АНД 4464/2016 - Решение - 10-10-2016

                            Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е        № 1658     

        

                                      гр. Пловдив, 10.10.2016г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

         Пловдивски районен съд, VІІІ н.с., в публично съдебно заседание на  тринадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Петя Колева, като разгледа АНД № 4464/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № К-038908 от 27.05.2016 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, упълномощен, съгласно Заповед № 289 от 22.04.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „Ти Би Ай Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. Д. Хаджикоцев № 52-54, представлявано от изпълнителните директори Н.И.П., ЕГН ********** и Иван Стефанов Иванов, ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3 000 /три хиляди/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 8 от Закона за потребителския кредит /обн. ДВ бр. 18  от 05.03.2010 год., в сила от 12.058.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год., изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./ и на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за потребителския кредит / обн. ДВ бр. 18 от 05.03.2010 год., в сила от 12.05.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год. , изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./.

 

         Жалбоподателят   Ти Би Ай Банк” ЕАД – редовно призовано, не се явява в съдебно заседание, като чрез пълномощника си юрк. Р., моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, да отмени изцяло атакуваното постановление, тъй като счита, че дружеството не е осъществило състава на нарушението, за което е било санкционирано, а също така, че атакуваното постановление е незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна –– КЗП, РД гр.Пловдив- редовно призована, изпраща представител - адв.В. К. – която моли Съдът да потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

 

Жалбата е неоснователна.

С акт за установяване на административно нарушение от 17.03.2016 год., при извършена проверка на 10.02.2016 год. в щанд на „Ти Би Ай Банк” ЕАД, находящ се в гр. Пловдив, ул. Недко Каблешков /магазин Зора/ е констатирано следното:

Повод за извършената проверка е жалба на потребител, постъпила в КЗП, РД Пловдив с вх. № П-03-178 от 27.01.2016 год., съдържаща твърдение, че й е предоставена невярна и непълна информация от служителите на „Ти Би Ай Банк” ЕАД на 24.12.2015 год. при закупуването с договор за потребителски кредит № 4000191676 от 24.12.2015 год. на стоките кафе машина и съдомиялна машина.  Решението на кредитора по жалбата на потребителката е намаляване на сумата за предсрочно погасяване по договор с целия размер на общите разходи по кредита, съгласно сключения договор на потребителя с „Ти Би Ай Банк” ЕАД.

Целта на извършената проверка е била изясняване на фактите и обстоятелствата, изложени в жалбата, както и спазване на разпоредбите на Закона за потребителския кредит. Установено е било , че обектът е в работен режим и се обслужва от служители на „Ти Би Ай Банк” ЕАД във фирмено облекло и с отличителни баджове. В обекта се сключват договори за потребителски кредити – потребителски кредити за закупуване на стоки.

В хода на извършване на проверката е установено също така, че кредиторът „Ти Би Ай Банк” ЕАД не е поставил на видно място в помещението за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица достъпна информация в писмена форма относно общите условия, тарифите и реда, при който той предоставя потребителски кредити. При поискване на такава информация по време на проверката е било отговорено, че Общите условия за предоставяне на потребителски кредити се съдържат в предоставените договори и са неразделна част от тези договори.

Гореизложеното е залегнало първоначално в протоколК-0208818 от 10.02.2016 год./приложен по административнонаказателната преписка/

Записано било от поверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 5, ал. 8 от Закона за потребителския кредит /обн. ДВ бр. 18  от 05.03.2010 год., в сила от 12.058.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год., изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./.

            Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива не са били депозирани от страна на дружеството - жалбоподател до наказващия орган.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 5, ал. 8 от Закона за потребителския кредит /обн. ДВ бр. 18  от 05.03.2010 год., в сила от 12.058.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год., изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./, като е постановил Имуществената санкция на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за потребителския кредит / обн. ДВ бр. 18 от 05.03.2010 год., в сила от 12.05.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год. , изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./

В съдебно заседание актосъставителят Д.М., редовно призован се явява, поддържа изцяло съставения от нея акт, извършила проверката в качеството на *** в Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция Пловдив, лично констатирала нарушението, като излага как е била извършена същата, какво се е установило и как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства.

         Неоснователно е възражението на повереника на дружеството –жалбоподател предвид обстоятелството , че Общите условия по кредитирането залягат във всеки индивидуален договор, то от страна на кредитната институция /в случая„Ти Би Ай Банк” ЕАД/ не е налице задължение да ги предоставя на видно и общодостъпно место. Видно от текста на ЗПК в чл.5, ал.8 законодателят е вменил в задължение на кредитора да поставя на видно място в помещенията за обслужване на клиенти на разположение на интересуващите се лица достъпна информация в писмена форма относно общите условия, тарифите и реда, при които той предоставя потребителски кредити. Както в хода на проверката , така и по административнонаказателната преписка липсват доказателства това изискване да е била спазено от дружеството – жалбоподател, а и този факт не се отрича и от процесуалния му представител.

     При определяне размера на имуществената санкция, наказващият орган се е съобразил, както с вида , така и с тежестта на нарушението и предвид обстоятелството , че същото е констатирано за първи път, го е определил в минимума от 3000лв. , предвид в текста на чл. 45,ал.1 от ЗПК.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановление е правилно, обосновано и законосъобразно, не са били допуснати  съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което същото следва да бъде потвърдено изцяло в този му вид.

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       : 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-038908 от 27.05.2016 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, упълномощен, съгласно Заповед № 289 от 22.04.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „Ти Би Ай Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, ул. Д. Хаджикоцев № 52-54, представлявано от изпълнителните директори Н.И.П., ЕГН ********** и Иван Стефанов Иванов, ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3 000 /три хиляди/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 5, ал. 8 от Закона за потребителския кредит /обн. ДВ бр. 18  от 05.03.2010 год., в сила от 12.058.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год., изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./ и на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за потребителския кредит / обн. ДВ бр. 18 от 05.03.2010 год., в сила от 12.05.2010 год., изм. ДВ бр. 35 и 61/2014 год. , изм. ДВ бр. 14/20.02.2015 год., изм. ДВ бр. 57 от 28.07.2015 год./.

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.