АНД 4501/2016 - Решение - 18-10-2016

Решение по Наказателно дело 4501/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

   1624                                             18.10.2016  год.              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивски Районен съд       -      V наказателен    състав

На  четвърти октомври  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от съдията

АНД № 4501   по описа за  2016  година

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 146/14 от 17.01.2014год. на Началник сектор ПП при ОДМВР Пловдив Р.Н., с което на М.Р.С. ЕГН: **********, е наложено административно наказание ГЛОБА – в размер на  150 лева за нарушение на чл.38 ал.3 вр.чл.179 ал.2 вр.ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП, ГЛОБА – в размер на  700,00 (седемстотин) лв. и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 пр.1 вр.чл.174 ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят в депозираната от него жалба желае обжалваното наказателно постановление да бъде отменено или алтернативно да се намалят наказанията.

Въззиваемата страна не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, намира и приема за установено от фактическа и правна страна  следното:

Безспорно установено по делото е, че на 11.04.2014 год. около 03,45ч. в гр.Пловдив на бул.Шести септември № 223 жалбоподателят  като водач на л.а. Хонда с рег.№ *** управлявал същия след употреба на алкохол –  бил изпробван с техн.средство Дрегер № 0011, който отчел 0,77 промила. Бил му издаден талон за кръвно изследване, като впоследствие водачът се явил на кръвна проба и видно от протокол за химическа експертиза за определяне алкохол в кръвта е установено 0,60 промила. повод за извършената проверка и тестване било обстоятелството, че на горното място и време допуснал ПТП – не пропуснал движещият се в лявата пътна лента водач на МПС при извършване на маневра обратен завой на път с недостатъчна ширина.

За констатираните нарушения му бил съставен АУАН, на който С. вписал, че няма възражения. Било иззето СУМПС на жалбоподателя в деня на нарушението. Въз основа на горния АУАН и вследствие резултата от кръвната проба е издадено обжалваното наказателно постановление.

Описаната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства събрани в хода на адм.наказателното производство и приети по делото -  АУАН, упълномощителни заповеди, талон за кръвна проба,  протокол за химическа експертиза за определяне алкохол в кръвта, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, справка за налагани наказания по ЗДвП.  В хода на съдебното дирене е разпитан актос.П.Д. като свидетел, който предвид ежедневните му служебни обязаности /мл.автоконтрольор/ и изминалия период от време не си спомня случая. По същество жалбоподателят не ангажира доказателства в противовес на изложените факти в АУАН. Последният съгласно нормата на чл.189 ал.2 от ЗДвП, тъй като е редовно съставен по правилата на ЗАНН, има доказателствена сила относно отразените в него констатации до оборването им със съответните доказателствени средства. Констатациите обаче не се оспорват от жалбоподателя. При това, съдът счита, че по един безспорен и категоричен начин се установява, че именно жалбоподателят е управлявал автомобила по времето и мястото на вменените му административни нарушения, допуснал е описаното по-горе ПТП и е управлявал МПС след употреба на алкохол – 0,6 промила концентрация на алкохол в кръвта на нарушителя, установена по надлежния начин.

При така установеното съдът намира, че нарушителят (жалбоподател в производството) виновно е извършил административни нарушения на чл.38 ал.3 и чл.5 ал.3  т.1 пр.1 от ЗДвП, тъй като бидейки водач на МПС е бил длъжен да пропусне движещите се пътни превозни средства. При  недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства, което жалб. С. виновно не е сторил. Освен това не е следвало да  управлява МПС под въздействие на алкохол. Административнонаказателната норма на чл. 179. ал.2 вр.ал.1 т.5 от ЗДвП предвижда, че се наказва с глоба от 100 до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление, водач, който поради нарушение по ал. 1 т.5 предл.4 причини пътнотранспортно произшествие, тъй като не е спазил, правилата за предимство в случая.

Съгласно административнонаказателната разпоредба на чл.174 ал.1 пр.1 от ЗДвП / ДВ бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух. Жалбоподателят е извършил административно нарушение и по този текст от ЗДвП съгласно и чл.6 от ЗАНН, осъществено е виновно съобразно посочената административнонаказателна норма, като първо съдържанието на алкохол е било установено с техническо средство в издишания от него въздух, а впоследствие и в срока за явяване на кръвна проба, която е по –прецизна – на 0,6 промила в кръвта му. И това показание е над наказуемия минимум от 0,5 промила.

Наказващият орган към момента на налагане на наказанието /издаване на атакуваното НП на 11.01.2014г./ е наложил наказанията на жалбоподателя към средните размери, вероятно отчитайки, че С. е многократно е наказван по административен ред за нарушения по Закона за движение по пътищата. НП му е връчено лично на 08/04/2014г., а на 11.04.2014г. депозирал жалбата си в СДВР – Отдел ПП. На 25/04/2014г. тя постъпила в Сектор ПП при ОДМВР Пловдив.

Наказващия орган, след две години и три месеца е изпратил жалбата с преписката в съда за разглеждане, без да са изтекли давностните срокове понастоящем. Само на това основание и предвид изтеклия значителен период от време от датата на нарушението към момента на постановяване на настоящото решение следва да се премира наказаното лице за бавното производство висящо против него, без  това да се дължи на негово поведение. Поради това следва наказанията да се определят в минималните размери и в тази насока се измени НП. В тази насока е и практиката на ВКС / Решение № 3 от 3.02.2014 г. на ВКС по н. д. № 2237/2013 г., III н. о., НК, Решение № 11 от 14.02.2012 г. на ВКС по н. д. № 2707/2011 г., I н. о., НК,  Решение № 287 от 13.06.2014 г. на ВКС по н. д. № 824/2014 г., I н. о., НК/ и практиката на Европейския съд по правата на човека, при което инкриминираното административно нарушение има характер на наказателно обвинение, административнонаказателната санкция се приравнява на осъждане по смисъла на чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,

 

                                      Р   Е    Ш    И  :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 146/14 от 17.01.2014год. на Началник сектор ПП при ОДМВР Пловдив Р.Н., с което на М.Р.С. ЕГН: **********, е наложено административно наказание ГЛОБА – в размер на  150 лева за нарушение на чл.38 ал.3 вр.чл.179 ал.2 вр.ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП, ГЛОБА – в размер на  700,00 (седемстотин) лв. и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 пр.1 вр.чл.174 ал.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА ГЛОБАТА на 100 /сто/ лева за нарушението по чл.38 ал.3 вр.чл.179 ал.2 вр.ал.1 т.5 пр.4 от ЗДвП, и  ГЛОБАТА на 500 (петстотин) лв. и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА за нарушение на чл.5 ал.3 т.1 пр.1 вр.чл.174 ал.1 от ЗДвП.

 

Решението  подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС