АНД 4793/2016 - Решение - 27-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1697                                                   27.10.2016  год.                                гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд       -        5 наказателен    състав

На двадесет и пети октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

 разгледа докладваното от съдията

 АНД № 4793  по описа за 2016  година

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 16-0329-000425 от 10.06.2016год. на Началник РУ Раковски при ОДМВР Пловдив, упълномощен от Министъра на вътрешните работи, с което на жалбоподателя И.М.П. ЕГН: **********, са наложени административни наказания :

1.      ГЛОБА в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл.150 вр. чл.177 ал.4 пр.1 вр.чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗдвП

2.      ГЛОБА в размер на 10,00  лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 вр.чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП.

 

Жалбоподателят желае да бъде отменено от съда наказателното постановление, за което е депозирал неконкретизирано изложение в жалбата си.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

СЪДЪТ, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН от правоимащо лице при наличие на правен интерес и е процесуално ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е неоснователна.

Установява се, че на 14.04.2016 год. около 20,00ч. жалбоподателят, управлявал МПС – л.а. БМВ с рег.№ *** в гр.Раковски на ул.Г.С.Раковски  след като е бил лишен от това право по административен ред със ЗПАМ № 40158/2013г. на Началника на Сектор ПП Пловдив. При извършената проверка на место П. не  представил свидетелство за регистрация на МПС, което управлявал, собственост на П.Р.Д.. За тези нарушения му бил съставен акт, а въз  основа на него било издадено обжалваното наказателно постановление.

Фактите се установяват от всички писмени доказателства – АУАН, заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 40158/2013г. на Началника на Сектор ПП Пловдив, упълномощителна заповед, справка за наказания по ЗДвП на водач на МПС.  

Обстоятелствата от значение за разкриване на обективната истина по делото се установяват от посочените писмени доказателства, приложени към АНП и приети от съда, както и от разпита на свидетеля Й.Г. – актосъставител. Същият съставил АУАН по докладна записка, но за това действие призовал лично нарушителя, съставил АУАН в негово присъствие и му връчил екземпляр от акта. П. вписал, че има възражения. Впоследствие не депозирал такива в 3-дневния срок. Видно от справката за водач на МПС той е многократно наказван, както и въпросната заповед ЗПАМ № 40158/2013г. на Началника на Сектор ПП Пловдив му е била лично връчена на 14/06/2013г. и той не е обжалвал същата. Към 20/05/2016г. основанието, за което е била издадена е отпаднало, тъй като нарушителят заплатил дължимите суми по наложените му административни наказания за влезлите в сила НП срещу него /л.21/. Тези факти, установени в производството напълно съответстват на писмените доказателства и показанията на свидетеля, поради което съдът намира ,че нарушенията са правилно установени.  В хода на съдебното дирене напълно се потвърждават обстоятелствата, отразени в акта по арг.на чл.189 ал.2 от ЗДвП.  Фактите, описани в законосъобразно съставените  актове имат доказателствена сила до оборването им по съответния ред. В противната насока жалбоподателят не сочи доказателства.

Поради изложеното се доказа в хода на производството,  че жалбоподателят е нарушил правилата за движение по пътищата, описани по-горе  като неправомерни действия/бездействия съгласно чл.6 от ЗАНН и съгласно специалния закон се явяват нарушения по ЗДвП – управлявал е МПС без да е бил правоспособен водач към 14/04/2016г., защото към онзи момент по силата на ЗПАМ № 40158/2013г. на Началника на Сектор ПП Пловдив, необжалвана и  влезнала в законна сила, му е било отнето СУМПС. При извършената проверка не е носел СРМПС, което управлявал. По този начин жалбоподателят е нарушил и чл.100 ал.1 т.2  от ЗДвП и правилно на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП му е наложено фиксираното наказание от 10 лева глоба.

Както се посочи по-горе, П. е осъществил и административно нарушение по чл.150 вр.чл.177 ал.4 пр.1 вр. ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, защото това нарушение /управление на МПС без да е правоспособен/ е извършено повторно. Измежду многобройните му налагани наказания за нарушения по чл.150 вр. чл.177 от ЗДвП, от справката за нарушител е  видно, че последно преди настоящото нарушение, на 06/04/2016г. срещу него е влезнало в сила НП № 16-0329-000017/01.02.2016г., с което е наказан за същото. А настоящото идентично нарушение е извършил седмица след това  - на 14/04/2016г.

При определяне на наказанието е проявена снизходителност и то е наложено в минималния размер от 300 лева, при максимален от 1500 лева. В полза на нарушителя е този размер на глобата, при което съдът не констатира нарушения на изискванията по чл.27 от ЗАНН, а и не е в неговите правомощия да увеличава обхвата на санкцията и да увеличава наложеното административно наказание. Възраженията на жалбоподателя са неоснователни. Спазени са и изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН относно задължителните реквизити на АУАН и НП. Нарушенията са пълно, ясно и изчерпателно описани. Спазени са и процесуалните срокове.

Атакуваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

    Р      Е      Ш      И :

           

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0329-000425 от 10.06.2016год. на Началник РУ Раковски при ОДМВР Пловдив, упълномощен от Министъра на вътрешните работи, с което на И.М.П. ЕГН: **********, са наложени административни наказания :

 

1.      ГЛОБА в размер на 300,00 лв. за нарушение на чл.150 вр. чл.177 ал.4 пр.1 вр.чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗдвП

2.      ГЛОБА в размер на 10,00  лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 вр.чл.183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП.

 

            Решението  подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС