АНД 3749/2016 - Решение - 28-10-2016

РЕШЕНИЕ №

РЕШЕНИЕ №1706

В ИМЕТО НА НАРОДА

Град Пловдив, 28.10.2016 година

Пловдивски Районен съд, Двадесет и първи наказателен състав в публично съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

При секретаря Виолина Шивачева, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 3749 по описа на Районен съд - Пловдив за 2016 година - ХХІ наказателен състав, намира и приема за установено следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 163163-2246, издадено на 02.11.2015г. от Заместник- директор на РЗОК – гр.Пловдив, с което на „СМДЛ МИЛАБ” ЕООД - гр.Пловдив, ЕИК 2000859430, седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул.”Игрище Кубрат” №126, ет.2 за установени седем административни нарушение на разпоредбата на чл.158 ал.2 ІБ т.1 и чл.160 ал.1 от НРД 2015г за медицинските дейности във връзка с Приложение №3 „Първични медицински дейности”, т.7 от „Указания за попълване на направление за медико- диагностична дейност” вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО са наложени на основание чл.105в ал.1 от ЗЗО във вр.§45 от ПЗР на ЗИДЗЗО седем административни наказания имуществена санкция в размер на по 50.00 /петдесет/ лева всяка и за две административни нарушения на чл.164 ал.2 от НРД 2015г за медицинските дейности във връзка с Приложение №3 „Първични медицински дейности”, т.7 от „Указания за попълване на направление за медико- диагностична дейност” вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО са наложени на основание чл.105в ал.1 от ЗЗО във вр.§45 от ПЗР на ЗИДЗЗО две административни наказания „имуществена санкция” в размер на 50.00 /петдесет/ лева всяка..

        В подадената до съда жалба административно наказаното лице моли да се отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно. В съдебно заседание се представлява чрез адв. Г., който дава становище, че са налице съществени процесуални нарушения при водения административно – наказателен процес, които обосновават незаконосъобразност на атакувания административен акт.

Въззиваемата страна - РЗОК - Пловдив, редовно призована, не изпраща представител и не взима становище по обжалваното НП.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и изхожда от лицето, което е било санкционирано, поради което същата е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От фактическа страна се установи следното:

На основание заповед № РД-13-2246/27.08.2015 г. и № РД-13-324/28.08.2015г. на Директора на РЗОК – Пловдив, от дата 27.08.2015г. до 07.09.2015г. е извършена проверка на СМДЛ "МИЛАБ" ЕООД, с месторазположение на лечебното заведение: гр. Пловдив, ул. „Игрище Кубрат” № 126, ет.2. Предмет на проверката била медицинска документация за месец юли и август 2015г. В хода на същата, по отношение документацията, изготвена от *** М.Б.К., за август 2015г., било установено, че за седем броя направления за медико-диагностична дейност (МДД № 403/17.08.15 г., МДД № 401/17.08.15 г.; МДД № 1719/17.08.15 г., МДД № 1463 от 25.08.15 г., МДД № 926/24.08.15 г., МДД № 7257/19.08.15 г., МДД № 571/25.08.15 г.), към съответните амбулаторни листове на ЗЗОЛ липсва подпис на пациента, с който същият декларира извършването на медико-диагностичната дейност. По този начин проверяващите счели, че не са спазени нормативно установените изисквания за попълване на направление за медико-диагностична дейност бл. МЗ-НЗОК № 4 и са нарушени разпоредбите на чл. 158, ал.2 IБ, т.1 и чл. 160, ал.1 от НРД 2015 г. за медицинските дейности във връзка с Приложение № 3 "Първични медицински документи", т. 7 от "Указания за попълване на направление за медико- диагностична дейност, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО.

По отношение на документацията, изготвена от *** Е.Л., за юли 2015 г., било установено, че за два броя направления за медико-диагностична дейност - МДД № 919/27.07.2015г. и МДД № 730/20.07.2015г., към съответните амбулаторни листове на ЗЗОЛ е налице несъответствие между датата на извършените медико – диагностични изследванията от лекаря – изпълнител и тази, която е вписана в представения електронен отчет за м. юли 2015г. Така датата, вписана в направление МДД № 919/27.07.15 г. е 30.07.2015 г., а в електронния отчет – 29.07.2015 г.; в направление МДД № 730/20.07.15 г. е вписана дата 29.07.2015 г., а в електронния отчет – 27.07.2015 г. По този начин контролните органи констатирали, че не са спазени нормативно установените изисквания за попълване на направление за медико-диагностична дейност бл. МЗ-НЗОК № 4 и са нарушени разпоредбите на чл. 164, ал.2 от НРД 2015 г. за медицинските дейности във връзка с т. 7 от "Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност" Приложение № 3 от НРД 2015 г. за МД, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО.

       Описаната в АУАН фактическа обстановка е възприета изцяло от административнонаказващия орган, който на осн. чл. 105з, ал. 2 от ЗЗО е наложил на нарушителя девет административни наказания "имуществена санкция", всяко в размер на 50 /петдесет/ лева.

Тази фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от показанията на свид. Х. П. Д. и от писмените доказателства представени по делото, които Съдът възприема и кредитира като последователни и непротиворечиви.

При така установената фактическа обстановка, на база събраните и обсъдени доказателства, съдът намира следното от правна страна:

Настоящият съдебен състав счита, че наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма. При извършена служебна проверка за допуснати нарушения в хода на административно- наказателното производство, съдът не констатира такива, които да водят до опорочаването му. При съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното наказателно постановление са спазени изискванията, посочени в разпоредбите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. Посочени са датата на административното нарушение, място на извършването му, обстоятелствата, при които е осъществено. Дадена е законосъобразната правна квалификация на установеното нарушение. От доказателствения материал по делото безспорно се установява, че нарушението, за което жалбоподателят е санкциониран с обжалваното наказателно постановление, е установено в хода на извършената проверка, за която е съставен констативен протокол. От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Доказано е, че на посочените в АУАН и наказателното постановление дати, жалбоподателят СМДЛ "МИЛАБ" ЕООД е издал седем направления за медико-диагностична дейност без подписи на пациенти, както и че за два броя направления за медико-диагностична дейност е налице несъответствие между датата на извършените медико – диагностични изследванията от лекаря – изпълнител и тази, която е вписана в представения електронен отчет за м. юли 2015г. Не се представиха доказателства оборващи констатациите на проверяващите органи, че дружеството – жалбоподател  е  нарушило  чл. 158, ал.2 IБ, т.1, чл. 160, ал.1 и чл.164, ал.2 от НРД 2015 г. за медицинските дейности във връзка с Приложение № 3 "Първични медицински документи", т. 7 от "Указания за попълване на направление за медико-диагностична дейност, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО.

Действително с разпоредбата на § 34 от ЗИДЗЗО/обн. ДВ, бр. 48/27.06.2015 г./ чл. 105а и чл. 105в са отменени, но визираните в същите административни санкции за нарушения не са автоматично отпаднали от обхвата на закона, а са кумулирани в нормата на чл. 106, ал.3 и ал.4 регламентираща общо нарушения на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по неговото прилагане. Волята на законодателя в тази насока се следва от отпадането на чл. 105а – чл. 105ж от изключенията, визирани в чл. 106, ал.3 на закона преди това.

       Така съгласно новата уредба санкцията за административни нарушения по чл. 106, ал.3 ЗЗО е систематично поставена в ал. 4 и е определена в размер от 500 лева до 1 000 лева за първо нарушение, а за повторно от 1000 лева до 2 000 лева за юридическо лице или едноличен търговец.

Предвид така урегулирания нов размер на имуществената санкция, е очевидно, че същият надвишава този по отменения  чл. 105в, ал.1 ЗЗО/от 50 лева до 150 лева/ и в този смисъл старата нормативна разпоредба се явява по – благоприятна за нарушителя по аргумент от чл. 3, ал.2 ЗАНН.

С последната цитирана процесуална норма законодателят е уредил не отмяната на законови разпоредби, а приемането на нови, последващи такива в същия нормативен акт, с които се регламентира същото правоотношение или същия юридически факт.

Освен това в случая е налице и преходно правило – това по §45 ПЗР на ЗИДЗОО с ДВ бл. 48/2015 г., което постановява, че "До приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал.1 проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина - контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване се извършват по досегашния ред.", а според следващата алинея втора "Проверките по ал.1, налагането на санкции и тяхното обжалване, които са започнали до приемане на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1, се приключват по досегашния ред".

 При тази уредба безспорно се налага извода, че настоящият случай попада в хипотезата на ал.2 на §45 от ПЗР към ЗИДЗЗО, т.к. е извършена финансова проверка с констатирани нарушения, за които е бил съставен и връчен на нарушителя АУАН, а с издаденото въз основа на този АУАН процесно НП са наложени предвидените санкции, като същото е обжалвано и е налице неприключило съдебно производство, което следва да се приключи по досегашния пред, а това означава, че съдът, пред който производството е висящо, по силата на разпоредбата на §45, ал.2 от ЗИДЗЗО, следва да се съобрази и да приложи този досегашен ред, включително и досежно наложените санкции.

В тази връзка и в подкрепа на изложеното следва да се има предвид нормата на чл. 34 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове /ЗНА/, която регламентира, че "С преходни разпоредби се продължава действието на правила, отменени с новия нормативен акт, или се урежда тяхното прилагане спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт."

Цитираната по – горе норма на §45 е именно такава преходна разпоредба, като същата се намира и в самостоятелно подразделение "Преходни и заключителни разпоредби" към ЗИДЗЗО, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 33, предл.I/първо/ от същия Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА и с нея се урежда прилагането на правила, т.е. норми от ЗЗО, отменени с новия закон, спрямо висящи правоотношения или спрямо юридически факти, които са започнали, но не са завършени при действието на отменения акт.

Анализът на нормата на §45, ал.2 ПЗР към ЗИДЗЗО сочи, че независимо от отмяната на съответните текстове от ЗЗО, регламентираните с тези отменени текстове правила, в т.ч. и нормите на чл. 105а до 105г ЗЗО включително, ще продължат да се прилагат до приемането на нови национални рамкови договори по чл.53, ал.1 от с.з., което означава, че започналите проверки ще се приключват от лекари - контрольори, лекари по дентална медицина – контрольори или финансови инспектори, по досегашния ред, налагането на санкции ще се извършва по досегашния ред, което от своя страна означава, че санкциите ще се налагат от същите административнонаказващи органи и на същите основания, както и обжалването на наложените санкции ще се извършва по този досегашен ред.

     Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН Съдът                                          

Р  Е  Ш  И  :

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 163163-2246, издадено на 02.11.2015г. от Заместник- директор на РЗОК – гр.Пловдив, с което на „СМДЛ МИЛАБ” ЕООД - гр.Пловдив, ЕИК 2000859430, седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул.”Игрище Кубрат” №126, ет.2 за установени седем административни нарушение на разпоредбата на чл.158 ал.2 ІБ т.1 и чл.160 ал.1 от НРД 2015г за медицинските дейности във връзка с Приложение №3 „Първични медицински дейности”, т.7 от „Указания за попълване на направление за медико- диагностична дейност” вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО са наложени на основание чл.105в ал.1 от ЗЗО във вр.§45 от ПЗР на ЗИДЗЗО седем административни наказания ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на по 50.00 /петдесет/ лева всяко и за две административни нарушения на чл.164 ал.2 от НРД 2015г за медицинските дейности във връзка с Приложение №3 „Първични медицински дейности”, т.7 от „Указания за попълване на направление за медико- диагностична дейност” вр. чл.55 ал.2 т.5 от ЗЗО са наложени на основание чл.105в ал.1 от ЗЗО във вр.§45 от ПЗР на ЗИДЗЗО две административни наказания „имуществена санкция” в размер на 50.00 /петдесет/ лева всяка.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд- Пловдив по реда на Гл.12 от АПК на основанията в НПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ