АНД 3955/2016 - Решение - 03-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1536

                                       гр. Пловдив, 03.10.2016г.

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

        ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVIII-ти н.с., в открито съдебно заседание на двадесет и първи септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА                             

          при  участието на секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №3955/2016г. по описа на ПРС, ХVIII-ти н.с., за да се произнесе, взе предвид следното:       

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление  КТ №37 от 17.05.2016г., издадено от Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 16ОА1007/27.04.2016г. на кмета на Община Пловдив, с което на СД ,,ПРОГРЕС Ю – ЮРУКОВИ С-ИЕ”, ЕИК:115102948, представлявано от Г.А.Ю., ЕГН:**********, на основание чл.48 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна,търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРПОУТДОДЕГОТОП/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер от 100.00 /сто/ лева, за  нарушение по чл.11, ал.1 от НРПОУТДОДЕГОТОП.  

Жалбоподателят СД ,,ПРОГРЕС Ю – ЮРУКОВИ С-ИЕ”, редовно и своевременно призован, в съдебно заседание се представлява от управителя на дружеството Г.Ю.. Моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление по доводи, изложени в жалбата. Наред с това ангажира и писмени доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание се представлява от юрисконсулт Е.К., който пледира за потвърждаване на наказателното постановление като законосъобразно и правилно. Ангажира писмени доказателства.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, от правоимащо лице, поради което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

         От фактическа страна съдът установи следното: 

На 15.04.2016г. била извършена проверка от инспектори към Пловдивски общински инспекторат, сред които и свидетелят Н.М., на обект - кафене, находящ се в гр. Пловдив, ул. ,,Трети март” №33, стопанисван от СД ,,ПРОГРЕС Ю – ЮРУКОВИ С-ИЕ”, ЕИК 115102948, с начален час 10:05 часа и в присъствието на управителя  Г.  Ю.. При проверката било установено, че пред проверявания обект, върху имот общинска собственост, били разположени 4/четири/ броя маси за открито сервиране с 8 /осем/ броя седящи места към тях, на обща площ от 3.50 /три цяло и петдесет/ кв.м., измерени с ролетка, за разположението, на които дружеството жалбоподател няма одобрена схема. Констатациите от проверката били обективирани в Протокол Серия А №105462/15.04.2016г. с указание на 18.04.2016г. жалбоподателят да представи одобрена схема за разполагане на масите за открито сервиране върху общински имот, разрешение за ползване на общинска собственост, друг документ, удостоверяващ собствеността, удостоверение за утвърдена категория. Междувременно в периода от 15.04.2016г. – 19.04.2016г. контролните органи извършили справка в районната администрация на район „Южен” гр. Пловдив, от която се установило,че имотът, върху който са разположени масите за открито сервиране и седящите към тях места, е общински, както и че жалбоподателят няма одобрена схема за това.

След като не били представени изисканите документи и предвид извършената справка в общинската администрация, на 19.04.2016г бил съставен АУАН  в присъствието на управителя  Г.Ю., който се запознал със съдържанието му и го подписал с възражение. Нарушението било подведено под нормата на чл.48, във вр. с чл.11 от НРПОУТДОДЕГОТОП. От страна на жалбоподателя постъпили и писмени възражения срещу акта, които наказващият орган счел за неоснователни и въз основа на така съставения акт, издал обжалваното наказателно постановление. С оглед допусната нередовност в АУАН и на основание чл.53 ал.2 от ЗАНН, за материална норма на установеното нарушение, бил посочен чл.11, ал.1 от НРПОУТДДОДЕГОТОП, като на основание чл.48 от НРПОУТДОДЕГОТОП, жалбоподателят бил санкциониран с административно наказание имуществена санкция в размер на 100 лева.

Описаната фактическа обстановка безспорно се установява от събраните по делото писмени доказателства, както и от гласните доказателства – показанията на актосъставителя Н.М., разпитан като свидетел. Същият излага фактическа обстановка, идентична с тази в съставения АУАН и издаденото НП. Съдът кредитира показанията на свидетеля като логични и последователни, кореспондиращи с писмените доказателства по делото.

При така изложената фактическа обстановка се установява следното от правна страна:    

 По делото безспорно се установява, че жалбоподателят е осъществил административно нарушение по чл.11, ал.1 от НРПОУТДОДЕГОТОП, като е разположил 4 броя маси за открито сервиране с 8 броя седящи места към тях, на обща площ от 3.50 кв.м. без одобрена схема. Текстът на цитираната разпоредба сочи, че масите за открито сервиране, хладилни витрини и други се разполагат въз основа на одобрена схема от гл. архитект на съответния район след положително решение на РЕСУТ, а за територии АИР, ЦГЧ и територията, заключена между границите: на север – коритото на река Марица, на изток – бул. Копривщица, ул. Ясна поляна, ул. Братия, бул. Шести септември, на юг – бул. Свобода, ул. Парк Отдих и култура, на запад – крайна регулационна граница на подробен паркоустройствен, регулационен и застроителен план „Спортен комплекс Отдих и култура“ гр. Пловдив (одобрен с решение № 368, взето с протокол № 29 от 29.11.2001 г. на ОбС-Пловдив) от гл. архитект на Община Пловдив след положително решение на ЕСУТ при Община Пловдив. Действително, така както е констатирано липсващата схема се отнася до разположението на 4 бр. маси за открито сервиране с 8 бр. седящи места към тях, като същите по смисъла на §5, т.80 от ДР на ЗУТ представляват преместваеми обекти, а самото им разположение пред  проверявания обект, стопанисван от жалбоподателя, дори не се оспорва от него. С оглед представените и приложени по делото писмени доказателства – писмо с изх. №46 ПОИ -17/1//16.08.2016г. на Община Пловдив район „Южен”, адресирано до Директора на Пловдивски общински инспекторат, ведно с копие на скици от 16.08.2016г и 07.02.2012г. на сграда №56784.530.2158.5, цитираните маси и столове са били разположени върху имот, който безспорно се установява, че е собственост на Община Пловдив. В тази връзка неоснователни се явяват възраженията на жалбоподателя, които не са подкрепени с доказателства. Що се отнася до довода му, че имало подобен казус от 2013г. за същия имот,  разгледан от ПРС с Решение № 812/10.04.2014г. по АНД 7024/2013г., съдът намира последното за  ирелевантно по случая, тъй като цитираното решение на ПРС макар да касае жалбоподателя за същия имот и разположението върху общински имот на маси и седящи места /различни на брой от настоящите/ се отнася до друго подобно нарушение от друга дата и година, различно от установеното към момента.  

Коректно е посочена материалната норма, а именно чл.11, ал.1 от  Наредбата, съдържаща нарушеното правило за поведение. Настоящият съдебен състав следва да отбележи, че макар да е допусната нередовност на АУАН, в който е записано, че е нарушен чл.48, вр. с чл.11, вместо  чл.11, ал.1 от Наредбата, жалбоподателят напълно е  разбрал за какво точно нарушение е бил санкциониран. Нещо повече от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че същият е упражнил правото си на защита в пълен обем, депозирайки възражения при подписване на АУАН, писмено възражение по смисъла на чл.44 ал.1 от ЗАНН, включително жалба, като е имал възможност да организира защитна теза в различни посоки и да представи доказателства. От изложеното съдът формира категоричен извод, че правилно наказващият орган е приложил нормата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, издавайки  НП и при допусната нередовност на АУАН /в случая несъществена, поради ненакърнено право на защита/ и предвид установените по несъмнен начин  нарушение, самоличност на нарушителя и неговата вина /обективна за ЮЛ/. 

 Наложената имуществена санкция, е определена в минимален размер – 100 лева, поради което и не подлежи на корекция от страна на съда.

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на атакуваното наказателно постановление са спазени изискванията, визирани в чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Не са налице формални предпоставки за отмяна на НП, тъй като при реализираното на административно –наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до опорочаване на производството.

         Ето защо и поради горните мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,  съдът

Р  Е  Ш  И:

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление  КТ №37 от 17.05.2016г., издадено от Заместник-кмет ОИЗЕУО в Община Пловдив, упълномощен със Заповед 16ОА1007/27.04.2016г. на кмета на Община Пловдив, с което на СД ,,ПРОГРЕС Ю – ЮРУКОВИ С-ИЕ”, ЕИК:115102948, представлявано от Г.А.Ю., ЕГН:**********, на основание чл.48 от Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна,търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРПОУТДОДЕГОТОП/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ  в размер от 100.00 /сто/ лева, за  нарушение по чл.11, ал.1 от НРПОУТДОДЕГОТОП.   

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд - Пловдив по реда на АПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ