АНД 3956/2016 - Решение - 25-10-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

Номер  1677                       25.10 Година  2016           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                    ХХІІІ наказателен  състав

 

На       осемнадесети  октомври                               2016    Година

 

В публично заседание в следния състав:

 

 

Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

 

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията

 

АН дело номер    3956      по описа за            2016     година

 

 

Р Е Ш И :

 

 

       ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 192/18.05.2016г. на Зам.-кмет ОР в на Община Пловдив, с което на С.П.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. за извършено нарушение по чл.25, ал.4 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив.

   

       Решението подлежи на обжалване пред ПАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

                                                     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

       Вярно, секретар Н.Т.

 

 

 

 

МОТИВИ :

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

   Обжалвано е Наказателно постановление № 192/18.05.2016г. на Зам.-кмет ОР в на Община Пловдив, с което на С.П.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. за извършено нарушение по чл.25, ал.4 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив.

   Жалбоподателят С.П.И. твърди, че не е извършил описаните нарушения и моли административният акт да бъде отменен.

   Въззиваемата страна- Община Пловдив не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.  

   Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

      ЖАЛБАТА Е ОСНОВАТЕЛНА.

 

   Атакуваното Наказателно постановление е издадено против И. за това, че на 24.03.2016г. в гр. Пловдив, бул. „Цариградски шосе” № 110 е забелязан лек автомобил с две лица в него, като жалбоподателят иска сексуални услуги срещу заплащане от лице от женски пол, което проституира на обществено място.

    Видно от приложения към административната преписка Акт за установяване на административно нарушение № 29991/24.03.2016г., същият е съставен против жалбоподателя за посоченото нарушение. Разпитан в хода на съдебното производство актосъставителят Т.Г.Д. потвърждава изложените в АУАН констатации, като заявява, че при проверката лицето от женски пол заявила, че е в автомобила, защото издвършва сексуални услуги.

    От така изложените доказателства се налага категоричният според съда извод, че по делото не са налице безсъмнени доказателства за извършено от страна на С.П.И. административно нарушение по чл. 25, ал.4 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив. В тази насока да се направи положителен извод не спомогнаха показанията на актосъставителя Д., макар да са обективни и незаинтересовани, нито писмените доказателства по делото, а именно АУАН.

   Преди всичко липсват обективни и категорични доказателства по делото, че именно И. е поощрявал проституция на инкриминираните дата и място. В тази връзка са налице, както е посочено в АУАН и НП, единствено твърденията на проституиращото лице, които не могат да опровергаят твърдението на жалбоподателя, че лицето е влязло в колата против волята му. Още повече, че съгласно императивните изисквания на ЗАНН административното нарушение е умишлено деяние, тоест деецът следва пряко да цели или поне да допуска настъпването на общественоопасните му последици. В настоящия случай подобни доказателства не бяха доказани от въззиваемата страна, въпреки предоставената за това надлежна възможност.

 

   Поради изложеното и атакуваното Наказателно постановление №192/18.05.2016г. на Зам.-кмет ОР в на Община Пловдив, с което на С.П.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200лв. за извършено нарушение по чл.25, ал.4 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив, като необосновано и незаконосъобразно, следва да бъде ОТМЕНЕНО.

 

   По делото не се твърди, а и при извършената служебна проверка от страна на съда не се установяват допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при съставяне на АУАН и издаване на НП.

 

   За изложените изводи съдът съобрази всички доказателства по делото.

 

   По застъпените мотиви съдът постанови решението си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

Вярно, секретар Н.Т.