АНД 3810/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Наказателно дело 3810/2016г.

РЕШЕНИЕ №1723

Град Пловдив, 30.10.2016 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският Районен съд, двадесет и първи наказателен състав в открито съдебно заседание на тринадесети септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Виолина Шивачева, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3810 по описа на Районен съд- град Пловдив - ХХІ-ви наказателен състав за 2016 година, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № I-2202, издадено на 03.05.2015 г. от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пловдив, с което на Е.А. П., с ЕГН **********, с адрес ***, за административно нарушение на чл.14 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните е наложено на основание чл.45 от Закона за храните /ЗХ/ административно наказание „глоба” в размер на 500.00 /петстотин/ лева”.

Жалбоподателят в жалбата застъпва становище за допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон при издаване на атакуваното Наказателно постановление, поради което моли съда същото да бъде отменено. В съдебно заседание чрез процесуалния представител адв.К. навежда твърдения за незаконосъобразен и неправилен административно наказателен акт и прави същото искане. Излага твърдение за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна – Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив /ОДБХ-Пловдив/, редовно призована, в съдебно заседание за нея се явява като процесуален представител юрк.Б., която моли съда да потвърди Наказателното постановление, издадено при безспорно доказано нарушение, извършител и неговата вина.

Съдът, като се запозна с материалите по делото и прецени законосъобразността на обжалваното наказателно постановление с оглед произнасяне по същество, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок при наличие на правен интерес, поради което същата е допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

С издаденото НП Е.А. П., с ЕГН ********** е привлечена към административно наказателна отговорност за осъществено административно нарушение на чл.14 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, изразило се в това, че  на 18.04.2016г. след извършена проверка от свидетеля М.П.П., *** в отдел „***“ при ОДБХ – Пловдив в обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в *** се установило, че работещата в обекта Е.А. П. не представя редовно заверена лична здравна книжка, с нанесени резултати от извършени медицински прегледи. Здравната книжка на лицето била валидна до 16.02.2016 г.

От фактическа страна се установи следното: на 18.04.2016 г. била осъществена проверка от свидетеля ***.М.П.П., съвместно с ***.Н.Ч. и *** Г.С.Ч., и тримата заемащи длъжността „***“ в отдел „***“ при ОДБХ – Пловдив,  на обект, представляващ магазин за хранителни стоки,  намиращ се на адрес: ***, стопанисван от фирма ЕТ „***“. Повод за проверката бил изпратен от Комисия за защита на потребителите в Централно управление на Българска агенция по безопасност на храните сигнал с вх.№ 6008/07.04.2016 г. В хода на проверката, извършена в присъствието на управителя на дружеството – М.И. И., било установено, че в обекта работи жалбоподателя Е.А.И., ЕГН: **********, която извършвала дейност в магазина без заверена лична здравна книжка, чийто краен срок на валидност бил 16.02.2015 г. Същата била вписана в дневника за лична хигиена на персонала със статус „здрава“, включително и към датата на проверката. За обстоятелствата от проверката бил съставен Констативен протокол № 0031490/18.04.2016 г. С оглед установеното от проверката свидетелят П. преценила, че се касае за осъществено административно нарушение на разпоредбата на  чл. 14 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, за което съставила АУАН бланков № 0000062/19.04.2016 г., в който жалбоподателят направил възражение, че до момента здравната му книжка била редовно заверявана, но поради лични и семейни причини е пропуснала да я провери и завери навреме. В тридневен срок не постъпило писмено възражение по реда на чл. 44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното НП № І-2202 с изписана дата на съставяне – 03.04.2015 г., поправена със синьо мастило с вписана дата: „03.05.2015 г. Наказателното постановление е връчено лично на жалбоподателя с обратна разписка на 08.06.2016 година.

Описаната фактическа обстановка се установява от събраните доказателства - гласни показания на актосъставителя М.П., които съдът кредитира като последователни, обективни и непредубедени, подкрепени и от събраните писмени доказателства - оригинал от АУАН и НП, обратна разписка за връчване на НП, копие от констативен протокол  № 0031490 от 18.04.2016 г., копие от лична здравна книжка.

На база така изяснената фактическа обстановка, при преценка на събраните в хода на съдебното следствие доказателства, съдът направи следните правни изводи:

НП е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. В резултат на проведената служебна проверка и контрол настоящата съдебна инстанция констатира, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на НП, които да обуславят неговата незаконосъобразност. На първо място основание за отмяна на атакуваното НП е установеното от съда допуснато съществено, неотстранимо нарушение на процесуалните правила, изразило се в посочване на дата на издаването на административният правораздавателен акт, която  предхожда датата на съставяне на АУАН. В разпоредбата на чл.57, ал.1, т.2 и т.3 от ЗАНН изрично е посочена формата на наказателното постановление, която трябва да съдържа дата на издаването му и номера на постановлението, както и датата на акта, въз основа на който се издава, и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя. В случаят се установи, че НП не съдържа коректна дата на издаването си, като поставената в него дата е отпреди датата, на която е съставен акта. Отделно от това е извършена поправка на месеца на издаване на НП, без да е отразено кой, в качеството на какъв  и кога е направена корекцията. Налице е неизпълнение на формалните изисквания за съдържанието на НП, което е неотстранимо в хода на съдебното производство. Липсата на коректна дата на издаване на атакуваното НП води до липса реквизит по смисъла на чл. 57, ал. 1, т.2 от ЗАНН, което води до ограничаване правото на защита на нарушителя.  Това е така, защото изискването за дата на НП е поставено и с оглед приложението на разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН, която определя, че “образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта”. Допуснатото съществено процесуално нарушение води до незаконосъобразност на наказателното постановление и само на това основание следва да се отмени.

На второ място, в настоящият случай при съставяне на административните актове не са изпълнени изискванията на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, касаещи посочване на законовите разпоредби, които са били нарушение. В съставения административно наказателен акт по отношение на вмененото административно нарушение е посочена за нарушена разпоредбата на чл.14 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните, която сочи, че „Лицата, които работят с храни или при изпълнение на служебните си задължения влизат в контакт с храни или боравят с технологичното оборудване, спазват здравните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони /ДВ, бр.57 от 2006 г. /. От съдържанието на цитираната норма е видно, че същата е бланкетна и препраща към съответния нормативен акт, уреждащ здравните изисквания към лицата, които работят с храни или при изпълнение на служебните си задължения влизат в контакт с храни, или боравят с технологичното оборудване. В процесния случай нито актосъставителят, нито наказващият орган са посочили кои конкретни норми от Наредба № 15 от 2006 г. не са спазени от жалбоподателя, с оглед дадената в акта и в НП фактическа обстановка на нарушението и обстоятелствата по неговото извършване. От обстоятелствената част и на двата акта е видно, че жалбоподателят е санкциониран за това, че на процесната дата /18.04.2016 г./ е работил /извършвал дейност/ в магазина за хранителни стоки без редовно заверена лична здравна книжка, чиято валидност е до 16.02.2016 г. В съставения АУАН и издаденото НП липсва пълно и точно отразяване на нарушеното правило за поведение, което регламентира изискването за заверяване на личната здравна карта, и чието нарушаване е основание да бъде ангажирана административно наказателната отговорност на съответния нарушител. С некоректното квалифициране на деянието се е стигнало до липса на реквизит по смисъла на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, който е задължителен и непосочването му нарушава съществено правото на защита на жалбоподателя. Това нарушение е съществено, защото то ограничава нарушителя да разбере въз основа на коя законова разпоредба за него е възникнало задължението да представи редовно заверена лична здравна карта с нанесени резултати от извършени медицински прегледи. При тези пороци, нарушителя не би могъл да разбере в какво точно се е изразило неговото неправомерно поведение, коя норма е нарушил и срещу какви обстоятелства би следвало да организира защитата си. Обстоятелствата, при които е осъществено едно административно нарушение, трябва да са съответни на изписването на самото административно нарушение в диспозитива на административния акт и на посочените санкционни законови разпоредби, които са нарушени и с които се налага наказание. В случая, като не е определил коректно квалификацията на посоченото от него виновно осъществено административно нарушение, наказващият орган несправедливо е ограничил правото на защита на нарушителя, довело до опорочаване на административно наказателния процес. Този порок на издаденото НП е съществен и е основание за неговата отмяна. За пълнота следва да се отбележи, че АУАН е съставен против нарушител Е.А.И., а в НП е ангажирана административно наказателната отговорността на лицето Е.А. П., но със същото ЕГН.

Допуснатите съществени процесуални нарушения в настоящия случай се явяват в противоречие с формалните изисквания на разпоредбите на чл.57 от ЗАНН, нарушават правото на защита на жалбоподателя и водят до незаконосъобразност на атакувания административен акт, поради което същият следва да бъде отменен.

Ето защо и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № I-2202, издадено на 03.05.2015 г. от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Пловдив, с което на Е.А. П., с ЕГН **********, с адрес ***, за административно нарушение на чл.14 от Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните е наложено на основание чл.45 от Закона за храните /ЗХ/ административно наказание „глоба” в размер на 500.00 /петстотин/ лева”.

Решението не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пловдив в 14-дневен срок  от получаване на съобщението от страните по реда на Глава 12 от АПК.

 

СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ