и обстоятелствата при които е извършено конкретното нарушение, както и имената и длъжността на актосъставителя и на наказващият орган и данни относно личността на нарушителя и разпоредбата, която е нарушена.

Съгласно разпоредбата на  чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

В случая са били налице визираните в закона основания за регистрация по ЗДДС, тъй като за периода 01.04.2014 г. - 31.03.2015 г. "Анимал-Коева" ЕООД е достигнало облагаем оборот в размер общо на 51 206,09 лв. Следователно, съгласно изискванията на посочения законов текст, дружеството е следвало в 14-дневен срок от изтичане на данъчния период, през който е достигнал облагаем оборот в размер на 50 000 лв. и повече за последните 12 последователни месеца преди текущия месец, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС, като това е следвало да стане до 14.04.2015 г. По делото е безспорно установено, че такова заявление не е подадено в срок. Следователно, законосъобразна се явява преценката на административнонаказващия орган за осъществен от проверяваното лице състав на административно нарушение по чл. 96, ал. 1, във вр. чл. 178 ЗДДС.

Според цитираните разпоредби на закона данъчно задължено по този закон лице, което е длъжно, но не подаде заявление за регистрация или заявление за прекратяване на регистрация в установените по този закон срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 5000 лв.

В настоящия случай дружеството жалбоподател не е подало заявление за регистрация в установения в чл. 96, ал. 1 ЗДДС срок.

Изложеното до тук налага извода, че в производството по издаване на разглежданото наказателно постановление правилно е била ангажирана административно-наказателна отговорността на жалбоподателя.

Това се потвърждава от данните в акта и от събраните писмени доказателства по делото.

Настоящата инстанция намира, че при издаването на наказателното постановление административно-наказателното обвинение е категорично доказано с точното описване на значими съставни части на нарушението, каквото е мястото на извършване, констатираните нередности и деец. Отделно от това, обективната страна е ясна, нарушението е напълно очертано и индивидуализирано, което прави възможен адекватния съдебен контрол по същество и от друга страна пълно упражняване правото на защита от наказаното лице.

При извършената служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, за което настоящата инстанция е задължена, Съдът намира, че решението не страда от сочените пороци.

Така с наложеното наказание може да се постигне целта на административното наказание, а именно да въздейства възпиращо върху дееца и обществото.

Настоящият състав намира, че в случая не е налице основание за приложението на чл. 28 от ЗАНН. В случая осъщественото нарушение не се отличава по степен на обществена опасност от останалите такива нарушения, поради което не би могло да се приеме, че случаят е маловажен, като от значение за правилното решаване на делото е обстоятелството, че бездействието на дружеството жалбоподател, започващо от 14.04.2015 г. и продължаващо до 15.12.2015 г., обхваща период от осем месеца.

Разпоредбата на чл. 178 ЗДДС предвижда имуществена санкция в размер от 500 лева до 5000 лева, поради което правилно същата е определена в минимума предвиден в закона.

Ето защо обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

 

По изложените съображения, Пловдивският районен съд, XXVI н. с.

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 193146-F200/398/12.05.2016 г., издадено от Директор Дирекция ,,Обслужване’’ в ТД на НАП – Пловдив, с което на ,,Анимал-Коева’’ ЕООД с ЕИК: 202960143 е била наложена имуществена санкция в размер от 500 лева, за извършено нарушение по чл. 96, ал. 1 ЗДДС, издадено въз основана на АУАН № F200398 oт 05.02.2016 г.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

вярно с оригинала!

секретар: Д.Д.