АНД 3751/2016 - Решение - 28-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е № 1721

28.10.2016г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д  А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Наказателно отделение, IV – ти нак.с-в в открито съдебно заседание на деветнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            при участието на секретаря ТАНЯ СТОИЛОВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 3751 по описа за 2016г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление343/20.05.2016г. на Началника на Митница Пловдив, с което е наложено административно наказания – имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 110, ал.1 ЗАДС на „Арена – И.Т.“ ЕООД с ЕИК 115824651 с управител И.Т. затова, че с бездействието си на 15.03.2015г. като не е подал акцизна декларация за данъчен период – м. февруари 2016г. в законоустановения 14-дневен срок до 14.03.2016г. вкл. е нарушил разпоредбата на чл. 87, ал.2 ЗАДС.

Жалбоподателят „Арена – И.Т.“ ЕООД, чрез адв. П.М. моли за отмяна на атакуваното постановление. Излага, че при съставянето на АУАН били нарушени разпоредбите на чл. 40, чл. 42, чл.43 и сл. ЗАНН. Оспорва се компетентността на административно-наказващия орган. Не била посочена датата на нарушението, описанието на нарушението не кореспондира с нормата на закона, липсва посочване на конкретното нарушение, наказателното постановление не било връчено на нарушителя.

Въззиваемата страна Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Б.А. е на становище, че обжалваното НП, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7 - дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /санкционираното лице/, поради което е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна съдът установи следното:

На 16.03.2016г. в Митница Пловдив била извършена проверка в Българската акцизна централизирана информационна система /БАЦИС/ модул система за управление на акциза / СУА/ за установяване на обстоятелството по подаване на акцизна декларация от жалбоподателя за данъчен период м.февруари 2016г. със срок на подаване – 14.03.2016г. Констатирано е че лицензираният складодържател „Арена – И.Т.“ ЕООД с ЕИК 115824651 не е подал акцизна декларация за данъчен период м. февруари 2016г. в срок до 14.03.2016г. вкл. Резултатите от проверка са описани в Протокол № 16BG3000A013406/16.03.2016г. С писмо рег. индекс № 32-76843/21.03.2016г. на Митница Пловдив е поканен да се яви управителят на лицензираният складодържател за съставяне и връчване на АУАН. Поканата е получена на 25.03.2016г. видно от известието за доставяне. На 30.03.2016г. е получено писмо, че представляващият дружеството е  в Ареста – гр. Пловдив по наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража“ поради което на 30.03.2016г. липсва възможност да се яви в Митница – Пловдив лице с представителна власт за подписване и получаване на АУАН. На 19.04.2016г. в Митница – Пловдив се е явил адв. К.З.Н. упълномощен от И.Т. – управител на лицензирания складодържател с правото да подпише и получи АУАН.

Предвид на гореизложеното е установено за жалбоподателя, че е нарушил чл. 87, ал.2 ЗАДС, тъй като не е подал акцизна декларация за данъчен период – м. февруари 2016г. в законоустановения 14-дневен срок, поради което и дружеството е санкционирано по чл. 110, ал.1 ЗАДС с имуществена санкция в размер на 500 лева.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото гласни доказателства - показанията на актосъставителя Д.Т.П. и показанията на св. Г.Р.К. съставил Протокола за извършена проверка  № 548. Тези показания съдът кредитира като обективни, логични, вътрешно непротиворечиви и кореспондиращи с останалите, събрани по делото писмени доказателства, приложени към административнонаказателната преписка, надлежно приобщени към доказателствения материал по делото.  По делото бяха приобщени още заповед от 08.03.2016г. на Директор на Агенция Митници, която посочва кои са компетентните лица да издават наказателни постановления, протоколи за извършена проверка, протокоил за претърсване и изземване с предварително разрешение от съдия по реда на чл. 161, ал.1 НПК, съдебни определения по чл. 40, ал.4 ДОПК, писмо от отдел „Икономическа полиция“

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаване на атакуваното НП са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Актът е съставен изцяло в съответствие с разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН, като нарушението е изчерпателно описано и подробно са посочени обстоятелствата, при които е извършено то. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Постановлението е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност, в предвидената от закона форма, при спазване на материалноправните и процесуални разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл. 87, ал.2 вр. с ал.1 ЗАДС акцизната декларация е документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения. Декларацията се подава за всеки данъчен склад, съответно за всеки специализиран малък обект за дестилиране или обект за винопроизводство на малък винопроизводител, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада или обекта в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.

По делото няма спор, а и се установява, че жалбоподателят е лицензиран складодържател по смисъла на чл. 4, т.2 ЗАДС и притежава валиден лиценз № 520/18.04.2013г. за управление на данъчен склад с ИНДС BGNCA00298002. В издадения лиценз е посочен адрес на данъчния склад – гр. П., ул. *********, както и са описани операциите, които са извършвани в данъчния склад  - складиране на газьол и биодизел, автоматично маркиране на газьол, смесване на биодизел с газьол.

Данъчният период, за който е следвало да бъде подадена декларацията по чл. 87, ал.1 ЗАДС е м. февруари 2016г., като срокът затова е бил 14.03.2016г., след който момент дружеството е изпаднало в забава и след който момент фактическият състав на нарушението е завършен.

Не се установи, нито в настоящето производство, нито в административно-наказателната преписка наличието на доказателства, които да опровергават извода на АНО, че такава декларация е подадена за месец февруари 2016г. до 14.03.2016г вкл. Предвид горното следва да се приеме за правилен направеният от административнонаказващия орган извод, че в случая дружеството е нарушило 87, ал.2 вр. с чл. 110, ал.1 ЗАДС, поради което е ангажирана неговата отговорност.

Съгласно чл. 110, ал.1 от ЗАДС лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл. 87 ЗАДС се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2 500 лв – за юридическите лица.

Наказващият орган е наложил санкцията в минимален размер, което кореспондира на всички обстоятелства по случая. Административното нарушение е на просто извършване като от него не са настъпили други неблагоприятни общественоопасни последици.

Не могат да се споделят възраженията на жалбоподателя, че в периода в който е следвало да се подаде акцизна декларация е бил запечатан данъчния склад. Това е така, тъй като видно от писмото на Отдел „Икономическа полиция“ складът находящ се в гр. П. ул. ************ е бил с осигурен достъп считано от 25.02.2016г. за пълномощника на „Арена-И.Т.“ ЕООД Н.М.. Следователно, за дружеството не е имало пречка чрез овластения представител М. да бъде подадена изискуемата от закона акцизна декларация до 14.03.2016г. Още повече, че законът не свързва изпълнението на задължението за подаването на декларацията с достъпа до акцизния склад. Обстоятелството, че последният е запечатан, не означава, че складът е изгубил качеството си на акцизен такъв по смисъла на чл. 4, т.2 ЗАДС. 

Мястото, датата на нарушението и органът съставил АУАН са законосъобразно посочени, в случая самата норма на чл. 87, ал.2 ЗАДС не посочва като съставомерен признак откъде следва да се подава акцизната декларация, а посочва единствено срокът за изпълнение на това задължение и фактът, който го поражда. Относно датата на нарушението – същата е посочена – считано от 15.03.2016г. жалбоподателят е в нарушение. Изпълнителното деяние е бездействието на представляващия жалбоподателят, като обстоятелството, че същият е бил в Ареста юридически не води до ограничаване неговата дееспосопбност, а от там и дееспособността на дружеството, което представлява по закон. Дружеството е нарушило разпоредбата на чл. 87, ал.2 ЗАДС, а санкцията е наложена съгласно чл. 110, ал.1 ЗАДС като посочването в НП, че е осъществен този състав означава, че АНО налага имуществената санкция предвидена в тази разпоредба.

Не са налице обстоятелства, който да квалифицират случая като маловажен. Наложената санкция е в минимален размер, нарушението е формално и не се установиха наличието на обективни обстоятелства, които да изключват неговата противоправност.

По изложените съображения и на основание чл. 63 ЗАНН съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление343/20.05.2016г. на Началника на Митница Пловдив, с което е наложено административно наказания – имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 110, ал.1 ЗАДС на „Арена – И.Т.“ ЕООД с ЕИК 115824651 с управител И.Т. със седалище и адрес на управление: гр. П., бул. *****затова, че с бездействието си на 15.03.2015г. като не е подал акцизна декларация за данъчен период – м. февруари 2016г. в законоустановения 14-дневен срок до 14.03.2016г. вкл. е нарушил разпоредбата на чл. 87, ал.2 ЗАДС

Решението е неокончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П./

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Т.К.