АНД 4226/2016 - Решение - 14-10-2016

                            Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е        № 1657

        

                                      гр. Пловдив, 14.10.2016г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІІІ н.с., в публично съдебно заседание на  тринадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Петя Колева, като разгледа АНД № 4226/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № К-038940 от 11.05.2016 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, упълномощен със Заповед № 289 от 22.04.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „М-Сервиз 66” ООД, ЕИК 203490077, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Васил Левски № 52, ет. 4, представлявано от управителя М.О., ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма и на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма / обн. ДВ бр.30 от 26.03.2013 год. изм. ДВ бр. 68/2013 год., изм. ДВ. бр. 109/2013 год., изм. ДВ. ббр.40/2014год./

         Жалбоподателят   „М-Сервиз 66” ООД – редовно призовано, не се явява в съдебно заседание, като чрез пълномощника си адв.К., моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, да отмени изцяло атакуваното постановление, тъй като счита, че не е осъществило състава на нарушението, за което е било санкционирано, а също така, че атакуваното постановление е незаконосъобразно. Алтернативно адв.К. предлага на Съда да приложи разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

         Въззиваемата страна –– КЗП, РД гр.Пловдив- редовно призована, изпраща представител - адв.В.К. – която моли Съдът да потвърди атакуваното НП като правилно и законосъобразно.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е основателна.

С акт за установяване на административно нарушение от 01.03.2016 год., при извършена проверка на 11.02.2016 год. в заведение за хранене и развлечения, находящо се в гр. Пловдив, ул. Найден Геров № 5 е установено , че обектът е в работен режим и се предоставя туристическа услуга ресторантьорство. Обектът е разположен в масивна самостоятелна сграда и разполага с търговска зала с 48 седящи места, като на видно място в обекта няма и след поискване не е представен актуален документ за категоризацията му – удостоверение за определена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта.

На 25.02.2016 год. в КЗП е представено временно удостоверение № 2023-Ц/12.02.2016 год. за открита процедура по категоризиране. Представена е и книга за дневните финансови отчети /касова книга за касов апарат/, започната на 20.01.2016 год.

На 11.02.2016 год. с КП № 0207444/11.02.2016 год. е установено, че фирма „М-Сервиз 66” ООД предоставя туристическа услуга ресторантьорство в туристически обект – заведение за хранене и развлечения, находящ се в гр. П., ул. Н. Г. № ***5, който не е категоризиран и на който няма издадено и временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Горната фактическа обстановка се установява от съставения протокол № К-0207444. Записано е било от поверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма.

            Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива не са били депозирани от страна на дружеството - жалбоподател до наказващия орган.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма, като е постановил Имуществената санкция на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма / обн. ДВ бр.30 от 26.03.2013 год. изм. ДВ бр. 68/2013 год., изм. ДВ. бр. 109/2013 год., изм. ДВ. ббр.40/2014год./.

В съдебно заседание актосъставителят П.М., редовно призован се явява, поддържа изцяло съставения от нея акт, извършила проверката в качеството на *** в Комисия за защита на потребителите – Регионална дирекция Пловдив, лично констатирала нарушението, като излага как е била извършена същата, какво се е установило и как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства.

По искане на повереника на жалбоподоталя е разпитан свидетелят С.З.К. /помощник към момента на констатиране на нарушението на адв.К./, която пред Съда заявява , че заявление за категоризация е било подадено от страна на дружеството още на 08.01.2016г. като същевременно й било обяснено , че Стопански отдел към район „централен” ще издаде такова в 14-дневен срок от подаване на заявлението. В посочения срок това не е било сторено и след като се разбрало , че на дата 11.02.2016г. е била извършена проверка от страна на КЗП, св. К.  веднага сигнализирала Стопански отдел, но отговорът е бил , че в момента няма кой да подпише удостоверението. Същото било получено на 12.02.2016г. По преписката е приложено копие от Кметска заповед № 16 ОА 306 от дата 11.02.2016г., от която става ясно , че към посочената дата е открита процедура по категоризация на туристически обект, а също така и че се разрешава издаването на временно удостоверение за откриването на тази процедура.

Съдът е на становище , че в конкретния казус констатираната липса на удостоверение за определена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта е единствено и само по причина тромавостта на административната организация на местната власт, довела до несвоевременното издаване на временното удостоверение, което от своя страна е повлякло и съответните негативни последици за дружеството – жалбоподател. Действително формално погледнато, към датата на проверката дружеството не е разполагало с този документ, но предвид посоченото по- горе , а и факта , че от санкционираното нарушение не са настъпили каквито и да били вредни последици , то Съдът намира , че конкретния казус касае маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановление е неправилно и необосновано , поради което следва да бъде отменено изцяло в този му вид.

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № К-038940 от 11.05.2016 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, упълномощен със Заповед № 289 от 22.04.2015 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на „М-Сервиз 66” ООД, ЕИК 203490077, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Васил Левски № 52, ет. 4, представлявано от управителя М.О., ЕГН **********, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 114, т. 1 от Закона за туризма и на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за туризма / обн. ДВ бр.30 от 26.03.2013 год. изм. ДВ бр. 68/2013 год., изм. ДВ. бр. 109/2013 год., изм. ДВ. ббр.40/2014год./

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!Т.М.