АНД 3774/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 3774/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1607 гр.Пловдив, 17.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 06.10.2016г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН  КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3774/2016г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 16-1030-000598 от 18.03.2016г. на Началник група към ОДМВР – Пловдив, с-р „Пътна полиция”, с което на И.Р.Н., ЕГН ********** на основание чл.179, ал.1, т.5 от Закон за движението по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП.

          Жалбоподателят обжалва цитираното по-горе наказателно постановление изцяло, като в жалбата и в съдебно заседание излага доводи, че маневрата, която е извършил е била продиктувана от извънредната пътна обстановка, в която се е намирал.

          Въззиваемата страна, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище по делото.

          Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

          Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 291034 от 26.02.2016г. е издаден против И.Р.Н. за това, че на 26.02.2016г. около 17.00 часа в гр. Пловдив, на кръстовището на бул. „6-ти септември” и бул. „Руски” като водач на автобус „Мерцедес 0405”  с рег.№ ****, собственост на „Меритранс - 2002” ООД, Булстат № 115656036 е навлязъл на забранителен сигнал на светофарната уредба /червено/, работеща в нормален режим и е създал опасност за ПТП за останалите участници в движението. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН са постъпили писмени възражения от жалбоподателя, които не били възприети от административнонаказващия орган /АНО/, като въз основа на съставения АУАН последният е издал обжалваното наказателно постановление /НП/, приемайки, че нарушението се е изразило в това, че водачът не е съобразил поведението си със светлинните сигнали и създал непосредствена опасност за движението, което АНО  квалифицирал като нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП.  На основание чл. 179, ал.1, т.5 от ЗДвП на Н. за така посоченото нарушение е било наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лв.

 В хода на съдебното следствие в качеството на свидетели бяха разпитани актосъставителят К.С.К. – *** към ОДМВР с-р „ПП” и колегата му Я.И.М.. От показанията им се установява, че К. и колегата му са се движили с патрулен автомобил по бул. „Шести септември”, като след като са се престроили за ляв завой по бул. „Руски” покрай тях е преминал автобус по линия 116, който е изпреварил колоната за ляв завой в посока бул. „Руски” и се е престроил в средата на кръстовището, преминавайки на червен сигнал на светофарната уредба. Поради тази маневра няколко автомобила движещи се направо по бул. „Руски” били принудени да спрат рязко, за да избегнат произшествие с автобуса. След като на полицаите светнал зелен светофар те настигнали автобуса като на шофьора бил съставен АУАН за навлизане в кръстовището на червен светофар и създаване на опасност за ПТП.

Показанията на свидетелите Съдът кредитира като логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото - АУАН и НП с разписки за връчването им, както и копие от Заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на МВР.

При така изложената по делото фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

Настоящият съдебен състав счита, че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършено от жалбоподателя административно нарушение по чл.6, ал.1 от ЗДвП. В посочената разпоредба е предвидено, че „участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка”. Установява се от събраните по делото доказателства, а и не се оспорва от жалбоподателя, че той действително е преминал на забранителен /червен/ сигнал на светофара на кръстовището на бул. „6-ти септември” с бул. „Руски”, с което е нарушил правилата за движение по пътищата, несъобразявайки се със светлинните сигнали, контролиращи движението, като последното колко и да е било интензивно не може да служи като оправдание за нарушаване на законовите разпоредби. При това положение е очевидно, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на вмененото му административно нарушение.

Предвид установеността на нарушението с допустимите в процеса доказателства и гласни доказателствени средства не е съществено нарушение на процесуалните правила, че в наказателното постановление и АУАН е допълнена правната норма определяща нарушението, а именно, че жалбоподателят е създал опасност за ПТП. Важното в случая е, че от съдържанието на обжалвания административен акт става ясно, че жалбоподателят е санкциониран, на основание  чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, която санкционна норма гласи, че който не спазва сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, следва да бъде наказан с предвиденото наказание по ЗДвП. Вследствие на съдържанието на санкционната норма и описанието на обстоятелствената част на НП нарушителя много точно и ясно е разбрал за какво е наказан, като по този начин са гарантирани правата му на защита. Създадената опасност за движението се преценява конкретно, като в случая, видно от показанията на свидетелите-очевидци К. и М., водачите на автомобилите, които са потеглили с пълното си правото на зелен светофарен сигнал е трябвало да предприемат извънредни действия като рязко спиране, за да предотвратят ПТП с автобуса вследствие на неправомерните действия на жалбоподателя като водач на МПС. В преценката на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства и в съответствие с логическите  правила, се достига до правно обосновани фактически изводи за правно значимите по отношение на спора юридически факти, а именно че жалбоподателя е извършил посоченото в акта нарушение. В допълнение, действително, редовно съставените АУАН, съгласно чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, се ползват с доказателствена сила, като констатациите, отразени в този по настоящото дело не са оборени от жалбоподателя, а напротив, потвърждават от последния и от всички останали доказателства по делото.

Санкционната разпоредба на чл.179, ал.2 вр. ал.1, т.5 от ЗДвП предвижда, че  “който не спазва средствата за сигнализиране”/, причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., ако деянието не съставлява престъпление. Правилно и при спазване изискванията на чл.27 от ЗАНН е наложено наказание в размер от сто лева като размера на глобата е оправдан, като се има предвид, че жалбоподателят е управлявал автобус превозващ пътници, които нямат обезопасителни колани, много често се налага и да се предвижват прави и при злополука, възможността им да се предпазят е нищожна, което изисква от един професионален водач, какъвто е И.Н., стриктно спазване на правилата за движение по пътищата, което той не е сторил, а и от Справка нарушител се установява, че това не е първото му нарушение.

Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство. Спазени са изискванията относно реквизитите на  АУАН и НП съответно по чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Нарушителят е бил наясно с вмененото му противоправно поведение и своевременно е упражнил правото си на защита, като е депозирал писмено възражение. Спазени са процесуалните срокове. НП е законосъобразно, правилно и обосновано и следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът 

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1030-000598 от 18.03.2016г. на Началник група към ОДМВР – Пловдив, с-р „Пътна полиция”, с което на И.Р.Н., ЕГН ********** на основание чл.179, ал.1, т.5 от Закон за движението по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 /сто/ лева за нарушение по чл.6, т.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд гр.Пловдив по реда на АПК.

                                                             

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

М.Г.