АНД 4463/2016 - Решение - 11-10-2016

Решение по Наказателно дело 4463/2016г.

Р     Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1584

Гр. Пловдив, 11.10.2016г.

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

         Пловдивски районен съд, XІ н. с. в публично съдебно заседание на петнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

При участието на секретаря Даниела Дойчева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 4463/2016г. по описа на ПРС, XІ н. с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ № К-039387/14.04.2016г. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № 289/22.04.2015 г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите /КЗП/, с което на „Би Джи Дизайн“ ЕООД, ЕИК 201187494, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Анри Барбюс” № 14, представлявано от управителя С. Д. Б.,  ЕГН ********** са наложени административни наказания – имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от Закон за защита на потребителите /ЗЗП/, на основание чл.197 от ЗЗП, и имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП, на основание чл.221 от ЗЗП.  

По съображения, изложени в жалбата, жалбоподателят „Би Джи Дизайн“ ЕООД моли съда да отмени НП, като неправилно и незаконосъобразно.

Въззиваемата страна, КЗП Пловдив, чрез процесуалния се представител адв. В. К. моли съда да потвърди обжалваното НП.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 15.01.2016г. св. С.А.А., на длъжност „**** *****“ в КЗП, РД Пловдив, извършила проверка в офис за ролетни алуминиеви и ПВЦ щори, находящ се в гр. П., ул. “Н. Ш.“ № ***, стопанисван от „Би Джи Дизайн“ ЕООД. Повод за проверката била подадена жалба в КЗП, РД Пловдив, заведена с вх. № П-03-26/15.01.2016г. относно рекламация на външни алуминиеви ролетни щори, закупени от потребителя С. К. на 15.06.2015г. и монтирани на 01.07.2015г. По време на проверката било установено, че потребителят предявил рекламация пред дружеството жалбоподател на 06.07.2015г. относно несъответствие между показаните в офиса табакери и монтираните такива, които не функционирали правилно, тъй като не се прибирали въжетата в табакерите.

В търговската част на обекта, представляваща мострена зала, били изложени външни ролетни щори, вътрешни вертикални, роло щори, вътрешни римски щори, щори тип „Ден и нощ“, ПВЦ и алуминиева дограма, интериорни врати, произведени от „Ролопласт груп“ АД, чийто официален дистрибутор за територията на Република България бил търговецът „Би Джи Дизайн“ ЕООД. 

Св. А. констатирала, че преди потребителят да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, различно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, търговецът не предоставял на потребителя по ясен и разбираем начин информация за опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата, влиянието, което оказва върху други стоки или услуги при евентуална съвместна употреба или използване.

От приложения с жалбата договор от потребителя К. и от представената по време на проверката от управителя на дружеството бланка-договор било установено, че липсва информация за опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддържане на външни ролетни щори „Мини“, условията за употребата им, влиянието, което те оказват върху други стоки или услуги при евентуална съвместна употреба или използване.

Проверяващият инспектор приел, че по този начин търговецът е нарушил разпоредбата на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от ЗЗП.

Наред с горното при извършване на проверката било установено, че в представените от търговеца бланка – приемо-предавателен протокол и гаранционна карта в писмена форма не се съдържа информация за правата на потребителите по чл.112-115 от ЗЗП и не било посочено ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция, а именно, че независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно чл.112-115 от ЗЗП. Отделно от това липсвал териториален обхват на търговската гаранция и начините за нейното предявяване.

Св. А. приела, че по този начин дружеството жалбоподател е нарушило разпоредбата на чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП. 

За резултатите от проверката бил съставен Констативен протокол № К-0207381/15.01.2016г., а в последствие и Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № К-039387/02.02.2016г. срещу „Би Джи Дизайн“ ЕООД за нарушение на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от ЗЗП, както и за нарушение на чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП. В законоустановения тридневен срок нарушителят депозирал писмено възражение по реда на чл.44 ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното НП, с което на  „Би Джи Дизайн“ ЕООД са наложени административни наказания – имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от ЗЗП, на основание чл.197 от ЗЗП, и имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП, на основание чл.221 от ЗЗП.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на св. С.А.А. – актосъставител и от приложените към административнонаказателната преписка писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл.42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

В конкретния случай дружеството-жалбоподател е санкционирано за извършено нарушение на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от ЗЗП. Съгласно разпоредбата на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от ЗЗП преди потребителят да бъде обвързан от договор или от предложение за сключване на договор, различно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация, освен ако тя е ясна от контекста или от естеството и характера на стоката или услугата: опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата /т.10./; условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване /т.11/.

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема, че „Би Джи Дизайн“ ЕООД, извършвайки описаната продажба на външни алуминиеви щори, не е предоставил на потребителя по ясен и разбираем начин информация относно опасностите, свързани с тяхната обичайна употреба, използване или поддръжка, както и относно условията за употреба на щорите, влиянието, което те оказват върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване и това да е станало преди обвързване на купувача с договор. В конкретния случай от показанията на актосъставителя се установява, че в проверения обект е имало налични мостри на предлаганите стоки и брошури за тях, но е липсвала информация по т.10 и т.11 на чл.4 от ЗЗП. Касае се до продажба в търговски обект, където изложените стоки и мостри са на пряко разположение на потребителите и в тази връзка изискуемата по чл.4 ЗЗП информация следва да е налична и достатъчна.

Твърдението в жалбата, че търговецът е представял ясна, точна и разбираема информация съгласно цитираната по-горе разпоредба на ЗЗП не беше подкрепено от каквито и да е доказателства. Даже и да се приеме, че такава информация е била предоставяна устно на потребителя, остава недоказано доколко тя е била ясна и разбираема за същия, съгласно изискванията на чл.4 ал.1 от ЗЗП.

Правилно предвид посочената нарушена разпоредба е приложена санкционната такава на  чл.197 от ЗЗП, като е определена имуществена санкция в минимално предвидения в закона размер от 500 лева.

Досежно второто от посочените нарушения, съдът намира, че и то е категорично установено и правилно квалифицирано, тъй като заявлението за предоставяне на търговска гаранция не съдържа задължителната информация за правата на потребителите по чл.112-115 от ЗЗП и не посочва ясно, че търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112-115, и по-точно, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 –115 от ЗЗП. Отделно от това липсва задължителна информация за съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по – специално – начините за предявяване на рекламации и териториален обхват на търговската гаранция. В случая в представената при проверката от управителя на дружеството бланка в писмена форма, оформена като приемо-предаватален протокол и гаранционна карта липсва посоченото по-горе съдържание, съгласно императивните изисквания на чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП. Същото не се съдържа и в приложения по делото приемо-предавателен  протокол ведно с гаранционна карта, издадени на потребителя С. К. за закупените от него външни алуминиеви щори от дружеството жалбоподател. Предвид изложеното следва да се приеме за безспорно установено, че при покупка на стока от магазина на потребителя е било предоставяно заявление за търговска гаранция от вида, представен на проверяващите и на конкретния потребител К., без същото да съдържа задължителната информация по чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП.

За така извършеното нарушение на дружеството е наложена имуществена санкция в минимално предвидения от разпоредбата на чл.221 от ЗЗП размер от 500 лв.

Съдът намира за необходимо да отбележи, че въпреки предоставената му за това възможност, жалбоподателят не ангажира каквито и да било доказателства, които да опровергават залегналите в АУАН и в НП констатации.

Наказващият орган законосъобразно е приел, че случаят не е маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като нарушенията не се характеризират с   по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от съответния вид. Касае се до нарушения на особени съществени изисквания на закона, обвързани с основните защитени от ЗЗП права на голям кръг потребители, които биха били засегнати. Наред с горното следва да се отбележи и това, че при извършената на „Би Джи Дизайн” ЕООД проверка са били констатирани две нарушения, за които дружеството е било санкционирано. Не са налице и доказателства нарушението да е било впоследствие отстранено от жалбоподателя. Освен това от показанията на св. А. се установява, че по време на проверката в търговския обект е било установено и това, че предявената на 06.07.2015г. от потребителя С. К. пред търговеца рекламация във връзка със закупените от него външни алуминиеви ролетни щори, не е била описана в регистъра. Това се е случило в последствие, едва при извършената на 15.01.2016г. проверка в търговския обект от служителите на КЗП, РД Пловдив, когато и повредата е била отстранена. 

 Мотивиран от гореизложеното съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-039387/14.04.2016г. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № 289/22.04.2015 г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с което на „Би Джи Дизайн“ ЕООД, ЕИК 201187494, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив,  ул. „Анри Барбюс” № 14, представлявано от управителя С. Д. Б.,  ЕГН ********** са наложени административни наказания – имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.4 ал.1 т.10 и т.11 от ЗЗП, на основание чл.197 от ЗЗП, и имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.119 ал.1 т.1 и т.3 от ЗЗП, на основание чл.221 от ЗЗП.  

Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Административен съд Пловдив по реда на АПК.           

                                                                                                     

                                                   РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.