АНД 4589/2016 - Решение - 07-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1565  гр.Пловдив, 07.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 29.09.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №4589/2016г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

  С наказателно постановление №15-1030-008093 от 08.01.2016г. издадено от нач. сектор ''ПП” при ОД на МВР-Пловдив на Л.Г.Л. с ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.2, т.1 от ЗДВП е наложена глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДВП, а именно за това че не съобразил поведението си със знак В27.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят, който го обжалва в срок, и моли наказателното постановление да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован не се явява и не се представлява.Въззиваемата страна редовно призована не изпращат представител и не взема становище.

От събраните по делото писмени доказателства, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 13.08.2015г. около 19:00 часа в гр.Пловдив на ул.Иван Вазов 33 като водач на л.а. Мерцедес С 230 ЦДИ с рег. номер **, жалбоподателя Л.Л. нарушил пътен знак В 27 и не съобразил поведението си с него.В хода на производството е разпитан св.П.-съставител на АУАН, който заявява, че е съставил акта въз основа на фиш на общината, тъй като те тогава не са имали право да издават АУАН.Не е установил лично нарушението, а само въз основа на писмените доказателства.Съдът кредитира показанията на свидетеля.

          Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока на обжалване от надлежна страна и е приета от съда за разглеждане.По същество същата е основателна.

            Съгласно изискванията на чл. 42, т.4 от ЗАНН в АУАН следва да бъде описано нарушението и обстоятелствата при които е извършено.В АУАН е описано, че жалбоподателя Л. не съобразява поведението си знак В 27, с което нарушил чл.6, т.1 от ЗДВП.С цитираната норма е вменено на участниците в движението да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.От краткото описание в АУАН не става ясно с какво точно поведение жалбоподателя не е съобразил пътния знак и какво всъщност запретява той.Практически нарушението не е описано, което съставлява нарушение на чл.42, т.4 от ЗАНН.Същия порок е инкорпориран и в наказателното постановление, в което също липсва описание на нарушението, нито в какво се състои несъобразяването с пътен знак В27.Това води до съществено нарушение на изискванията на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

           Същевременно съдът констатира и че като свидетел в АУАН е посочен В.С., е фишът издаден на нарушителя е от *** Д..АУАН следва да бъде съставен в присъствието на свидетел на нарушението.Освен това липсват и доказателства при които безспорно се установява, че именно Л. е управлявал този ден горецитирания лек автомобил , че именно той е нарушил цитирания знак.

          Всички тези процесуални нарушения извършени в хода на административно наказателното производство са съществени и са довели да издаването на незаконосъобразно наказателно постановление, което ще следва да бъде отменено.

         Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                                      Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-1030-008093 от 08.01.2016г. издадено от нач. сектор ''ПП” при ОД на МВР-Пловдив, с което на Л.Г.Л. с ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.183, ал.2, т.1 от ЗДВП е наложена глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДВП, а именно за това че не съобразил поведението си със знак В27 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.             

               Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд гр. Пловдив по реда на АПК.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

Вярно с оригинала: И.П.