АНД 4539/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Наказателно дело 4539/2016г.

       Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 1593

        Гр. Пловдив, 12.10.2016г.

        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, XI н. с. в публично съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

при участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4539/2016г. по описа на ПРС, XI н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ № 161331-2955/25.01.2016г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, с което на УМБАЛ                        „Св. Георги” ЕАД Пловдив, ЕИК 115576405, с адрес на лечебното заведение: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66, бул. „Васил Априлов” № 15А, представлявано от проф. д-р К.Б.Д., д. м., ЕГН **********, в качеството му на *** на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив, изпълнител по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 200.00 лв. за нарушение на чл.31 т.1 и т.2, чл.182, чл.187 и чл.188 т.6 /б/ от НРД 2014г. за МД вр. КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, Раздел II Индикации за хоспитализация и лечение, т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм, съгласно Приложение № 16 към НРД 2014г. за МД вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО /Закон за здравното осигуряване/, на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО, вр. §45 от ПЗР от ЗИД на ЗЗО, обн. ДВ бр.48/27.06.2015г.

По съображения, изложени в жалбата и в допълнителна молба-становище, жалбоподателят УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив чрез процесуалния си представител адв. Р.В. моли съда да отмени обжалваното НП. 

Въззиваемата страна РЗОК гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Т.Д., оспорва жалбата. Моли съда да потвърди обжалваното НП като правилно и законосъобразно.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед № IV–РД–13-2955/29.10.2015г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив от 30.10.2015г. до 03.11.2015г. включително била извършена медицинска проверка на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД Пловдив, изпълнител по Индивидуален договор № 161331/19.02.2015г. за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки.

При извършената проверка било констатирано следното:  

Т.І. Нарушение на условията и реда за оказване на болнична помощ – неизпълнен диагностично-лечебен алгоритъм, записано в Раздел II. Индикации за хоспитализация и лечение т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм на КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми” от Приложение № 16 към НРД 2014г. за МД.   

Съгласно изискванията по КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, Раздел II. Индикации за хоспитализации и лечение т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм, диагностично-лечебният алгоритъм в посочените вариации и възможности е задължителен за изпълнение и определя пакета от болнични здравни дейности, които се заплащат по тази КП. Принципи на лечението са, че при постъпване задължително се определя и вписва състоянието на GCS                                     /Glasgow Coma Scale/, с методи и средства на терапията: следене на показателите на дишането и хемодинамиката.

Т.І.1. ИЗ № 76760/2014г. на пациентка, лекувана по спешност  в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Пловдив с лекуващ лекар д-р Д., *** д-р К., с период на хоспитализация 16.12.2014г. - 30.12.2014г.

Случаят бил отчетен  и заплатен в РЗОК Пловдив с направление за хоспитализация /бланка МЗ - НЗОК № 7/ по КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми” с окончателна диагноза код по МКБ: S06.60 „Травматичен субарахноидален кръвоизлив, без открита черепно-мозъчна травма”. Придружаващи заболявания: Артериална хипертония с код по МКБ: I 10, Хронично ИБС с МКБ код: I 25.

 От анамнезата, снета по данни на близките на пациентката и медицинската документация, се установявало следното: Лекувана е в Инвазивна кардиология на МБАЛ „Пълмед” по повод на оплаквания от замайване, чести прилошавания и обща слабост с болка в гърдите. При колабиране е паднала, при което си ударила главата, станала сънлива, отпусната и объркана. След КТ на ГМ  и ЗЧЯ с данни за мозъчна контузия е насочена към НХ за уточняване и лечение. От обективното състояние: общо състояние - трудно контактна, дементна, дезориентирана; Локален статус: оток и кръвонасядане в дясно париетално; Соматичен статус: Везикуларно дишане; РР - 140/80, СЧ 78, корем – мек; Неврологичен статус: МРД (-) отр., Синдром на повишено вътречерепно налягане, Дементен синдром, Десностранна хемипареза; Сензо – моторна афазия.

 При проверка на предоставената медицинска документация по случая, документиран в ИЗ № 76760/2014г. по КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, било установено, че на 16.12.2014г. при постъпване  на пациентката в лечебното заведение, не е определена и вписана в статуса на приемащия лекар и декурзуса от първия лечебен ден оценката, степента на тежест на травмата по скалата на Глазгоу. Не са регистрирани стойности, доказващи проследяване на кръвното налягане, пулса и дишането, нито в частта   „наблюдение на болния – ежедневни декурзуси”, нито в температурния лист от 18.12.2014г. до края на престоя на пациентката на 30.12.2014г. 

 Предвид изложеното проверяващите приели, че УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД Пловдив в спешното отделение на лечебното заведение, при изпълнение на КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, документирано с ИЗ № 76760/2014г. с период на хоспитализация от 16.12.2014г. - 30.12.2014г., като не е била определена и  вписана в статуса на приемащия лекар и декурзуса от първия лечебен ден оценката, степента на тежест на травмата по скалата на Глазгоу и не са били регистрирани стойностите, доказващи проследяване на кръвното налягане, пулса и дишането, нито в частта „наблюдение на болния – ежедневни декурзуси”, нито в температурния лист от 18.12.2014г. до края на престоя на пациентката на 30.12.2014г., е нарушило чл.31 т.1 и т.2, чл.182, чл.187 и чл.188, т.6 /б/ от НРД 2014г. за МД вр. КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, Раздел II Индикации за хоспитализация и лечение, т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм, съгласно Приложение № 16 към НРД 2014г. за МД вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО.

Нарушението било извършено за първи път по изпълнение на Договор № 161331/19.02.2014г. с УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив.

За резултатите от извършената проверка бил съставен Констативен протокол от 03.11.2015г.

Въз основа на резултатите от проверката УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 161331–2955/ 03.12.2015г.

Въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното НП, с което на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 200.00 лв. за нарушение на чл.31 т.1 и т.2, чл.182, чл.187 и чл.188 т.6 /б/ от НРД 2014г. за МД вр. КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, Раздел II Индикации за хоспитализация и лечение, т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм, съгласно Приложение № 16 към НРД 2014г. за МД вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО /Закон за здравното осигуряване/, на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО, вр. §45 от ПЗР от ЗИД на ЗЗО, обн. ДВ бр.48/27.06.2015г.

Описаната фактическа обстановка се установява от приложените в административнонаказателната преписка писмени доказателства, както и от показанията на св. Р.К. актосъставител. Съдът кредитира показанията на свидетеля като обективни, логични, непротиворечиви и кореспондиращи с писмените доказателства по делото. Фактическата обстановка не се оспорва и от жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушенията са изчерпателно описани и подробно са посочени обстоятелствата, при които са извършени. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

 От доказателствения материал по делото безспорно се установява, че УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив, като изпълнител по Индивидуален договор № 161331/19.02.2014г. за оказване на болнична помощ по КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, е нарушило условията и реда за оказване на болнична помощ, като при изпълнение на  документирано с ИЗ № 76760/2014г. с период на хоспитализация от 16.12.2014г. - 30.12.2014г., не е била определена и  вписана в статуса на приемащия лекар и декурзуса от първия лечебен ден оценката, степента на тежест на травмата по скалата на Глазгоу и не са били регистрирани стойностите, доказващи проследяване на кръвното налягане, пулса  и дишането, нито в частта „наблюдение на болния – ежедневни декурзуси”, нито в температурния лист от 18.12.2014г. до края на престоя на пациентката на 30.12.2014г. По този начин лечебното заведение е нарушило чл.31 т.1 и т.2, чл.182, чл.187 и чл.188 т.6 /б/ от НРД 2014г. за МД вр. КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, Раздел II Индикации за хоспитализация и лечение, т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм, съгласно Приложение № 16 към НРД 2014г. за МД вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО.

За извършеното административно нарушение на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв., на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО вр. §45 от ПЗР от ЗИД на ЗЗО, обн. ДВ бр.48/27.06.2015г. Санкцията е определена в минимално предвидения от закона размер, който не подлежи на редуциране. 

Към настоящия момент с ДВ бр.48/27.06.2015г. е отменена санкционната разпоредба на чл.105а от ЗЗО. Визираните в същия член  административни санкции за нарушения обаче не са автоматично отпаднали от обхвата на закона, а са кумулирани в нормата на чл.106 ал.3 от ЗЗО, регламентираща общо нарушения на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Така съгласно новата уредба санкцията за административни нарушения по чл.106 ал.3 от ЗЗО е систематично поставена в ал.4 и е определена в размер от 500 лв. до 1 000 лв. за първо нарушение, а за повторно от 1 000 лв. до 2 000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец. Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция е очевидно, че същият надвишава този по отменения чл.105а ал.3 от ЗЗО /от 200 лв. до 500 лв./ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя по аргумент от чл.3 ал.2 от ЗАНН. С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт. Следва да се държи сметка и за постановеното с §45 от ПЗР от ЗИД на ЗОО с ДВ бр. 48/27.06.2015г., което сочи, че до приемането на нови национални рамкови договори по чл.53 ал.1 проверките от финансовите инспектори, лекарите - контрольори и лекарите по дентална медицина - контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред, а според ал.2 проверките по ал.1, налагането на санкции и тяхното обжалване, които са започнали до приемане на нови национални рамкови договори по чл.53 ал.1, се приключват по досегашния ред. При тази уредба безспорно се налага изводът, че настоящият случай попада в хипотезата на ал.2 на §45 от ПЗР от ЗИД на ЗОО, тъй като е извършена съвместна проверка от лекари - контрольори, приключила с констатирани нарушения, за които е бил съставен и връчен на нарушителя АУАН, а с издаденото въз основа на този АУАН процесно НП са наложени предвидените санкции, като същото е обжалвано и е налице неприключило съдебно производство, което следва да се приключи по досегашния ред, а това означава, че съдът, пред който производството е висящо, по силата на разпоредбата на §45 от ПЗР от ЗИД на ЗОО, следва да се съобрази и да приложи този досегашен ред, включително и досежно наложените санкции.

Правилно административнонаказващият орган не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, с оглед степента на обществена опасност  на извършеното административно нарушение.

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административнонаказателното производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  НП.

В тази връзка неоснователно се явява възражението на жалбоподателя, че е изтекъл 6-месечният срок по смисъла на чл.34 ал.3 от ЗАНН за съставяне на НП, тъй като така цитираният срок започва да тече от съставяне на АУАН. В конкретния случай АУАН е съставен на 03.12.2015г., а НП на 25.01.2016г. при спазване на законоустановения срок.

По изложените  съображения,  предвид  липсата  на  основания  за  отменяване  или  изменяване  на  НП, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът:

Р   Е   Ш   И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 161331-2955/25.01.2016г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, с което на УМБАЛ                        „Св. Георги” ЕАД Пловдив, ЕИК 115576405, с адрес на лечебното заведение: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66, бул. „Васил Априлов” № 15А, представлявано от проф. д-р К.Б.Д., д. м., ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД гр. Пловдив, изпълнител по договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 200.00 лв. за нарушение на чл.31 т.1 и т.2, чл.182, чл.187 и чл.188 т.6 /б/ от НРД 2014г. за МД вр. КП № 202 „Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно–мозъчни травми”, Раздел II Индикации за хоспитализация и лечение, т.2 Диагностично–лечебен алгоритъм, съгласно Приложение № 16 към НРД 2014г. за МД вр. чл.55 ал.2 т.2 и т.3 от ЗЗО, на основание чл.105а ал.3 от ЗЗО, вр. §45 от ПЗР от ЗИД на ЗЗО, обн. ДВ бр.48/27.06.2015г.

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.           

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.