АНД 4825/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 4825/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1609, гр.Пловдив, 17.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 06.10.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4825/2016г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № І-2233 от 12.07.2016г. издадено от Директор на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Пловдив, с което на „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД, с ЕИК 115727501, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул.“Недялка Шилева“ № 24, представлявано от управителя В.Г.С., ЕГН **********, на основание чл. 41, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено наказание ГЛОБА  в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.9, ал.3 от ЗХ.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Не се явява и процесуалния му представител **.Т.. В жалбата и в депозирано становище са изложени доводи за неправилност, незаконосъобразност на атакуваното НП. Иска се неговата отмяна. Излагат се съображения за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна, редовно уведомена, за нея в съдебно заседание се явява ***.С., която моли съда да отхвърли жалбата и да потвърди наказателното постановление като законосъобразно, издадено при спазване на материалния и процесуалния закон.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 24.06.2016г.  била извършена проверка от инспектори от отдел „Контрол на храните“ при Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив /ОДБХ/ в обект за производство на сурови тестени храни, находящ се на адрес: гр.Пловдив, ул.“Недялка Шилева“ № 24, притежаващ Удостоверение за регистрация по ЗХ № 0754/22.12.2011 г., стопанисван от жалбоподателя „Голдис фуудс енд дринк“ ООД. Повод за проверката бил постъпилия в ОБДХ-Пловдив Протокол за изпитване № 107/20.06.2016 г. от Изпитвателен център „Здраве“ към Национален център по обществено здраве и анализи – гр.София, бул.“Акад.Иван Гешов“ № 15, съставен при изследване на одрински кори за баница, произведени от дружеството жалбоподател, с нетно количество 500 гр., партиден номер L1070616 и срок на трайност до 07.07.2016 г. Пробите били взети с Акт за вземане на проби № 20022096/14.06.2016 г. от инспектори от ОДБХ-София по повод подаден в същата дирекция сигнал с вх.№ 9702/13.06.2016 г. Изпитването било извършено по показатели „наличие на консерванти бензоена киселина и натриев бензоат“ и дало следните резултати: наличие на бензоена киселина 149,0±12,8mg/kg и натриев бензоат 175,8±15,1mg/kg. При извършената на 24.06.2016 г. от инспектори на ОДБХ – Пловдив проверка в горепосочения обект било установено, че на етикета на продукт „Одрински кори за баница“, произведени в горепосоченото предприятие не била отразена информация за наличие на консерванти: бензоена киселина и натриев бензоат, което водело до заблуда потребителя относно състава на продукта. Констатациите от проверката били обективирани в Констативни протоколи №№ 0016427 и 0016428, двата от 24.06.2016 г. Актосъставителят квалифицирал извършеното като нарушение на чл.9, ал.3 от Закона за храните, за което на 28.06.2016 г. съставил АУАН № 0000283/28.04.2016 г. в присъствието на представляващия дружеството. По реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН било депозирано писмено възражение срещу акта. Въз основа на АУАН било издадено обжалваното Наказателно постановление № І-2233 от 12.07.2015 г., с което на „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД, гр.Пловдив на основание чл.41, ал.2 от ЗХ било наложено наказание „Глоба“ в размер на 500 лв. за нарушение на чл.9, ал.3 от ЗХ.

В хода на съдебното следствие в качеството на свидетел беше разпитан актосъставителя М.Н.С.. От показанията й се установява, че  във връзка с Протокол за изпитване от Изпитвателен център по обществено здраве и анализи, при изследване на продукт „Одрински кори за баница“, произведени в обект, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Недялка Шилева“ № 24, извършено от инспектори от ОДБХ, по показател „Наличие на консерванти бензоена киселина и натриев бензоат“, при пробата било установено наличието на бензоена киселина и натриев бензоат в продукта. Пробата била взета по повод подаден сигнал в ОДБХ-София. Свидетелят сочи, че проверката била извършена заедно с ***.П. на 24.06.2016 г. във въпросното предприятие. По време на проверката констатирали, че на опаковката на продукта не е изписана информация за наличие на консервант, което представлявало нарушение на чл.9, ал.3 от ЗХ и подвеждало клиента за продукта, който ще консумира. В тази връзка съставили АУАН. Уточнява, че така упоменатия консервант е вид добавка, която удължава срока на годност на продукта, но конкретно за процесния продукт, този консервант не е разрешен.

Съдът кредитира показанията на свидетеля като логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, както и приложените в административната преписка и приети в хода на настоящото производство писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал.

Предвид изложената фактическа обстановка Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде ОТМЕНЕНО като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

По делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от жалбоподателя административно нарушение на разпоредбата на чл.9, ал.3 от Закона за храните, която въвежда изискването при етикетирането, рекламирането и представянето на храните, включително тяхната форма, външен вид, опаковка, опаковъчен материал или предмет, начин на търговско аранжиране и подредба, и наличната информация за тях в медиите не трябва да заблуждават потребителите. В случая като не е отразил на етикет на продукт „Одрински кори за баница“ информация за наличие на консервант: бензоев киселина и натриев бензоат,  водещо до заблуда потребителя относно състава на продукта, „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД е нарушило горепосочената разпоредба. По същество това нарушение не се оспорва и от жалбоподателя.

Въпреки безспорното установяване на факта на извършено административно нарушение, настоящият съдебен състав констатира, че в хода на административно наказателното производство при издаване на обжалваното НП е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до неговата незаконосъобразност.

Съгласно разпоредбата на чл.13 от ЗАНН за извършено административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН се предвиждат и налагат следните по вид административни наказания: обществено порицание; глоба; временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Така предвидените административни наказания могат да се налагат единствено по отношение на физически лица, доколкото съгласно чл.24, ал.1 от ЗАНН, административно наказателната отговорност е лична, а чл.6 от ЗАНН предвижда като елемент от състава на всяко административно нарушение и наличието на вина.  За да не бъде изключена възможността за ангажиране отговорността на юридически лица и едноличните търговци за извършени от тях нарушения на произтичащи от нормативен акт задължения, законодателят е предвидил в чл.83, ал 1 от ЗАНН възможността при неизпълнение от страна на посочените субекти да се налага имуществена санкция, при това само в случаите предвидени в съответния нормативен акт. Имуществената санкция  е отделен правен институт, въведен като обективна, безвиновна отговорност на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Съгласно чл.83, ал.1 от  ЗАНН в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Видно е, че законодателят прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби.   Имуществената санкция не е сред административните наказания, визирани в чл.13 от ЗАНН, които се налагат за административни нарушения, за които административно наказателна отговорност могат да носят само физически, но не и юридически лица. Поради това правилата, приложими към глобите, налагани на физически лица, не следва механично да се прилагат към имуществените санкции, налагани на юридически лица и на ЕТ.

В настоящият случай субект на административното нарушение е юридическо лице, за което законодателят е предвидил самостоятелна специална разпоредба като основание за ангажиране на административно наказателната му отговорност, а именно  чл.41, ал.2 от Закона за храните.  Посочената разпоредба предвижда за нарушение по ал.1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 лв. до 3000 лв. Видно от процесното НП на „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД е наложено административно наказание  „глоба“,  което като вид наказание не е предвидено в приложимата санкционна норма. По този начин е допуснато съществено нарушение на материалния закон, тъй като субект на административно наказателна отговорност е юридическо лице /дружество с ограничена отговорност/ и  следва по аргумент от чл.83 от ЗАНН, и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието, наложеното такова по вид да бъде  “имуществена санкция”.

Описаното процесуално нарушение се явява от категорията на съществените, тъй като пряко засяга правото на защита на жалбоподателя и възможността му да я реализира в пълен обем. Наказаното лице е било лишено от правото да разбере какъв е видът на наложеното му наказание, предвид очевидното противоречие с предвидения друг такъв в закона. Коментираното нарушение, освен съществено, се явява и неотстранимо в настоящата съдебна инстанция, поради което и наличието му е основание за отмяна на обжалвания акт.

Предвид гореизложеното съдът намира, че  обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено изцяло, поради което и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-2233 от 12.07.2016г. издадено от Директор на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - гр.Пловдив, с което на „Голдис фуудс енд дринкс“ ООД, с ЕИК 115727501, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к. „Тракия“, ул.“Недялка Шилева“ № 24, представлявано от управителя В.Г.С., ЕГН **********, на основание чл. 41, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено наказание ГЛОБА  в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.9, ал.3 от ЗХ.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

 

 

 

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.