АНД 4823/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                                                  № 1855

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

18.10.2016 г.                                                                          гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 4823  по описа за 2016 година

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1030-002146 от 09.05.2016г. на Началник Сектор „ПП” към ОДМВР гр. Пловдив, упълномощен с З-6095 от 03.10.2012г., с което на Х.П.А., ЕГН: **********, с адрес: *** е наложено административно наказание за нарушение на чл.638, ал.3 от Кодекс за застраховането /съкр.КЗ/ и на основание чл.638, ал.3 от КЗ е наложена ГЛОБА в размер на 400/четиристотин/ лева.

         

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                            

                                                                                                

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.      

Съдът е сезиран с жалба от Х.П.А., ЕГН: **********, с адрес: *** против наказателно постановление № 16-1030-002146 от 09.05.2016г. на Началник Сектор „ПП” към ОДМВР гр. Пловдив, упълномощен с З-6095 от 03.10.2012г., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание за нарушение на чл.638, ал.3 от Кодекс за застраховането /съкр.КЗ/ и на основание чл.638, ал.3 от КЗ е наложена ГЛОБА в размер на 400/четиристотин/ лева.

Жалбоподателят моли Съда да отмени атакуваното наказателно постановление по съображения изложени в жалбата.

Административнонаказващият орган - Сектор „ПП” при ОД на МВР гр. ПЛОВДИВ, редовно призован, не изпраща представител и не взема становище по подадената жалба.

          Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

          Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 11.01.2016 г. от актосъставителя Л.М.А. е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ против Х.П.А., с ЕГН: **********, за това, че на 11.01.2016г. около 08:40 часа в гр. Пловдив, на кръстовището на бул.“6-ти септември“ и бул. „Васил Априлов”- посока запад, управлявал  лек автомобил „Опел Кадет“  с рег. № ***,  собственост на Т. И. М., ЕГН: ********** като нямал сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“.  По време на проверката била извършена справка в „Гаранционен фонд“. Нарушението било квалифицирано от актосъставителя като такова по чл.638, ал.3 от КЗ. Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление, в което по идентичен на АУАН начин е описано  извършеното нарушение. Административнонаказващият орган посочил, че по този начин е нарушена разпоредбата на чл.638, ал.3 от КЗ и на основание чл.638, ал.3 от КЗ е наложил административно наказание глоба в размер на 400 лева.

След като се запозна с всички представени по делото писмени доказателства, съдът констатира допуснати процесуални нарушения, представляващи формални предпоставки за отмяна на издаденото НП.

Съдът счита, че в хода на административнонаказателното производство по издаване на обжалваното наказателно постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които водят до незаконосъобразност на наказателното постановление и съответно до неговата отмяна, което не налага произнасяне по същество на спора.

Съдът счита, че е нарушена процедурата по връчване на наказателното постановление. Последното се издава в два екземпляра, единият от които е предназначен за връчване на нарушителя, но нито в съдебно заседание, нито по административната преписка, са налични данни, административният орган да го е връчил. Ето защо, при тези обстоятелства, съдът намира, че жалбата е допустима, но от друга страна категорично приема, че е налице нарушение на процесуалните правила –  чл. 58, ал.1 от ЗАНН – изцяло е опорочена процедурата по НП – съгласно която препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя. Административният орган не е извършил такова действие. Пренебрегнат е принципът за лично връчване на наказателното постановление на лицето, чиято отговорност се ангажира със същото. Задължение на административнонаказващият орган е да връчи както АУАН, така и НП съгласно законовите изисквания, а в конкретният случай наказващият орган не е изпълнил това свое задължение, с което е ограничил правото на защита на нарушителя.

Констатираното от съда по-горе нарушение на процесуалните правила е съществено, тъй като ограничава правото на защита на жалбоподателя и представляват формална предпоставка за отмяна на обжалваното наказателно постановление. Същото опорочава изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя. Поради това съдът счита, че не следва да се обсъждат и въпросите по същество, относно това дали е налице извършено нарушение и по кой конкретен законов текст, доказано ли е същото с годни доказателства, кой е неговия автор, както и относно размера на наложеното административно наказание, тъй като същите следва да бъдат разгледани единствено при законосъобразно протекъл процес на административно наказване, какъвто в конкретният случай съдът счита че не е налице.

По тези съображения съдът намира, че наказателното постановление следва да се отмени.

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала!

МГ