АНД 4440/2016 - Решение - 17-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№1606                                                     17.10.2016  год.                         Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд       -        5 наказателен    състав

На   четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

разгледа докладваното от съдията

АНД №   4440     по описа за  2016  година :

 

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 16-001056 от 06.07.2016год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив А.Ч., с което на О. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202222247 е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 700 лева за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ на основание чл.416 ал.5  вр. чл.414 ал.3 от КТ.

Жалбоподателят в  депозираната жалба моли да бъде отменено НП като незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон.

Въззиваемата страна чрез юр.К. желае съдът да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

Съдът, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, намира и приема за установено от фактическа и правна страна  следното:

С акт за установяване на административно нарушение от 07.04.2016г. е констатирано, че при извършена проверка на 16.03.2016год. на место в ресторант „Дончи мама“ в гр.Пловдив ул.Съединение №46, стопанисван от дружеството жалбоподател, и от представените в ДИТ на 31.03.2016г. документи, О. КОНСУЛТ ЕООД е приел на работа лицето И.К. Г.  като готвач към 16/03/2016г. без да е сключил с нея  писмен трудов договор.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното НП, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1700 лв. за нарушение на чл. 62 ал.1 от КТ.

От разпита на актосъставителя К.Т. в качеството му на свидетел,   се установяват   обстоятелствата от значение за вмененото на жалбоподателя нарушение. Актосъставителят поддържа отразените в акта констатации, които се потвърждават и от приетите по делото писмени доказателства, като лицето Г.  не е имала подписан трудов договор, а работела в обекта към момента на проверката като работник – готвач. На место тя попълнила декларация по чл.402 от КТ, обективираща елементите на трудовото правоотношение, като вписала, че работи при жалбоподателя като готвач от 15/03/2016г. с посочено работно време 9-13ч., с почивен ден неделя, и възнаграждение 220лв. В справката е написала, че е сключила граждански договор от 15/03/2016г. Жалбоподателят ангажира доказателства в хода на административнонаказателното производство в подкрепа на твърденията си, че не е налице трудово правоотношение с работника Г. и представя граждански договор, но с дата от 01/03/2016г.

Фактите се установяват от показанията на свид.Т. и всички писмени доказателства по делото – АУАН, справка по чл.402 от КТ, граждански договор, пълномощно, обратна разписка, заповед.

Съдът счита, че нарушението е доказано и правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя именно като работодател. Законодателят предвижда задължение на работодателя да не допуска до работа в обекта лица, преди да е изпълнил задължението си по чл.62 ал.1 от КТ – т.е. без да е сключил с тях писмен трудов договор, което събитие обхваща подписването на трудов договор и от двете страни, което се доказа, че  не е сторено в настоящия казус по едни несъмнен и категоричен начин. Извършваната дейност от страна на Г. е с елементите на трудово правоотношение – престиране на работна сила като готвач с уговорено работно място, работно време, почивни дни и трудово възнаграждение. Представеният впоследствие граждански договор не съответства на удостоверените в справката по чл.402 от КТ обстоятелства от самия работник. В гражданския договор е посочено, че възнаграждението е общо – 420лв., платимо 5 дни след приключване на договора. А последния няма срок на изпълнение на работа, изискваща постигане на определен резултат. Не е посочено каква дейност следва да извърши наетият по гражданския договор. Освен това последният е антидатиран и съставен вследствие извършената проверка от служителите на ДИТ Пловдив. Г. е посочила, че е сключила такъв предния ден, а не в началото на месец март. На последно място в самия гражданския договор е визирано, че Г. се приема като работник кухня. Налице са всички елементи на трудовото правоотношение, които се посочиха по-горе. А те следва да се регулират единствено като такива по Кодекса на труда. Нарушението е установено, както и неговият автор – дружеството жалбоподател в качеството на работодател при т.нар. обективна безвиновна отговорност по чл.83 от ЗАНН.

 Предвиденият в закона размер на санкцията за извършване на това нарушение към момента на деянието и към момента на издаване на наказателното постановление е от 1500 до 15 000 лв. В размер на 1700 лв. е наложена на жалбоподателя имуществената санкция по чл.414 ал.3 от КТ – Работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3 и чл. 63, ал. 1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.

В хода на административнонаказателното производство не се събраха отегчаващи отговорността обстоятелства, скрепени със съответни доказателства, напр. за наложени и други наказания на жалбоподателя по КТ с влезнали в сила НП. Именно и предвид тези данни, съдът намира, че наложената имуществена санкция е завишена, поради което  следва да се определи и наложи в законовия минимум от 1500лв. Съдът счита, че и с това наказание ще се постигне поправителния ефект на административното наказание, като се отчете и краткия срок, в който по данни от делото Г. е работила без трудов договор. Поради изложеното следва да се измени атакуваното наказателно постановление, като наложената санкция от 1700 лв. се намали на 1500 лв.

 

Съдът не констатира допускането на съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство с оглед основанията за отмяна на атакувания административен акт на процесуално основание. Спазени са процесуалните срокове.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е      Ш      И :

 

          ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-001056 от 06.07.2016год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив А.Ч., с което на О. КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 202222247 е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 700 лева за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ на основание чл.416 ал.5  вр. чл.414 ал.3 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пловдив по реда на АПК  в 14-дневен срок  от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС