АНД 3907/2016 - Решение - 11-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 1582  гр.Пловдив, 11.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, XVI н.с., в публичното заседание на 29.09.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

при секретаря Иванка Пиронкова, като разгледа докладваното от съдията АНД №3907/2016г. по описа на ПРС, XVI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

             Обжалвано е наказателно постановление № КГ - 1443, издадено на 10.12.2015 година от Заместник - председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на „Лукойл България” ЕООД, с ЕИК: 121699202, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Тодор Александров” №42, представлявано от В. В.З. на основание чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, във вр.  чл.34в, ал.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ за нарушение на чл.18б ал.4, т.1 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1000  /хиляда/ лева за това, че липсва поставено на видно място информация за вида на разпространяваното течно гориво – гориво за дизелови двигатели, за партида №0066 в общо количество 2700 тона.

              С жалбата се  прави искане за отмяна на издаденото НП поради неговата  неправилност и незаконосъобразност, с изчерпателно посочени аргументи основаващи искането.

              Въззиваемата страна – ДАМТН, гр.София, редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

 Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

 На 01.04.2015г.  В.Г.Н. - служител на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” / ГД ККТГ / извършил проверка на обект – бензиностанция, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Мария Луиза” №272, стопанисван от „Лукойл България” ЕООД. Проверката била извършена в присъствието на С.К.- управител на обекта. Констатациите от проверката били отразени в съставен Протокол за документна проверка № С-7/01.04.2015г., на основание чл.16 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /НИКТГУРНТК/ съгласно който, за разпространяваните течни горива: 1. Автомобилен бензин А-95Н има Декларация за съответствие 2. Гориво за дизелови двигатели има декларация за съответствие 3.  има/частична – на видно място информация за вида на течното гориво, изискванията за качество на които отговаря горивото, декларация за съответствие на разпространяваната партида съгласно чл.18б, ал.4 / чл.12, ал.5, т.1 от ЗЧАВ/ НИКТГУРНТК; 4.  има – програма за техническа поддръжка на  съоръженията за съхраняване на течни горива и я изпълнява съгласно чл.18б, ал.5, т.5. В протокола в раздел забележка е посочено, че за разпространяваните горива – по т.3 няма информация за вида на течното гориво.

На 15.06.2015г. от свидетелката В.Н. е бил съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № - А1-603 срещу дружеството жалбоподател, за това, че при извършена проверка на 01.04.2015г. на обект – бензиностанция, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Мария Луиза” №272 се установило, че за разпространяваното течно гориво „гориво за дизелови двигатели” не е поставена на видно място следната информация „свидетелство за горивото” . Актът е съставен в присъствието на оправомощено от управителя на дружеството лице -С. К.. Актът е подписан от посочените в него лица. Пред контролните органи е било представено писмено възражения от страна на управителя на дружеството относно съставения АУАН и посоченото нарушение. Атакуваното НП е издадено въз основа съставения АУАН с което е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството. Несъгласни с наложената имуществена санкция и посоченото като нарушение, в срок пред РС-София е обжалвано издаденото НП.След проверка на местната подсъдност делото е изпратено по компетентност в РС-Пловдив.

           В качеството на свидетел по делото е разпитана съставителката на акта В.Н., която посочи, че при извършената проверка в гореописания обект – бензиностанция, намираща се в гр.Пловдив, управлявана от дружеството жалбоподател е констатирала  нарушението което е описала в съставения от нея Протокол за документална проверка и в съставения АУАН.Съдът кредитира показанията на свидетелката като обективни, логични и последователни. Поради не наличието на основания показанията и не подлежат на критика.

            Горната фактическа обстановка съдът приема за установена от  приобщените по делото писмени доказателства.

            При така установената фактическа обстановка съдът обоснова следните правни изводи:

            Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице, поради което е процесуално ДОПУСТИМА, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.         

          Същественото при производството от административно - наказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта, за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити, актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно (умишлено или непредпазливо); наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове. Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно и когато се установи, че в хода на административно - наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно, като в тези случаи, съдът не разглежда спора по същество. 

           Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Пловдивски районен съд,  достигна до следните правни изводи:

           Обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, поради допускане на съществени процесуални нарушения при постановяването му, водещи до накърняване правото на защита на жалбоподателя „Лукойл България” ЕООД. Нарушенията се изразяват в неяснота относно вмененото във вина на жалбоподателя административно нарушение, поради непълното и неясно описание на нарушението. В наказателното постановление № КГ-1443 от 10.12.2015г. на Зам. председател на ДАМТН е направено бланкетно повторение/преписване/ текста на чл.18б, ал.4, т.1 от ЗЧАВ. В нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, визиращ задължителните реквизити на наказателното постановление не е описано конкретното нарушение, както и не е налице посочване на препращащата разпоредба към наредбата по чл.8 от ЗЧАВ.  Издадената на основание чл.8 от ЗЧАВ наредба е Наредбата за изискванията и качествата на течните горива, условията , реда и начина за техния контрол /НИКТГУРНТК/.  В Глава втора на наредбата има дадени изисквания към качеството на течните горива, като съгласно чл.6 от Наредбата:  Течните горива трябва да отговарят на следните изисквания за качество:  1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) автомобилни бензини съгласно Приложение № 1;   2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.) горива за дизелови двигатели съгласно Приложение № 2

В конкретния случай вероятно става въпрос за липсата на разпечатано и поставено на видно място Приложение № 2, касаещо изискванията за качество на гориво за дизелови двигатели, но по начина на описание в НП, този извод се прави след разширително тълкуване. Липсата на конкретизация / в случая препратка към НИКТГУРНТК/  нарушава правото на защита на жалбоподателя, като не му вменява точно какво нарушение е извършил.В подкрепа на тази теза са и Решение 1128 по КНАХД 830/2016г. и Решение 1102 по КНАХД 982/2016г. и двете на Административен съд-Пловдив.

           По тези съображения съдът счита, че за жалбоподателя не става ясно за какво точно нарушение е наказан, което пречи на правото и на защита. От друга страна тези неясноти съставляват съществено нарушение и лишават съда от възможност да прецени законосъобразно ли е наложено наказанието, тъй като не е ясно какво е нарушението. Обстоятелствената част на атакуваното НП по съществото си представлява неясно описание на извършено нарушение, а с неясно административно нарушение, съдът е в обективна невъзможност да изследва извършено ли е било то, виновно ли е било извършено и законосъобразно и справедливо ли е наложеното за него наказание.

Предвид така изложената фактическа обстановка, съдът намира , че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

                Р Е Ш И :

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № КГ - 1443, издадено на 10.12.2015 година от Заместник - председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на „Лукойл България” ЕООД, с ЕИК: 121699202, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Тодор Александров” №42, представлявано от В. В.З. на основание чл.83 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, във вр.  чл.34в, ал.1 от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ за нарушение на чл.18б ал.4, т.1 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 1000  /хиляда/ лева за това, че липсва поставено на видно място информация за вида на разпространяваното течно гориво – гориво за дизелови двигатели, за партида №0066 в общо количество 2700 тона като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

      Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд –Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала: И.П.