АНД 4446/2016 - Решение - 15-10-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

15.10.2016 г.

             1604                                                                               гр.Пловдив   

                  

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пловдивски районен съд,            ДЕСЕТИ наказателен състав,

          На  петнадесети септември,       две хиляди и шестнадесетата година

          В публично съдебно заседание  в следния състав:

 

                                                         

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:Светлана Методиева

Секретар Петя Колева,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 4446 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл. 59 и следв. от ЗАНН.

 Съдът е сезиран с жалба от З.Б.М. с ЕГН ********** ***, против Наказателно постановление № 010/30.06.2016 г., издадено от Кмета на Община Брезово, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.34 от Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово за нарушение по чл.8, т.1 от Наредбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок и е процесуално допустима.

          В жалбата и в съдебно заседание лично жалбоподателят прави искане за отмяна на наказателното постановление. Излага съображения по същество и ангажира доказателства.

Въззиваемата страна - Община Брезово, редовно призована не е изпратила представил в съдебното заседание.  

          Атакуваното наказателно постановление е посочено да е било издадено на базата на акт за установяване на административно нарушение с № 013 от 28.05.2016 г., съставен от М.П.. Към преписката е приложен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, издаден от М.П. с № 013, но от дата 28.06.2016 г. С посочения акт се констатира, че при извършено на датата на издаването му посещение от комисия в имота на жалбоподателя М. ***, било установено, че същият отглежда едър рогат добитък общо 28 броя. Отразено е по АУАН, че била постъпила жалба от лице от с.Чехларе, във връзка с която бил съставен констативен протокол през 2015 г. и издадена заповед  от 11.11.2015 г., съгласно която жалбоподателят следвало в тримесечен срок да намали броя на животните, както и в шестмесечен срок да изгради торище. Отразено е, че съгласно чл.8, т.1 от Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово, приета от Общински съвет Брезово, могат да се отглеждат 4 бр. ЕПЖ и приплоди до шест месеца. Посочено е, че жалбоподателят е нарушил тази разпоредба.

В рамките на наказателното постановление е отразено, че на 28.06.2016 г., при извършена проверка от комисия от Община Брезово по повод изпълнение на заповед № 855/11.11.2015 г. на Кмета на Община Брезово, се установило, че жалбоподателят М. продължава да отглежда в границите на населено място с.Чехларе, УПИ № І-193, кв.34, повече от допустимия брой едри преживни животни, а именно 28 броя ЕРД, с което не е спазил Наредбата за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово. Отразено е също така и че М. не е предприел мерки по изграждане на торище и че нямал изградена септична яма, а също и че не е изпълнил нито едно от направените му предписания. Записано е, че с тези си деяния М. нарушил чл.8,т.1 от Наредбата за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово, като нарушението не е за първи път.

Като свидетел по делото е била разпитан актосъставителя П.,*** многократно постъпвали жалби срещу жалбоподателя относно отглеждания от него брой ЕПЖ, замърсяване с оборски тор и нанасяни щети от животните. Свидетелката е посочила, че по повод жалбите на М. му били правени предписания. На датата на съставяне на акта свидетелката е посочила, че е извършила проверка до имота на жалбоподателя, където същият отглеждал животните, без да влиза вътре, като на място същият потвърдил колко животни отглежда, а и тя направила проверка  за регистрирания брой ЕПЖ в Общинска служба „Земеделие“, като предвид отглежданите 28 броя животни съставила АУАН на мястото на проверката  и в присъствието на жалбоподателя.   

Съдът кредитира показанията на свидетелката като логични и дадени добросъвестно.

На базата на събраните по делото доказателства съдът е на становище, че описаната в акта и наказателното постановление фактическа обстановка е установена, а и на практика същата не се оспорва от жалбоподателя. Установява се, че действително същият е отглеждал на датата на проверката 28 броя ЕРД в свой имот в с.Чехларе. Независимо от това обаче, съдът счита, че в случая наказателното постановление е било издадено незаконосъобразно.

Според нормата на чл.8, т.1 от Наредбата за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово в селския район се разрешава отглеждането в собствени жилищни парцели на всички видове селскостопански животни в количества, достатъчни да задоволят потребностите на конкретно домакинство, но не повече от разрешените с чл.7, т.2 от Наредбата, а съгласно тази последно посочена разпоредба се разрешава отглеждането на едри преживни животни до 4 броя и приплодите им до шест месечна възраст, както и телета за угояване до 3 бр.

В случая от доказателствата по делото се установява, че е налице отглеждане на животни от жалбоподателя, но не в жилищен парцел и за задоволяване на потребностите на домакинството по смисъла на чл.8, т.1 от Наредбата, тоест за лични нужди, а в регистрирана ферма, или т.нар. животновъден обект по смисъла на чл.16 от Наредбата. В тази насока и съответно приложими към конкретния случай са били изискванията на Раздел трети на Наредбата, а не тези на Раздел втори от същата. Ето защо и съдът счита, че неправилно при установените обстоятелства е било счетено, че е налице нарушение на разпоредба от Наредбата, която изобщо не е относима към процесния случай.

На второ място, в рамките на наказателното постановление са отразени поредица от обстоятелства, а именно, че се отглеждали повече от допустимия брой животни от жалбоподателя, че жалбоподателят не е предприел мерки по изграждане на торище и че не бил изпълнил предписания. Заключено е, че с всички тези деяния е нарушил визираната в наказателното постановление разпоредба на чл.8, т.1 от Наредбата, но описаното поведение по неизграждане на торище и неизпълнение на предписания, изобщо не може да бъде подведено под посочената разпоредба, която, както се посочи в случая и неправилно е била съотнесена от актосъставителя и наказващия орган към конкретния случай.

Не на последно място, следва да се има предвид и установеното от съда съществено нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление. Видно е, че наказателното постановление е издадено на базата на приложения по преписката АУАН от 28.06.2016 г. с № 013, макар в наказателното постановление погрешно да се сочи, че АУАН е от 28.05.16 г. Самото наказателно постановление обаче, е издадено на 30.06.2016 г., тоест преди да изтече визираният в нормата на чл.44, ал.1 от ЗАНН тридневен срок за възражения по АУАН. В тази насока съществено е било засегнато правото на защита на санкционираното лице, доколкото не му е била предоставена законоустановената възможност да възрази по АУАН в тридневен срок от издаването му, а вместо това, преди изтичане на срока е било издадено наказателното постановление. Нарушението на процедурата по чл.44, ал.1 от ЗАНН пряко се е отразило и върху изпълнение задълженията на наказващия орган по чл.52, ал.4 от ЗАНН преди издаването на наказателното постановление. Ето защо и като счита, че посоченото нарушение на процедурата по издаване на наказателното постановление се явява съществено, доколкото се отнася до основни права на жалбоподателя  и рефлектира върху законността на преценката на наказващия орган и понеже това несъобразяване на ЗАНН засяга пряко правото на защита на наказаното лице, съдът счита, че следва и на това основание да отмени наказателното постановление и затова

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 010/30.06.2016 г., издадено от Кмета на Община Брезово, с което на З.Б.М. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.34 от Наредба за отглеждане на селскостопански и други животни на територията на Община Брезово за нарушение по чл.8, т.1 от Наредбата.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

 

                    Районен съдия: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.