АНД 4546/2016 - Решение - 19-10-2016

 

                             Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е               № 1695

        

                                      гр. Пловдив, 19.10.2016 год.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Сийка Радева, като разгледа АНД № 4546/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Н.А.К. с ЕГН ********** ***  против електронен фиш /ЕФ/ серия К № 1179020 на ОД на МВР – Пловдив, с който му е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 100 лева за нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

           В жалбата се излагат подробно доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакувания акт, въз основа на които се прави искане за неговата отмяна.

          Жалбоподателката редовно призована не се явява в съдебно заседание, като в жалбата си, активирала настоящото производство, моли съда да отмени издадения ЕФ като незаконосъобразен, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административното производство. 

           Въззиваемата страна сектор „ПП и КАТ” при ОДМВР – Пловдив, редовно призована, не изпраща представител.

           Съдът, след като прецени доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, както и доводите на страните, намира за установено следното:

           Жалбата е процесуално допустима, като е подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес и в законово установения в чл.189, ал.8 от ЗДвП  преклузивен срок.

 

           Разгледана по същество, същата е  основателна.

 Според приложения по преписката електронен фиш се сочи, че на 24.03.2016 год. в 11:40 часа в гр.Пловдив на ул. Найчо Цанов срещу  91 с техническо средство – мобилна система за видеоконтрол  радар TFR1-M 648 е било заснето движение на лек автомобил БМВ 318 ТИ КОМПАКТ” с Рег. № ****, със скорост 72 км./ч., при разрешена скорост – 50 км./ч и е превишил разрешената скорост с 22 км./ч. Бил издаден електронен фиш, в който като нарушител било вписано името на жалбоподателя   като собственик на   лек автомобил БМВ 318 ТИ КОМПАКТ” с Рег. № ****. В електронния фиш била вписана  като установена скорост 91 км /ч.  С електронния фиш серия К № 1179020 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, на ОД на МВР Пловдив,  на  жалбоподателката Н.А.К. ***, било наложено административно наказание – глоба в размер на  100 лева, за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП на основание чл. 189 ал. 4 вр. чл. 182 ал. 1 т. 3 от ЗДвП.

След получаването на фиша жалбоподателката не се възползвала от правото си на възражения по него по чл.189 ал.6 от ЗДвП, а е обжалвала в срока по чл.189 ал. 8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд – РС Пловдив. 

         Така изложената фактическа обстановка Съдът прие за безспорно установена въз основа на: приложен снимков материал от заснет клип с техническо средство и  електронен фиш.

         При така възприетата и изложена фактическа обстановка от процесуална страна Съдът констатира, че са налице нарушения на процесуалните правила, които да водят до опорочаване на административно- наказателното производство. Споделят се доводите в жалбата, а именно,  че атакуваният електронен фиш не съдържал нужните реквизити   липсва описание на нарушението от фактическа и правна страна и в този смисъл в него са налице пороци, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя. Съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП  Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. По отношение местото на осъществяване на нарушението, настоящата инстанция намира, че са били нарушени разпоредбите на чл.42,т.3 от ЗАНН , тъй като по никакъв начин не става ясно как отразената във фотоклип № 5381 координатна географска система е приложена към конкретно местоположение в гр.Пловдив , а именно ул. “Найчо Цанов” срещу № 91.  . 

От материално правна страна , от събраните по делото доказателства не се установи по категоричен начин, че  жалбоподателката е извършила  административното нарушение по см. на чл.21 ал.1 от ЗДвП – движение  на  24.03.2016 год. в 11:40 часа в гр.Пловдив на ул. „Найчо Цанов” срещу91 на лек автомобил БМВ 318 ТИ КОМПАКТ” с Рег. № **** със скорост над максимално разрешената  за движение в населено място. Касае се за нарушение, установено и заснето с техническо средство- мобилна система за видеоконтрол  с № TFR1-М № 648 , в отсъствието на контролен орган, поради което за което и  незаконосъобразно е ангажирана административно наказателната отговорност с издадения електронен фиш.

Настоящата инстанция намира, че атакуваният електронен фиш за налагане на глоба е неправилно и необоснован , поради което следва да бъде отменен  изцяло .

          Мотивиран от горното Съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

 

 ОТМЕНЯВА    електронен фиш серия К № 1179020 за налагане на глоба  за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР гр.Пловдив, с който на Н.А.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 лева в нарушение на разпоредбите на чл.21 ал.1 от ЗДвП и  на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал. 1 т. 3 от ЗДвП.

           

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния съд на гр.Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!Т.М.