АНД 4062/2016 - Решение - 27-10-2016

РЕШЕНИЕ №

РЕШЕНИЕ №1689

Град Пловдив,  27.10.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският Районен съд, двадесет и първи наказателен състав в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Виолина Шивачева, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 4062 по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ -ви наказателен състав за 2016 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление  № 24, издадено на 18.05.2016 година от Директора на Регионална Инспекция на Министерство на околната среда и водите /съкратено РИОСВ/ - гр. Пловдив, с което на “СО СПЕКТЪР” ЕАД с  ЕИК: 115018585, със седалище: с.Първенец, община Родопи, обл.Пловдив, представлявано от ** М.В.Б., ЕГН: ********** за осъществено административно нарушение на чл.136, ал.2, т.3, предложение първо във вр. с чл. 35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците /съкратено ЗУО/ е наложено на основание чл.136, ал.2, т.3, предложение първо,  във вр. с чл. 35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО административно наказание “имуществена санкция в размер на 7000.00 /седем хиляди/ лева”.

Жалбоподателят в подадената жалба излага съображения за  незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление. Алтернативно моли за прилагане на чл.28 от ЗАНН. Редовно призован, в съдебно заседание за него се явява като процесуален представител адв. И., която прави същото искане. По същество дава становище за незаконосъобразност и неправилност на издаденото НП, като поддържа, че вмененото нарушение не е извършено, че фактическите констатации, на които същото се основава са неправилни, както и че дейността се осъществява при спазване на условията на разрешението и изискванията на нормативните актове. Ангажира гласни доказателства.

Въззиваемата страна Директор на РИОСВ – град Пловдив редовно уведомена, в съдебно заседание се явява като процесуален представител юрисконсулт К., който ангажира гласни и писмени доказателства за законосъобразност на издаденото НП, което счита за издадено при безспорно доказано нарушение и спазване на материалните и процесуални предпоставки. Моли съда да потвърди НП.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства по реда на съдебното следствие, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН,  произлиза от лицето, което е санкционирано, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Жалбоподателят е бил привлечен към административно наказателна отговорност за осъществено  административно нарушение на чл.136, ал.2, т.3, предложение първо, вр.чл.35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците, изразило се в това, че при извършена на 10.03.2016 година проверка на площадка, стопанисвана от “СО СПЕКТЪР ” ЕАД, разположена в местност „Чакъла“, с.Първенец, община Родопи, област Пловдив, се установило, че дружеството събира различни по вид, състав и свойства отпадъци, които не са упоменати в решение № 09-РД-478-00 от 22.06.2015 г., а именно: пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки, изолационна вата на рула, земни маси, гасена вар, почва и камъни, от което следва, че събира отпадъци без регистрационен документ.

От събраните в хода на съдебното следствие доказателства се изясни следната фактическа обстановка:

Дружеството жалбоподател „СО СПЕКТЪР“ ЕАД имало издадено Решение да извършва дейност по третиране на отпадъци № 09-РД-478-00 от 22.06.2015година от РИОСВ- град Пловдив, която дейност осъществявало на площадка за събиране, временно  съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци,  находяща се в местност „Чакъла“, с.Първенец, община Родопи, област Пловдив. Разрешението обхващало дейност по третиране на отпадъци с кодове: 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03 и 17 01 07. На 10.03.2016 г. била извършена проверка от свидетеля И.И.К. съвместно със свидетелите В.Н.А. и Н. И. А. - служители на ** в РИОСВ – Пловдив във връзка със спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. При проверката експертите в присъствието на ** на дружеството М.Б., осъществили физически обход на територията на площадката, от който възприели, че се събират различни по вид, състав и свойства отпадъци, неупоменати в Решение № 09-РД-478-00 от 22.06.2015 г. , а именно: пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки, изолационна вата на рула, земни маси, гасена вар, почва и камъни. Проверяващите преценили, че се събират отпадъци без регистрационен документ, за което бил съставен констативен протокол №0004801/10.03.2016 година. В последствие  на 31.03.2016 г. била осъществена последваща проверка, която приключила с  предупредителен протокол № 1/31.03.2016 г. По време на тази проверка било установено, че видимото количество неразрешени отпадъци не е променен от извършената предишна проверка от 10.03.2016 г., за което на дружеството било дадено предписание отпадъците на площадката за третиране на строителни отпадъци с цел последващото им оползотворяване в поземлен имот № 59032 1460, местност „Чакъла“, землище с.Първенец, с различен код от упоменатите в Решение № 09-РД-478-00 от 22.06.2015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, да се почистят и да се предадат на фирми, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, със срок за изпълнение до 30.04.2016 г. В същото време с покана изх. № 1077/28.03.2016 година от Директор на РИОСВ- град Пловдив било изискано явяването на изпълнителния директор на „СО СПЕКТЪР“ ЕАД или упълномощено от него лице, на 15.04.2016г. за съставяне на АУАН във връзка с проверката от 10.03.2016г. Във връзка с установеното от тази проверка свидетелят И.К. преценил, че жалбоподателя събира отпадъци без регистрационен документ, за което в присъствието на представляващия дружеството, съставил АУАН № 9/15.04.2016 г. за нарушение на чл.136, ал.2, т.3, предложение първо, във вр. с чл. 35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), екземпляр от който бил връчен и подписан без възражения. В законоустановения срок постъпило и писмено възражение по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН. В тази връзка на 25.04.2016 г. свидетелят К. дал становище, в което потвърдил констатациите от проверката, направена на 10.03.2016 г. и посочил, че изложените възражения могат да бъдат взети предвид при определяне на административното нарушение, но не променят констатацията за неговото извършване. На основание съставеният АУАН наказващият орган – Директор РИОСВ – град Пловдив издал атакуваното наказателно постановление, с което ангажирал административно - наказателната отговорност на жалбоподателя за описаното по-горе нарушение. НП било връчено на 13.06.2016г.

Описаната фактическа обстановка се установява от приложените по делото доказателства: свидетелски показания на актосъставителя И.К. и на свидетелите В.Н.А. и Н. И. А., които поддържат констатациите, изложени в АУАН и констативен протокол от 10.03.2016г., от показанията на свидетелите Г.Д. Б. и Ч.Т.Д, които съдът изцяло кредитира като логични, обективни и подкрепени от останалите писмени доказателства. Установява се и от събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства: АУАН и НП в оригинал с копие от разписки за връчването им, становище на И.К., възражение изх.№ 32/19.04.2016 г. от изпълнителния директор на „Со Спектър“ ЕАД, покана с изх.№ 1077/28.03.2016 г. на РИОСВ – Пловдив, констативен протокол № 0004801/10.03.2016г. на РИОСВ-Пловдив,  копие от заповед № РД-648/26.08.2016г. на Министър на ОСВ , заповед № РД-33/23.02.2016 г. на Директор РИОСВ-Пловдив, План за контролна дейност на РИОСВ Пловдив през 2016 г.

При така установената фактическа обстановка, на основата на събраните доказателства, съдът обоснова следните правни изводи:

АУАН и НП са издадени от компетентен орган и в предвидената от закона форма. При проведеният административно наказателен процес са допуснати съществени процесуални нарушения, които ограничават правото на защита на жалбоподателя. Така на първо място липсва пълнота при описание на обстоятелствата, при които е осъществено административното нарушение, което съставлява липса на законов реквизит съобразно изискванията на чл.42, т.4 от ЗАНН и чл.57, ал.,1 т.5 от ЗАНН. В нито един от съставените административни актове не е дадено описание на необходимите елементи, които да разкриват причинно – следствената връзка между направената констатация и обективно отговорното поведение на юридическото лице. Длъжностните лица при проверката са се задоволили единствено да посочат, че  „дружеството събира различни по вид, състав и свойства отпадъци, които не са упоменати в решение № 09-РД-478-00 от 22.06.2015 г., а именно: пластмасови опаковки, хартиени и картонени опаковки, изолационна вата на рула, земни маси,  гасена вар, почва и камъни”. От така изложеното не става ясно дали изброеното представлява отпадък по смисъла на §1, т.17 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУО, както и дали дружеството въобще е събирало такива отпадъци съгласно дадената в §1, т.41 в ДР на ЗУО легална дефиниция на понятието „събиране“.  По силата на посочената разпоредба „събиране“ е натрупване на отпадъци, включително предварително сортиране и предварително съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци. В случаят не се изяснява имало ли е натрупване на отпадъци, какво е било тяхното количество, имало ли е причини, поради които изброените отпадъци са се намирали в проверения обект. Относимите към съставомерността на нарушението обстоятелства се изясняват въз основа на събраните едва в хода на съдебно производство доказателства, установяващи какво е количеството, както и къде точно са били събирани конкретните отпадъци.  Обстоятелството обаче, че тези факти са изяснени на по - късен етап, след като същите не са намерили отражение в съдържанието на атакуваното НП, не променя извода, за неговата незаконосъобразност от формална страна. Така даденото описание на обстоятелствата по извършеното административно нарушение в обжалвания административен акт не съдържа необходимата фактическа конкретика относно механизма на неговото осъществяване, което е довело до ограничаване на правото на защита на нарушителя. Липсата на конкретно описание на обстоятелствата води до незаконосъобразност на атакувания административен акт. Така направеното непълно описание на нарушението и обстоятелствата на извършването му е довело до липса на реквизит съгласно изискванията на чл.42, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН и не дава възможност да бъде направен извод дали има извършено или не нарушение по посочените в акта и НП текстове на ЗУО. Липсата на реквизит винаги води до незаконосъобразност на издадения  правораздавателен административен акт, защото той ограничава правата на нарушителя и води до невъзможност да се породят съответните правни последици по ангажирането на неговата административно – наказателна отговорност. Формата на административният акт винаги е гаранция за разкриване на обективната истина, което е заложено и в процедурата по съставянето на акта и НП. Неспазването на формата и некоректното, неправомерно изписване на всички реквизити нарушава принципа на законността. Ето защо Съдът намира, че в настоящия случай е налице незаконосъобразност, която води до отмяна на атакуваното НП.

Съдът намира за необходимо да отбележи установеното в хода на съдебното следствие обстоятелство, че в процесния казус актосъставителят предварително е съгласувал издаването на АУАН с административно наказващият орган, в лицето на Директора на РИОСВ Пловдив, което поражда съмнения относно обективната и независима преценка на проверяващия орган и заинтересоваността на санкциониращия орган от изхода на административно наказателното производство. Видно от показанията на свидетеля А., констатациите от направената проверка били докладвани на Директора на РИОСВ Пловдив. Въз основа на тях последният преценял дали е извършено нарушение или не и решавал дали да се издава акт, какъвто бил настоящия случай. Свидетелят сочи, че: „Преди да издаден акта се докладва на Директора и той го издава, той преценя налице ли е нарушение“, както и: „Съвместно с Директора и актосъставителя се съставя акта. По принцип актосъставителя си го пише, но се съгласува с Директора.“ В този смисъл изразеното в съдебно заседание твърдение на процесуалния представител на въззиваемата страна, че св.А. не е запозната с това обстоятелство, тъй като същата не е актосъставител, а само свидетел по акта не намери опора в доказателствата по делото. Действително Н. А. е посочена в АУАН в качеството й на свидетел по чл.40, ал.1 от ЗАНН, но същата е била част от екипа от служители на РИОСВ Пловдив, извършил планова проверка на процесния обект, чийто констатации са обективирани в приложения по делото Констативен протокол. Отделна от това със Заповед № РД 33/23.02.2016 г. на Директора на РИОСВ Пловдив  свидетелката е определена като служител имащ правото да осъществява контролни функции по ЗУО и притежаващ права по чл.119 и чл.120 от ЗУО. В този смисъл св.А. е била запозната с наложената в РИОСВ Пловдив практика, свързана с предварителната преценка по издаване на АУАН от наказващия орган, поради което Съдът дава вяра на показанията й в тази им част. Недопустимо е АНО да  формира свое становище още при образуване на административно наказателното производство с даване на указания относно издаване или не на АУАН и в последствие да разгледа административно наказателната преписка и да издаде НП. Именно това обстоятелство води до извода за наличие на особено отношение на наказващият орган към евентуалния нарушител, което поражда основателни съмнения в неговото безпристрастност, по смисъла на  чл. 51 от ЗАНН. В случая е следвало АНО да изпълни едно свое императивно задължение, регламентирано в чл.51, ал.2 от ЗАНН с цел провеждане на законосъобразно и справедливо административно наказателно производство, при ясно разграничаване на участващите в него длъжностни лица, с техните обособени задължения и компетентност. Това нарушение на производствените правила е съществено и не може да бъде санирано, доколкото води до нарушаване на правото на защита на дружеството жалбоподател, поради което атакуваното НП следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

При съставянето на административните актове са допуснати съществени нарушения на административно наказателните правила, които ограничават правото на защита на нарушителя, поради което така съставени те не могат да доведат до реализирането на основната си правна последица, а именно: да понесе жалбоподателят административно наказателна отговорност и да бъде санкциониран. При така констатираните пороци на административно наказателното производство е налице неговата незаконосъобразност, което не може да доведе до реализирането на административното наказание по реда на чл.136 ал.2 т.3, предложение първо, вр. чл.35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО. Мотивиран от изложеното съдът намира, че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

   Водим от горното и на основание 63, ал.1,от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление  № 24, издадено на 18.05.2016 година от Директора на Регионална Инспекция на Министерство на околната среда и водите /съкратено РИОСВ/ - гр. Пловдив, с което на “СО СПЕКТЪР” ЕАД с  ЕИК: 115018585, със седалище: с.Първенец, община Родопи, обл.Пловдив, представлявано от ** М.В.Б., ЕГН: ********** за осъществено административно нарушение на чл.136, ал.2, т.3, предложение първо във вр. с чл. 35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от Закона за управление на отпадъците /съкратено ЗУО/ е наложено на основание чл.136, ал.2, т.3, предложение първо,  във вр. с чл. 35, ал.3, вр. чл.35, ал.2, т.2 от ЗУО административно наказание “имуществена санкция в размер на 7000.00 /седем хиляди/ лева”.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административния съд на  гр. Пловдив  в 14 - дневен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено. 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.