АНД 3989/2016 - Решение - 21-10-2016

 

               Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е    № 1739

        

                                      гр. Пловдив, 21.10.2016 год.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Пловдивски районен съд, VІII нак. състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Сийка Радева, като разгледа АНД № 3989/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав , за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 882/09.05.2016 год. издадено от Началника на Шесто РУ на МВР гр. Пловдив, с което на С.А.К., ЕГН ********** ***, действащ с одобрението на баща си А.М.К., ЕГН **********, е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева в нарушение разпоредбите на чл. 6 от ЗБЛД и на основание чл. 80,  т. 5 от ЗБЛД.

         Жалбоподателят  – редовно призован - не се явява в съдебно заседание, като в жалбата си активирала настоящото наказателно производство моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществил състава на нарушението, за което е бил санкциониран, а също така, че атакуваното постановление е незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – Шесто РУ на МВР гр.Пловдив – редовно призована,  не изпраща представител.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е неоснователна.

 С акт за установяване на административно нарушение от 06.05.2016 год. при извършена полицейска проверка на 03.05.2016 год. около 23:15 часа в гр.П. на ул. „К.” до № **, е констатирано, че жалбоподателят не представя официален документ за самоличност /лична карта/ или друг заместващ го.

Записано било от проверяващите , че по този начин са били нарушени разпоредбите на чл. 6 от ЗБЛД.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил , че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН.Такива не са били депозирани пред наказващия орган.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 6 от ЗБЛД, като е постановил глобата  на основание чл. 80,  т. 5 от ЗБЛД.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаването на атакуваното наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност. Същото е издадено в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуално правните разпоредби, съобразено е с целта на закона.

При така изложената по делото фактическа обстановка Съдът намира, че с деянието си жалбоподателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 6 от ЗБЛД, тъй като при извършената му полицейска проверка не е могъл да удостовери самоличността си чрез български документ за самоличност или по друг, предвиден от закона начин.

С оглед допуснатото нарушение от жалбоподателя, Съдът намира, че  правилно е ангажирана  административно наказателната му отговорност на посоченото основание чл.80 т.5 от ЗБЛД. Глобата е определена в законоустановения минимум за съответното нарушение – 50 /петдесет/ лева, поради което и не подлежи на преоценка на съда.

При извършената служебна проверка, Съдът не констатира допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  обж. наказателното  постановление. 

Настоящата инстанция намира , че атакуваното наказателно постановление е правилно, обосновано и законосъобразно, не са допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено изцяло в този му вид.

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 882/09.05.2016 год. издадено от Началника на Шесто РУ на МВР гр. Пловдив, с което на С.А.К., ЕГН ********** ***, действащ с одобрението на баща си А.М.К., ЕГН **********, е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева в нарушение разпоредбите на чл. 6 от ЗБЛД и на основание чл. 80,  т. 5 от ЗБЛД.

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.