АНД 4864/2016 - Решение - 10-10-2016

Решение по Наказателно дело 4864/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1575

                                            гр. Пловдив, 10.10.2016 г.

     В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - XXIV наказателен състав в публично заседание на четвърти октомври, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                    при секретаря: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА,

като разгледа АНД №  4864/2016 г. по описа на ПРС, XXIV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.    

     Обжалвано е Наказателно постановление №614 от 28.06.2016 г. на Г. М. - Заместник – кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 15ОА3157/24.11.2015 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на Д.Г.Д., ЕГН ********** за нарушение на чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, е наложена имуществена санкция в размер на 50 /петдесет/ лева.

С жалбата се  прави искане за отмяна на наказателното постановление по съображения, изложени в нея. 

         Жалбоподателят Д.Г.Д., редовно и своевременно призован, в съдебно заседание не се явява,  представлява се от процесуален представител – адв.И.Н., който поддържа жалбата и иска отмяна на наказателното постановление. 

Въззиваемата страна – Община Пловдив, редовно призована, не изпраща процесуален представител.  

Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

На 05.05.2016 г. около 10.20 часа свидетелят Д.К. – *** установил, че в гр.Пловдив, на ул. „Крушево” до № 8 в близост до жилищна сграда е паркирана каравана с рег. № ***, която била собственост на Д.Г.Д.. За констатираното бил закрепен фиш, с който се налагала глоба за нарушение на чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. В последствие Д.Д. оспорил фиша, като подал жалба. С оглед на това оспорване спрямо него бил съставен на 25.05.2016 г. АУАН на основание чл.37, ал.1, б. „Б” от ЗАНН и чл.35, ал.1, т.1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив за нарушение на чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. Съставения АУАН не бил подписан от нарушителя, който отказал да го стори и този отказ бил удостоверен с подписа на един свидетел – Б.В.М.. Въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление.

         Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от  приложените по административно – наказателната преписка писмените доказателства по делото – НП, АУАН, оправомощителни заповеди, възражение, копие от свидетелство за регистрация част I, издадено от МВР, сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Пловдив, свидетелските показания на св.Д.К., които съдът кредитира като логични и последователни.

          Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Пловдивски районен съд,  достигна до следните правни изводи:

Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, жалбата се преценя като НЕОСНОВАТЕЛНА.     

 При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното постановление са спазени формалните изисквания на ЗАНН и не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяната им. Двата акта са съставени от оправомощени длъжностни лица, съдържат изискуемите от закона реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН, включително подробно и точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено.

Спазени са процесуалните срокове за издаване на АУАН и наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършено от жалбоподателя административно нарушение по чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. С посочената подзаконова разпоредба е предвидена забрана за домуването на товарни автомобили от категория N2 и N3, автоцистерни, автобуси, ремаркета и полуремаркета, строителни машини и техника по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Пловдив. Установява се от събраните по делото доказателства, а и не се оспорва от жалбоподателя, че караваната е била паркирана на соченото в АУАН и НП място на датата, когато е залепен фишът, с който е констатирано нарушението. От свидетелството за регистрация на караваната се установява, че същата е категория О2, като представлява ремарке за лек автомобил. Именно последното обстоятелство сочи, че караваната попада в приложното поле на чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, доколкото същата е ремарке, а в сочената разпоредба не липсва изрично изключение от забраната за ремаркета за леки автомобили. Следва да се отбележи и че редакцията на нормата към момента на установяване на нарушението е била тази, която действа и към настоящия момент, т.е. след изменението на нормата с Решение № 157 , Пр. № 6 от 14.04.2016 г. на Общинси съвет гр.Пловдив.

Не може да се сподели възражението на жалбоподателя, че в случая не е извършено нарушение, тъй като караваната не е категория N2 или N3, тъй като вече беше посочено, че макар караваната да е категория О2, то същата представлява ремарке.

В тази връзка правилно административно – наказаващият орган е подвел извършеното нарушение под квалификацията на чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив.    Правилно е приложена и санкционната разпоредба, като именно чл.43, ал.3 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив предвижда налагане на административна санкция глоба в размер от 30 до 50 лева за нарушение на чл.5 от същата наредба. Макар наложената санкция да е в максимален размер, според съда тя се явява съответна на тежестта на нарушението с оглед на това, че караваната е превозно средство, което не може да се придвижва самостоятелно. Така определената санкция съответства и на имущественото състояние на нарушителя и ще спомогне в най - пълна степен да се изпълнят целите на административното наказание по смисъла чл.12 от ЗАНН - да се поправи и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и ще въздействува възпитателно и предупредително и върху останалите членове на обществото.

Извършеното нарушение не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Конкретното нарушение не разкрива признаци, които да го отличават по степен на обществена опасност от типичната в сравнение с други нарушения по чл.5 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив.

Предвид изложеното атакуваното НП е законосъобразно и правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №614 от 28.06.2016 г. на Г. М. - Заместник – кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 15ОА3157/24.11.2015 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на Д.Г.Д., ЕГН ********** за нарушение на чл.5 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив, е наложена имуществена санкция в размер на 50 /петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд – Пловдив.  

                                                               

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ