АНД 4509/2016 - Решение - 06-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е Ш Е Н И Е № 1561

06.10.2016г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НК, IV – ти наказателен състав в открито съдебно заседание на тридесети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            при участието на секретаря Надя Точева като разгледа докладваното от съдията АНД № 4509 по описа за 2016г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалван е електронен фиш, серия К № 0810381, издаден от ОД на МВР- Пловдив спрямо лицето П.Н.И., с ЕГН: ********** за това, че на 26.10.2013г. в 18:35 часа на Републикански път II-86, км 19+200 /Пловдив- Асеновград/ в посока гр. Пловдив е извършила административно нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, за което на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба в размер на 100 /сто и петдесет/ лева".

Жалбоподателят моли електронният фиш за налагане на глоба да бъде отменен като незаконосъобразен, тъй като автомобилът не бил управляван от административно наказанато лице, собствеността върху същият била прехвърлена на трето лице. Поддържа жалбата в открито съдебно заседание.

Въззиваемата страна сектор „Пътна полиция” и КАТ при ОДМВР - Пловдив редовно призована, не е изпратила представител в съдебно заседание. С писмо вх. № 40671/02.08.2016г.  заявява, че жалбоподателят не е входирал по надлежен ред декларация за предоставяне на информация във връзка с разпоредбите на чл. 189, ал.5 ЗДвП, както и не е представено копие на СУМПС на лицето извършило нарушението.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

На 26.10.2013 год. в 18:35 часа на Републикански път II-86, км 19+200 /Пловдив- Асеновград/ в посока гр. Пловдив/ се предвижвал лек автомобил „Ауди КУ 7", с регистрационен номер *******, собственост на жалбоподателя на чието име е регистрирано също в базата данни на КАТ – Пловдив. Същият при въведено ограничение на скоростта от 60 км/ч със знак „В 26" се предвижвал със скорост от 85 км/ч, след отчетен толеранс от минус 3 км/ч  представлявало превишение с 25 км/ч. Предвижването с по-висока от разрешената скорост било засечено със стационарна радарна система "Multa Radar SD 580", което заснело извършеното нарушение за скорост със снимка № 399 Заснетият снимков материал с това автоматизирано средство бил основание да се възприеме за установено, че посоченото МПС се движи със скорост от 88 км/ч след приспадане на съответната техническа грешка от -3км/ч, при разрешена скорост от 60 км/ч, т.е. разрешената скорост била превишена с 25 км/ч., което съставлява нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. Въз основа на установеното и заснето с автоматизирано техническо средство нарушение на скорост и справка за собственост бил издаден атакуваният електронен фиш, с който на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП била наложена на собственика на автомобила административна санкция „глоба в размер на 100 лева". В последствие не постъпила декларация по реда на чл.189 ал. 5 от ЗДвП от наказаният собственик по надлежния ред – чрез входирането й регистратурата на деловодството на 09 РУ СДВР. Не било представено и копие на СУМПС на лицето, което е извършило нарушението.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства: оригинал на електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, снимков материал за установено с автоматизирано техническо средство /стационарна радарна система/ с извлечение от фотоснимки, удостоверение за одобрен тип на измерване, протокол за проверка. По същество жалбоподателят не оспорва административното нарушение, а неговото авторство. По делото са приети пълномощно за предоставяне управлението на процесното МПС от дата 15.01.2013г., с нотариална заверка на подписа, както и договор за покупко-продажба на МПС с нотариална заверка на подписите от 10.04.2014г.

На база така установените фактически обстоятелства, след преценка на събраните доказателства, обсъдени поотделно и в съвкупност, съдът намира следното от правна страна:

Електронният фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, е издаден при спазване на законовите условия за издаването му - отнася се за нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушителя. Безспорно се е издал електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа необходимите данни, посочени в разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП- териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. В резултат на проведената служебна проверка и контрол настоящата съдебна инстанция констатира, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на електронния фиш, които да обуславят неговата незаконосъобразност. Не може да се приеме, че са необходими други реквизити извън посочените. Това е така, защото разпоредбите на чл. 189 ал.4 от ЗДП са специални по отношение на общите разпоредби за съставяне на административни актове, предвидени в ЗАНН. С изпълване на съдържанието на електронния фиш съгласно предвидените изисквания за неговата форма по смисъла на чл.189 ал.4 от ЗДвП, той вече е административен акт, годен да породи съответните правни последици. В съставеният електронен фиш е дадено точно описание на извършеното административно нарушение, неговия автор и са посочени нарушените законови разпоредби. Даденото фактическо описание на административното нарушение, на обстоятелствата, при които е осъществено от жалбоподателя, място на извършването му и на основата на какви доказателства, е законосъобразно. Мястото на нарушението е достатъчно добре описано, предвид използването на класификацията на пътищата от републиканската пътна мрежа и тяхната номерация. В приложената снимка ясно е отбелязана посоката на движение на превозното средство, движещо се със скорост над максимално разрешената, а именно лекият автомобил „АУДИ КУ7“

По категоричен начин се установява, че при управление на МПС жалбоподателят е превишил разрешената скорост за движение по пътищата. Съгласно посочената разпоредба на чл.21 ал.2 от ЗДвП "Когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. ". В конкретния случай поведението на жалбоподателя се е изразило в това, че същият като собственик на МПС съобразно възможностите на чл. 188 ал.1 от ЗДвП, която разпоредба сочи, че собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал.5 от ЗДвП електронният фиш се изпраща на лицето по чл. 188, ал.1 или ал.2 от ЗДвП с писмо с обратна разписка, като е предвидена възможност за предоставяне на данни за конкретния нарушител.

В конкретния случай жалбоподателят е подал декларацията, а същата е приета от МПИ Х. – ТП „Люлин“ при 09 РУ – СДВР. Настоящата инстанция счита, че макар декларацията да не е подадена чрез регистратурата, 09 РУ СДВР е било сезирано по надлежния ред до колкото същата е получена от служител на това РПУ, при което същият е следвало да я докладва на компетентния орган. Поради което неизпъленението на това задължение не може да се прехвърля върху жалбоподателя и да се тълкува в негова вреда. Независимо от това обаче жалбоподателят не представя копие на СУМПС на лицето, за което твърди, че е управлявало процесното МПС на конкретната дата, с което в действителност не са изпълнени условията на чл. 189, ал.5 ЗДвП.

Представеният договор за покупко-продажба на лекият автомобил е след датата на извършване на нарушението, поради което и неотносим към спора. Пълномощното пък е едностранна правна сделка, която не поражда задължения за упълномощения и не е категорично доказателство, което да опровергава фактът, че жалбоподателят е управлявал автомобила, тъй като към датата на нарушението е негов собственик.

Относно формата на електронния фиш следва да се приемат за задължителни само посочените в  чл. 189, ал.4, изр. 2 ЗДвП реквизити, поради което в електронния фиш не следва да се изписва името на издателя му и негов подпис, а само териториалната структура на МВР, на чиято територия е извършено нарушението /в този см. изрично е ТР/2014 г. на ВАС.

 Тук следва да се има предвид, че се касае до особен и специален ред за ангажиране на административно – наказателна отговорност, въведен в нормата на  чл. 189, ал.4 от ЗДвП, който се явява специална норма по отношение на разпоредбите на ЗАНН, касаещи съдържанието на акта за установяване на административно нарушение и съответно издаваното въз основа на него наказателно постановление. В електронния фиш изрично е посочено, че в зоната на действие на техническото средствоMulta Radar SD 580”, което е заснело нарушителя е въведено ограничение на скоростта от 60 км/ч с пътен знак В 26. Указано е, че това е ограничителен знак за скорост. Съгласно чл. 189, ал.2 от ЗДвП редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.

Всички обстоятелства са коректно описани в съставения електронен фиш. В него са посочени всички необходими факти, които квалифицират административното нарушение и вида на техническото средство, което е стационарно. По несъмнен начин са конкретизирани осъществените неправомерни действия по управление на посоченото МПС със скорост, превишаваща наложеното с пътен знак ограничение, който автомобил е собственост на жалбоподателя. П.Н.И. е могла да разбере тези обстоятелствата, при които е осъществила вменените и нарушения, както и в какво точно се е изразило съответното неправомерно поведение, коя норма е нарушена и срещу какво би следвало да организира защитата си. Няма съществено опорочаване на административно наказателния процес, което да е довело до неприемливо ограничаване на правото на защита на жалбоподателя. Снимковият материал е достатъчно годно доказателство съобразно разпоредбата на чл.189 ал.15 от ЗДвП, която сочи, че „изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес". Правилно и законосъобразно е преценено, че не са налице основания случая да бъде определен като маловажен по смисъла на чл.28 б."а" от ЗАНН, защото се касае за деяние с по - висока степен на обществена опасност в сравнение с други подобни случаи. Били са налице безспорни предпоставки за налагане на административно наказание. Законосъобразно наказващият орган го е определил по реда на чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП и е изпълнил задълженията си по чл.27 от ЗАНН, като е наложил съответното на нарушението административно наказание в законовите граници. Определената санкция ще спомогне в най- пълна степен да се изпълнят целите на административното наказание по смисъла чл.12 от ЗАНН - да се поправи и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и ще въздейства възпитателно и предупредително и върху останалите членове на обществото. Поради тази причина не следва и размерът на глобата да бъде намален.

Предвид изложеното атакуваният електронен фиш е издаден законосъобразно и следва да бъде потвърден. Направените възражения не се споделят от съдебния състав. Няма съществени нарушения на административно наказателния процес, които да ограничават правото на защита на нарушителя.

Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразен електронен фиш, серия К № 0810381, издаден от ОД на МВР- Пловдив спрямо лицето П.Н.И., с ЕГН: ********** за това, че на 26.10.2013г. в 18:35 часа на Републикански път II-86, км 19+200 /Пловдив- Асеновград/ в посока гр. Пловдив е извършила административно нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата, за което на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП и е наложено административно наказание „глоба в размер на 100 /сто и петдесет/ леваРешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд -Пловдив по реда на АПК.

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК