АНД 3914/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 3914/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1620

гр.Пловдив, 17.10.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - Втори наказателен състав в публично заседание на двадесет и седми септември,    две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

 

при секретаря: Величка Илиева,

като разгледа докладваното от съдията АНД № 3914/2016г. по описа на ПРС,  II наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващи от ЗАНН.

 

                Пред Районен съд гр.София е било обжалвано наказателно постановление № К-035203 от 20.05.2015г.  на Председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ„С.-Е-С.М.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.В.,С., ул.”******* представлявано от С.М.Й. с ЕГН ********** на основание 83, ал.1 от ЗАНН, чл.52, ал.4 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от ЗЗП са наложени: 1. имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.207, ал.1, във вр. с чл.50 от ЗЗП ;   2. имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.206, във вр. с чл.54, ал.1 от ЗЗП и имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.204, във вр. с чл.47, ал.1, т.8 от ЗЗП.  В наказателното постановление е посочено, че НП в т.1 и т.2 подлежи на обжалване пред Районен съд гр.Пловдив, а по т.3 пред Районен съд гр.София.

              В съдебно заседание състав на РС грп.София от 25.09.2015г. по НАХД № 13185 по описа за 2015 година на съда е прекратил производството по отношение на т.1 и т.2 от НП и го е изпратил по подсъдност на РС гр.Пловдив.

              С жалбата си едноличен търговец С.М. прави искане за отмяна на издаденото НП поради неговата неправилност, незаконосъобразност, като счита, че е постановено при съществени нарушения на материалните и процесуални правила и норми. С жалбата се сочат и основания по същество на искането. Не се ангажират други доказателства извън съдържащите с в административнонаказателната преписка.

               В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв.С.М. който поддържа искането за отмяна на издаденото НП. Не ангажира нови доказателства. В пледоарията си процесуалния представител на жалбоподателя релевира факти по същество на искането си за отмяна на издаденото НП.

                Въззиваемата страна, редовно и своевременно призована, в съдебно заседание не се представлява и не представя становище по жалбата на едноличния търговец С.М..  

                Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

                 Атакуваното НП, в частта му предмет на разглеждане от РС гр.Пловдив, е издадено на 20.05.2015г. срещу едноличен търговец С.М.Й., действащ с фирма ЕТ”С.-Е-С.М.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.В.,С., ул.”**** за това, че при направена проверка на 06.11.2014г. в КЗП гр.София пл.******* на интернет сайта: http://www.sunglasses-shop.bg е установено, Във връзка с постъпила жалба в КЗП с вх.№ Ц-02-2368/21.10.2014г. се извършва проверка от експерти на Д-я „ИСЗППР”.  В жалбата потребителя твърди, че на 11.07.2014г. е направил онлайн заявка за покупка на слънчеви очила на цена 69.00 лева от сайта sunglasses-shop.bg. Поръчката е била получена на 15.07.2014г. Потребителя посочва, че е изявил молба към търговеца да върне стоката в законоустановения срок за отказ и на 15.07.2014г. изпраща същата обратно с товарителница № 109501630 на Еконт. Потребителя твърди, че търговецът отказва да си получи стоката и да възстанови парите за същата. Съгласно НП, нарушението е извършено на 16.11.2014г., в гр.Пловдив, установено с протокол № К-0134483 от 06.11.2014г. и е съставен Акт № К-035203 от 09.12.2014г., както и че жалбоподателят твърди, че му е възпрепятствано правото на отказ, съгласно чл.50, т.2 от Закона за защита на потребителите. Съгласно НП, също така съгласно чл.54, ал.1 от ЗЗП когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, търговецът възстановява всички суми получени от потребителя включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, съгласно чл.52, както и че нарушението е извършено на 31.11.2014г. в гр.Пловдив, установено с протокол № К-0134483 от 06.11.2014г. и е съставен Акт № К-035203 от 09.12.2014г. Съгласно НП, с писмо изх.№ Ц-02-2368/25.11.2014г. е поканен управителя на фирма ЕТ”С.-Е-С.М.” да се яви в КЗП на 09.12.2014г. в 15:30ч. във връзка с приключване на проверката и съставянето на акт. Тъй като същия не се яви, актът е съставен в негово отсъствие на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН.

            Разпитана в съдебно заседание като свидетел актосъставителката Т.И.П. заяви, че тя е автор на акта, който съставила в офиса на КЗП в гр.София, както и че същия е съставен по повод на постъпила жалба в КЗП. Свидетелката посочи, че във връзка с жалбата е била изпратена покана до търговеца за явяване в КЗП и представяне на документи, но същия не се явил. Свидетелката посочи, че е била извършена проверка на сайта, където установили наличието на същите данни, съдържащи се в касовата бележка на потребителя, както и че други проверки не са правени. Поради не наличие на основания за критика съдът кредитира показанията на свидетелката като обективни, логични и съответстващи с другите доказателства по делото.

             При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

  По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59, ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект /срещу който е издадено атакуваното НП/, при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд /по местоизвършване на твърдяното нарушение/, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

  Разгледана по същество жалбата се явява ОСНОВАТЕЛНА.

             За да се произнесе по съществото на правния спор / по основателността на жалбата /, съдът съобрази, че настоящото производство е от административно - наказателен характер и същественото при него е да се установи има ли извършено административно нарушение от лицето посочено в АУАН и НП. Тук следва да се отбележи, че актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила, т. е. посоченото в акта не се счита за доказано. Това означава, че в тежест на административно - наказващия орган, тъй като именно той е субекта на административно - наказателното обвинение, е да докаже по безспорен начин пред съда, с всички допустими доказателства, че има административно нарушение и че то е извършено виновно от лицето, посочено като нарушител. Разбира се при налагане на имуществена санкция  на  Еднолични търговци или  Юридически лица се касае за обективна  невиновна отговорност  и съответно  в тези случаи е достатъчно  доказването  на извършване на нарушението от обективна страна, като не се изследва въпрос за вина. Същата се определя като психично отношение на дееца към деянието и резултата от него и по тази причина подобно психично   отношение не може да бъде формирано от ЕТ или ЮЛ. Следва да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН за съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление, както и сроковете за реализиране на административно наказателното преследване. В тази насока е налице различие в понятията „неправилно” и „незаконосъобразно” наказателно постановление.  Когато АУАН  или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в установените законови срокове или не съдържат изискуемите от закона реквизити или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Тук следва да се посочи, че критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните в която и да е фаза на процеса. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено  административно нарушение. Именно административно наказващия орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение / такова, каквото е описано в акта / и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението. Едва когато НП е законосъобразно и  се докаже извършването на съответното нарушение може да бъде разгледан и въпроса за съответствието на наложената санкция с тежестта на нарушението / само когато размерът на административното наказание или имуществената санкция  може да бъде определен в някакви граници, а не е фиксиран в закона /.

              Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН  настоящият състав на Пловдивския районен съд ,  достигна до следните правни изводи:

               С оглед изложеното,  съдът след запознаване със приложените по дело АУАН и НП намира, че съставеният АУАН и обжалваното НП отговарят на формалните изисквания на ЗАНН, като издадени от компетентни органи притежаващи нужните  правомощия за тези действия, произтичащи от разпоредбите на чл.233 от ЗЗП.  НП е издадено в срок, на въз основа на приетите по делото доказателства настоящият състав на Пловдивски районен съд счита, че атакуваното наказателно  постановление следва да бъде отменено като съображенията  на съда за това са следните: По линия на служебния контрол съдът установи, че не са спазени изискванията на чл.42, т.4 и т.5 от ЗАНН, които норми определят, че АУАН трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено и точните законни разпоредби. Не са спазени и изискванията на административно наказателния процес, касаещи изпълнение от наказващия орган на разпоредбите на чл.57, ал.1 т.5 и т.6 от ЗАНН, които норми определят, че НП съдържа като задължителен законов реквизит описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, включително и законните разпоредби, които са били нарушени виновно. В настоящия случай липсва описание на обстоятелствата, при които именно жалбоподателя е осъществил вмененото му административно нарушение. Изчерпателно са изброени единствено и само твърденията на потребителя закупил слънчевите очила в жалбата си до КЗП, като нито в АУАН нито в НП е посочено кога търговеца е получил отказа на потребителя от реализацията на договора, кога е направил отказ да възстанови всички суми получени от потребителя, както реално са извършени нарушенията и също така кога са били установени. Съгласно АУАН и НП след получена на 21.10.2014г. жалба е започната проверка, чиито резултати са били отразени в протокол № К-0134483 от 06.11.2014г., както и че нарушенията са били извършени на 16.11.2014г. и 31.11.2014г., т.е след извършване на проверката която ги е установила. Така изложеното съпоставено с показанията на свидетелката П., че освен проверка на сайтаhttp:  http://www.sunglasses-shop.bg  други проверки не са били правени, както и с установено по делото че търговеца не е представял документи относно покупката на потребителя обуславя заключението на настоящия съдебен състав при съда за неустановеност на твърдените в АУАН и издаденото НП нарушения от страна жалбоподателя, което води до отмяна на издаденото срещу търговеца НП. Съдът намира за нужно са отбележи, че органите на държавната администрация именно, защото осъществяват контрол по спазване на законодателството, трябва  сами безпогрешно да изпълняват процесуалните механизми по реализиране на административнонаказателната отговорност. При проява на небрежност от тяхна страна при съставяне на АУАН и при постановяване на  НП, съдебният контрол върху издаденото наказателно постановление, поради това, че задължително обхваща процесуалната законосъобразност на обжалвания акт, може да доведе при констатиране на съществени недостатъци на процедурата  до отмяна на НП и в крайна сметка до не наказване на виновния нарушител.  В случая нито в АУАН, нито в НП, дори и от разпита на актосъставителя не става ясно кога търговеца е узнал волята на потребителя за отказ от договора, както и кога търговеца е уведомил потребителя че отказва да му възстанови направените разноски.

             Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

             ОТМЕНЯ наказателно постановление № К-035203 от 20.05.2015г.  на Председателя на Комисията за защита на потребителите  В ЧАСТТА МУ  с която на ЕТ„С.-Е-С.М.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.В.,С., ул.”**** представлявано от С.М.Й. с ЕГН ********** на основание 83, ал.1 от ЗАНН, чл.52, ал.4 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от ЗЗП са наложени:  имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.207, ал.1, във вр. с чл.50 от ЗЗП  и  имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.206, във вр. с чл.54, ал.1 от ЗЗП.

 

              Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.