АНД 3762/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

     Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1630                                            18.10.2016год.                                    Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд      -      5  наказателен   състав

На  единадесети октомври  две  хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              Председател: ВЕСЕЛА ЕВСТАТИЕВА

 

Секретар: ТАНЯ СТОИЛОВА

разгледа докладваното от  съдията АНД № 3762  по описа за  2016  година:

                                                                         

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Обжалвано е Наказателно постановление № 62 от 04.04.2016год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД - ЕИК: 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл.326 от ЗЕС вр. чл.42 ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

Жалбоподателят в жалбата и в допълнително писмено изложение по същество излага подробни съображения за отмяна на атакуваното НП.

Въззиваемата страна, чрез юр.Х. взема становище за неоснователност на жалбата.

СЪДЪТ, въз основа на събраните и приложени по делото доказателства, и след като съобрази исканията на страните, намира и приема за установено от фактическа и правна страна  следното:

На 14/08/2015г. в гр.Пловдив в магазин на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД била извършена проверка от служители на КРС -  актос.С.П. и Т.К., като последният се представил за евентуален клиент. След като били обсъдени с продавач-консултанта отделни варианти за сключване на договор за мобилни услуги и съответни абонаментни планове, се стигнало до съгласие за сключване на договор. Последният не бил разпечатан пред клиента Т.К. относно неговото съдържание и клаузи, а мнимият потребител бил поканен директно да се подпише на електронно устройство. Същият не е бил запознат със съдържанието на проекто-договора и по друг начин. К. отказал да се подпише на електронното устройство, възразявайки че не знае какво подписва. Било му обяснено, че това е договорът за предоставяне на мобилна телефонна услуга. Тъй като К. не бил запознат с договора, който се изисквало да подпише, се легитимирали с колегата му П. и стартирала проверката. На место бил съставен констативен протокол. Впоследствие и в срока по чл.34 от ЗАНН бил съставен АУАН за нарушение по чл.326 от ЗЕС вр. чл.42 ал.3 от Общите изисквания, а въз основа на него – атакуваното НП.

Фактите по делото се установяват въз основа на всички приложени писмени доказателства, както и от разпита на актос.П., разпитана в качеството на свидетел, с обективни и изчерпателни показания, в унисон с останалите доказателства по делото – АУАН, констативен протокол, декларация, пълномощни, заявление-договор, кореспонденция, Заповед от 07.07.2015г.

 Съгласно чл. 326 от Закона за електронните съобщения предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги след подаване на уведомление по чл. 66, което наруши някое от общите изисквания по чл. 73 и/или специфични задължения, се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв. Съгласно чл.42 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения / ДВ, бр. 4 от 2014 г., в сила от 14.01.2014 г.) Индивидуалният договор по глава четиринадесета от Закона за електронните
съобщения /озаглавена ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ/, наричан по-нататък "индивидуалния договор", се сключва в писмена форма в два еднообразни екземпляра. Екземплярите се подписват от представител на предприятието и от абоната. Предприятията предоставят екземпляр от индивидуалния договор на абоната, изготвен на хартиен носител.
 Съгласно ал.3 на чл.42 от Общите изисквания, действащ към момента на нарушението, преди сключването на индивидуалния договор предприятията предоставят възможност на потребителя да се запознае със съдържанието му.     

            Именно това нарушение е вменено на дружеството жалбоподател, а последното предоставя електронни съобщителни услуги. На клиента К. не е бил предоставен за запознаване проекта на договора за мобилни услуги за запознаване с неговото съдържание, като консултантът в обекта на мобилния оператор се е задоволил единствено с устно разяснение на съответния абонаментен план и подканил клиента директно да се подпише на ел.устройство. С тези действия са нарушени правата на потребителите, както и е  налице нарушение конкретно по визираната в обжалваното НП клауза по чл.42 ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, издадени на основание чл.73 от ЗЕС от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.

Нарушението е извършено при т.нар. обективна безвиновна отговорност по чл.83 от ЗАНН. Неоснователни са възраженията в жалбата за липса на осъществено нарушение, като в противната насока съдът изложи своите мотиви по-горе. Не е вярно, че законът изисква наличие на сключен договор, за да се осъществи нарушението. Несъмнено чл.42 ал.3 от Общите изисквания въвежда задължение на предприятието предоставящо ел.съобщения ПРЕДИ сключване на договора да се предостави възможност на потребителя да се запознае с неговото СЪДЪРЖАНИЕ. Това не е сторено. Нарушението е довършено с факта на незапознаване съдържанието на договора, независимо от това дали е сключен или не. Последното не е елемент от фактическия състав на нарушението. Именно липсата на възможност за запознаване със съдържанието на договора би осуетило неговото сключване. Полагането на подпис в договора от страна на потребителя е обстоятелство, удостоверяващо съгласие за сключване на договора, респ. относно клаузите на същия. При това положение е непротивопоставимо последващо възражение, че не е бил запознат със съдържанието му, след като е подписал договора. В настоящия случай е изискано полагане на подпис на електронно устройство, заявено от продавач-консултанта, че касае подписване именно на договора за мобилни услуги. А проверката е била инициирана именно вследствие постъпили множество сигнали за нарушаване правата на потребителите при сключване на договори за съобщителни услуги.

Правилно е наложена имуществена санкция за горното нарушение на основание чл.326 от ЗЕС, която е и в минималния размер от 3000 лева, съобразена с обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН. Наказанието е адекватно на обстоятелствата по извършване на неправомерното поведение, доказателствата против нарушителя, имущественото му състояние, преценката на обществената опасност, както на деянието, така и на дееца. Целите на административната превенция могат да се постигнат в случая и с минималната имуществена санкция от 3000 лева.

Съдът не констатира допускането на съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство. Спазени са процесуалните срокове. НП като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

Мотивиран от гореизложеното, съдът на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН

Р      Е      Ш      И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 62 от 04.04.2016год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/, с което на “БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД - ЕИК: 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева за нарушение на чл.326 от ЗЕС вр. чл.42 ал.3 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 

Решението  подлежи на касационно обжалване от страните пред Административен съд Пловдив по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок  от получаване на съобщението.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ТС