АНД 3850/2016 - Решение - 19-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1640

 

гр. Пловдив, 19.10.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ-ти н.с., в открито съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

                                                                                        

  при участието на секретаря Десислава Терзова, като разгледа докладваното от съдията АНД №3850/2016г. по описа на ПРС, ХVIII-ти н. с., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №94/05.04.2016г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ЕИК:130408101, със седалище и адрес на управление:гр. София,      ул.“Магнаурска школа“ №15, ет.3, представлявано от *** М.З. и П.Г., на основание чл.326 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения /Общите изисквания/ е наложено административно наказание - „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 3000 /три хиляди/ лева за административно нарушение на чл.326 от ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания.

Жалбоподателят атакува наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно и иска отмяната му. Излага съображение за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител, моли съда да отхвърли жалбата и да потвърди обжалваното наказателно постановление.

Съдът, след като взе предвид изложеното в жалбата и след като анализира събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 11.08.2015г. инспектори към Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, сред които и свидетелката С.Д.П., извършили проверка в търговски обект, стопанисван от жалбоподателя „Булсатком“ ЕАД, находящ се в гр.Пловдив, ЖК „Тракия“, бул.“Освобождение“ №93. Целта им била да осъществят контрол относно спазване на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, издадени от Комисията за регулиране на съобщенията. Служителите на КРС установили, че приетите от „Булсатком“ ЕАД Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения не са изложени в обекта на видно за потребителите място. Проверяващите се представили за случайни клиенти и пожелали да сключат договор за предоставяне на услуга „Цифрова телевизия“. Обслужващият ги служител А.П. им предоставила брошура /Приложение № 1/ с описаните ТВ пакети, от която избрали  ТВ пакет „Премиум“ при условия на промоция „Лято 2015“ със срок от 18 месеца. Предложила описание на избраната промоция /Приложение №2/, взела необходимите лични данни и телефон за връзка.  На въпроса на проверяващите кога ще се запознаят и подпишат договора за услугата, служителката на дружеството обяснила, че договорът ще им бъде предоставен от техническия екип в деня на монтажа. На повторно изявеното желание на инспекторите да се запознаят със съдържанието на договора, П. им предоставила непопълнен екземпляр на Абонатен договор /Приложение №3/, в който били цитирани Общите изисквания и обстоятелството, че абонатът ги приема и Допълнително споразумение /Приложение №4/, в които не били включени условията на избраната от тях промоция. След като се легитимирали като контролни органи, проверяващите изрично изискали Общите условия, но обслужващият ги служител не знаел какво представляват и не могъл да им представи такива. Нямало и налични такива в проверявания обект.

За установените при проверката факти и обстоятелства бил съставен Констативен протокол № П-ТК-035/11.08.2015 г. Актосъставителят преценил, че извършеното от дружеството жалбоподател съставлява нарушение на разпоредбата на чл.326 от ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания, за което съставил АУАН № П-205/27.10.2015г., подписан от пълномощник на нарушителя без възражения. В законоустановения срок не било направено възражение по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт е издадено обжалваното НП, с което на „Булсатком“ ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл.326 от ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства – свидетелските показания на актосъставителя С.Д.П.,  които показания съдът кредитира като обективни, последователни и логични, подкрепени от приетите и приложените по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

След преценка на събраните доказателства съдът счита, че не е допуснат съществен порок на административно наказателния процес, обосноваващ незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. В издаденото наказателно постановление и в съставения АУАН осъщественото административно нарушение е описано пълно, точно и ясно, в съответствие с установения ред и без да са допуснати процесуални нарушения. Съдебният състав счита, че обстоятелствата по проверката правилно и законосъобразно са установили извършеното административно нарушение, неговия автор и жалбоподателя като лице, което следва да носи административна отговорност.

По делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от „Булсатком“ ЕАД административно нарушение на чл.326 от  ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания. Разпоредбата на чл.326 от ЗЕС предвижда налагане на имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв. за предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги след подаване на уведомление по чл. 66, което наруши някое от общите изисквания по чл.73 и/или специфични задължения. Във връзка с цитираната разпоредба, като нарушена е посочена и нормата на чл.41, ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, която задължава предприятията да осигуряват на потребителите свободен достъп до общите условия по ал.1 и ал.2. Съгласно чл.41, ал.1 от Общите изисквания предприятията публикуват приетите от тях общи условия по чл. 226, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на хартиен носител и ги представят на видно място в търговските си обекти. В настоящият случай дружеството жалбоподател притежава качеството на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по смисъла на §1, т.50 от Допълнителните разпоредби на ЗЕС. От доказателствата по делото се установява, че същото не е изпълнило задължението си да осигури свободен достъп на потребителите до приетите от него общи условия. Осигуряването на свободен достъп до общите условия означава да се даде възможност за достигане до тях в съответния търговски обект. Такава възможност в случая е липсвала, тъй като приетите общи условия не са били разпечатани на хартиен носител, съгласно изискването на чл.41, ал.1 от Общите изисквания,  поради което не са били налични в обекта. Нещо повече, самият служител на дружеството не е бил информиран какво представляват общите условия. По този начин е осуетена възможността на потребителя да се запознае със съдържанието на индивидуалния договор в цялост и да направи информиран избор във връзка с използване на предоставяните от дружеството услуги. От гореизложеното, по безспорен и несъмнен начин се установява, че като не е осигурило на потребителите свободен достъп до приетите от „Булстаком“ ЕАД общи условия в процесния търговски обект, жалбоподателят е нарушил чл.326 от ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания.

С оглед извършеното нарушение правилно е ангажирана административно наказателната  отговорност  на  жалбоподателя на  основание чл.326 от ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите условия, като е наложено наказание „имуществена санкция“ в минимален размер, който е съобразен с доказателствата в административното производство. 

Установените от наказващия орган обстоятелства не сочат на маловажност на нарушението, поради което не може да се приложи разпоредбата на чл.28, б. „а“ от ЗАНН. Налице е „маловажен случай“ само ако съвкупната преценка на посочените по-горе обстоятелства обуславя по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното нарушение в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид. Нарушението е довело до накърняване на правото на информация на потребителите в търговския обект и е създало предпоставки за въвеждането на голям брой потребители в заблуждение при сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за предоставяните от дружеството услуги.  Не без значение е и обстоятелството, че при извършена проверка в друг обект на дружеството в гр.Асеновград е констатирано същото по вид нарушение на Закона за електронните съобщения. Ето защо съдът приема, че конкретното нарушение не представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения по чл.326 от ЗЕС, поради което случаят не може да квалифициран като маловажен.

При  извършената служебната  проверка  съдът  не  констатира  допуснати  в  хода  на  административнонаказателното производство  съществени  нарушения  на  процесуалните  правила,  които  да  налагат  отмяна  на  наказателното  постановление.

По изложените  съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №94/05.04.2016г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на „БУЛСАТКОМ“ ЕАД, ЕИК:130408101, със седалище и адрес на управление:гр. София,      ул.“Магнаурска школа“ №15, ет.3, представлявано от *** М.З. и П.Г., на основание чл.326 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения /Общите изисквания/ е наложено административно наказание - „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ“ в размер на 3000 /три хиляди/ лева за административно нарушение на чл.326 от ЗЕС, вр. чл.41, ал.3 от Общите изисквания.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд- Пловдив.

 

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ