АНД 4868/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Наказателно дело 4868/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 1682

гр. Пловдив, 25.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателна колегия, в открито съдебно заседание на 14.10.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                                                                                         

          при участието на секретаря Катя Чокоевска, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4868/2016 г. по описа на ПРС, I наказателен състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

         Обжалван е Електронен фиш серия К, № 1123377, издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който на П.Г.Я. е наложена глоба в размер на 200.00 лева - за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.

          Жалбоподателят П.Я.  обжалва цитираното НП с конкретни доводи за незаконосъобразност.  Твърди, че при налагане на глобата административно наказващия орган не е отчел толеранс в размер на 3 км/ч. Позовава се на неяснота дали средството за видеоконтрол е мобилна или стационарна камера. Оспорва да е допускал превишаване на разрешената скорост. Твърди се, че по делото не са приложени всички необходими документи, доказващи законността на наложената административна санкция. Позовава се на неустановеност на изправността на техническото средство, поради разминаване в обозначаването му в протокола за технически преглед. Излага твърдения, че правата му са ограничени, тъй като в случая по силата на чл. 189, ал.1 ЗДвП е следвало да бъде издаден АУАН, който да му бъде връчен , а не електронен фиш.

          Съдът като съобрази доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт подлежащ на обжалване по съдебен ред, поради, което се явява процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.  

          Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения:

          От представените по делото доказателства се установява, че електронният фиш е бил издаден и връчен по установения за това в закона ред. При извършената служебна проверка съдът не установи  в административната процедура да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са засегнали правото на защита на жалбоподателя.

          Неоснователен е доводът, че в случая е следвало да бъде издаден АУАН, а не електронен фиш. Разпоредбата на 189, ал.4 е специална спрямо общата разпоредба на 189, ал.1 и позволява в случаите като настоящия, когато нарушението е заснето с автоматизирано средство за контрол,  АУАН да не се издава, а да се издаде електронен фиш. Изискването за отсъствие на контролния орган и на нарушителя се отнася за условията при които се издава електронния фиш, а не за условията, в които се установява нарушителя, защото нарушение без присъствието на нарушителя е правен нон сенс. След приемането на Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. електронни фишове могат да бъдат издавани и при употреба на мобилни системи за видеоконтрол в присъствието на контролен орган, стига да са спазени изискванията на наредбата.

           В електронния фиш  точно и изчерпателно са посочени фактическите признаци на деянието- на 19.01.2016г. в 11.40 часа в село Ч. ул. „В.“, до дом **, посока на движение гр. Хисяря към с. Калояново при максимално разрешена скорост на движение в населено място 50 км/ч и отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч жалбоподателят се е движел с 82 км/ч, тоест с превишение от 32 км/ч. Коректно  е посочена нарушената правна норма- чл. 21, ал.1 ЗДвП, вр. чл. 182, ал.1, т.4 ЗДвП

          Неоснователно е възражението, че в електронния фиш не е отчетен законово предвидения толеранс от минус 3 км/ч. Видно от приложения по преписката клип 13833 измерената скорост е 85 км/ч. При отчитане на толеранс от минус 3 км/ч се получава релевантна за определяне на санкцията скорост от 82 км/ч. Точно същата скорост е отразена и в електронния фиш.

          Изложената в Електронния фиш фактическа обстановка се доказва от приложения по административно-наказателната  преписка клип 13833. Неоснователно е възражението свързано с географските координати, където е извършено нарушението. Същите са посочени изрично от дясната страна на снимковия материал към  клип 13833.

          По делото са изискани от съда и приложени всички необходими документи, за законосъобразност на използването на система за видеоконтрол, съгласно Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. Представен е протокол по чл. 10 от Наредбата, удостоверяващ използването на средството за видеоконтрол на мястото където е установено нарушението за времевия интервал от 10.00ч. до 12.00ч. Надлежното поставяне на пътен знак Е 24 се установява, както от изричното отбелязване в протокола по чл. 10 от Наредбата, така и от приложения към делото снимков материал. В протокола по чл. 10 е удостоверено и наличието на пътен знак за съществуващо ограничение в скоростта-50 км/ч в населено място.

           Приложени са и изискуемите от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г.  удостоверение за одобрен тип средство за измерване и протокол за проверка на мобилна система за видео контрол, които установяват техническата изправност на средството за видеоконтрол. Неоснователно е възражението, че от материалите по делото не ставало ясно дали нарушението е заснето със стационарна или мобилна камера. В електронния фиш е отбелязано, че техническото средство е модел TFR1-M. В удостоверението за одобрен тип средство за измерване изрично е посочено, че посоченият модел TFR1-M представлява мобилна система за видеоконтрол. Същата констатация е направена и в протокола за технически преглед.

          Неоснователен е доводът, свързан с разминаване в посочения номер на техническото средство в протокола за технически преглед.  В електронния фиш е посочено, че техническото средство е модел TFR1-M, а индивидуализиращия номер на конкретно използваното средство, модел TFR1-M е 511. Същият номер 511 е вписан и в графа идентификационен номер на проверявано средство в протокола за техническа проверка, Действително в протокола за техническа проверка,  в графата тип и номер от ДР е вписан и номер 4835, но както става ясно от удостоверението за одобрен тип- 4835 е номера на знака за одобрен тип на техническо средство модел TFR1-M. Тоест не е налице разминаване в отразените номера и са налице всички гаранции за техническа изправност на средството за видео контрол.

          Наложеното наказание точно съответства на предвиденото в чл. 182, ал.1, т.4 ЗДвП.

Поради изложеното електронния фиш следва да бъде потвърден.

 

Мотивиран от горното Пловдивският районен съд, І н. с.,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К, № 1123377, издаден от ОДМВР- ПЛОВДИВ, с който на П.Г.Я. е наложена глоба в размер на 200.00 лева - за нарушение на чл. 21, ал. 1 ЗДвП.       

          Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски Административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му.

                          

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

Секретар: К.Ч.