АНД 4493/2016 - Определение - 27-10-2016

Определение по Наказателно дело 4493/2016г.

ПРОТОКОЛ № 1727

 

 

27.10.2016г.                                                                 Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                ХІV нак. състав

На двадесет и седми октомври две хиляди и шестнадесета  год.

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

                                                         

Секретар Йорданка Туджарова

Прокурор

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

АНД дело № 4493  по описа за 2016 година.

 

На поименното повикване в 15,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  П.В.Д.      нередовно не се явява

В предходното съдебно заседание по делото е постъпила информация, че жалбоподателят Д. е починал. В тази връзка съдът е изискал извлечение от Акт за смърт.

По делото е постъпило писмо изх. № 6-1100-211(1) от 10.10.2016г. от Кмета на Район „Тракия” – Община Пловдив, с което е изпратен препис-извлечение от Акт за смърт издаден въз основа на Акт за смърт № ***** от 06.08.2016г. по отношение на П.В.Д., ЕГН **********.

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА ОД на МВР Пловдив – Сектор „Пътна полиция” Пловдив редовно призована, не изпраща представител.

 

Съдът с оглед постъпилото препис извлечение от Акт за смърт счита по отношение на жалб. П.В.Д.  счита, че ход на делото не следва да бъде даден, а следва настоящото наказателно производство да бъде прекратено на основание чл. 34 ал. 1 буква „А” от ЗАНН. Ето защо

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 34 ал. 1 буква „А” от ЗАНН наказателното производство по АНД № 4493/2016г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с. с жалбоподател П.В.Д..     

Определението на съда подлежи на възражение в 15 дневен срок пред Административен съд гр. Пловдив, като за същото да се уведоми виззиваемата страна.

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в 15,31 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР:

 

Вярно с оригинала!ЙТ