АНД 3718/2016 - Решение - 12-10-2016

Решение по Наказателно дело 3718/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

                                                   гр. Пловдив, 12.10.2016 г.

                В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - XXIV наказателен състав в публично заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ИНГИЛИЗОВ

                        при секретаря: ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА,

като разгледа АНД №  3718/2016 г. по описа на ПРС, XXIV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и следващи от ЗАНН.    

       Обжалвано е Наказателно постановление № I- 2203 от 09.05.2016 г. на *** К. Я. – *** на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, с което на „Трепач” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните за нарушение на чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните.

С жалбата се  прави искане за отмяна на наказателното постановление по съображения, изложени в нея. 

            Жалбоподателят „Трепач” ООД, редовно и своевременно призован, се  представлява се от процесуален представител – адв.Е.Х., който поддържа жалбата и иска отмяна на наказателното постановление. 

Въззиваемата страна Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Ц.Б., която иска потвърждаване на наказателното постановление.

Съдът като съобрази и прецени доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

На 14.01.2016 г. в Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив постъпил сигнал от Р. М. за лоша хигиена при предлагането на сандвичи от заведение на бул. „Източен” в гр.Пловдив, на кръстовището на стадион „Христо Ботев”. Във връзка с подадения сигнал със заповед от 18.01.2016 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив била сформирана комисия за проверка на сигнала, която да извърши проверка на място в обект Бърза закуска, намиращ се в гр.Пловдив, бул. „Източен” 12 на фирма „Трепач” ООД. На съшия ден обектът бил посетен от членовете на комисията, които извършили проверка при съдействие от служители на 06 РУП Пловдив и в присъствието на работници в обекта – В. В. и В.С.. При проверката бил изготвен констативен протокол с бланков номер 0026371, като с оглед липсата на достатъчно място за попълване на констатациите бил попълнен и констативен протокол с бланков номер  0026372. Проверяващите установили, че директно на пода се намират каси с хляб, подовата настилка е с наличието на петна и трохи, стенните повърхности са замърсени с петна от мазнина, силно замърсяване на работните плотове, работна мивка силно замърсена повърхност, наличие на картофи под фритюрника, наличие на храни директно на пода (олио, яйца и др.), нечистотии натрупани в ъгли, между под и стени и др. След като направили констатациите си, проверяващите указали представител на фирмата да се яви в 10.00 часа на 20.01.2016 г. за съставяне на АУАН. За констатациите от проверката, проверяващите изготвили доклад до директора на Областна дирекция по безопасност на храните на 19.01.2016 г. На 20.01.2016 г. спрямо „Трепач” ООД, в присъствието на управителя на дружеството бил съставен АУАН за нарушение по чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните.   Съставения АУАН бил подписан от управителя на дружеството, който посочил като възражение, че проверката е предубедена. Въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление.

            Горната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от  приложените по административно – наказателната преписка писмените доказателства по делото – НП, АУАН, констативни протоколи с бланкови номера 0026371 и 0026372, доклад,  възражение, заповед за сформиране на комисия, сигнал.

          Като прецени изложената фактическа обстановка с оглед нормативните актове, регламентиращи процесните отношения и при цялостната служебна проверка на акта, на основание чл.313 и чл.314 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН,  настоящият състав на Пловдивски районен съд,  достигна до следните правни изводи:

Жалбата се преценява като ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество, жалбата се преценя като НЕОСНОВАТЕЛНА.     

 При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и обжалваното постановление са спазени формалните изисквания на ЗАНН и не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяната им. Двата акта са съставени от оправомощени длъжностни лица, съдържат изискуемите от закона реквизити по чл.42 и чл.57 от ЗАНН, включително подробно и точно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено.

Спазени са процесуалните срокове за издаване на АУАН и наказателното постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършено от жалбоподателя административно нарушение по чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните. Посочената разпоредба въвежда задължение за лицата, които осъществяват производство и търговия с храни да поддържат обектите за производство и търговия с храни и прилежащите им терени се поддържат чисти и в добро състояние. При осъществената проверка в обекта е констатирано че същият се намира в лошо хигиенно състояние, съхраняват се храни директно на пода, стените и таваните са с множество петна от мазнини, нечистотии натрупани в ъгли, между под и стени и др.

В тази връзка правилно административно – наказаващият орган е подвел извършеното нарушение под квалификацията на чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните.

Неоснователни са възраженията на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като от една страна съставянето на констативен протокол не е задължителна част от административното производство, т.е. още в момента на проверката проверяващите са могли да съставят акт за установяване на административно нарушение, а от друга страна констативни протоколи с бланкови номера 0026371 и 0026372 следва да се считат за 1 протокол, с оглед продължението на констатациите от единия в другия. Това от своя страна означава, че не е необходимо на констативен протоколо 0026372 да се отбелязва отново дата на проверката. Що се касае до отбелязването на самия протокол 0026372 че е продължение от 0026373, то очевидно в случая се касае за техническа грешка, която не опорочава направените констатации. За да приеме това съдът съобрази, че описаното в протокол 0026372 се явява логическо свързано с описаното в протокол 0026371. С посочването на правилните номера на констативните протоколи в АУАН и НП не може да се твърди, че е нарушено правото на защита на жалбоподателя, доколкото служители на дружеството са присъствали на самата проверка и са били запознати с констатациите на проверяващите. Отделно от това в случая е приложима и разпоредбата на чл.53, ал.2 вр.чл.83, ал.1 от ЗАНН, съгласно която наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършване на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Що се касае до доклада, който е от дата предхождаща датата на съставяне на АУАН, то съдът счита, че няма как да се направи извод, че проверката е била предубена, тъй като датата на самата проверка е преди датата на доклада, т.е. и това възражение на процесуалния представител на жалбоподателя е неоснователно.

Правилно е приложена и санкционната разпоредба, като именно чл48, ал.2 от Закона за храните предвижда налагане на административна санкция – имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лева за на разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането му, извън случаите по чл. 38 - 47 от Закона за храните, ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец. Макар наложената санкция да не е в минимален размер, независимо че нарушението се явява първо за санкционираното дружество, според съда тя се явява съответна на тежестта на нарушението с оглед на обстоятелството, че лошата хигиена в обекта при приготвянето на храните създава предпоставки за поставяне в риск здравето на неограничен кръг от лица, а това от своя страна увеличава обществената опасност на нарушението и правилно е било отчетено от административно-наказващия орган при съобразяване индивидуализацията на налаганата санкция.

Следва да се посочи изрично, че макар Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните да е отменена с влизането в сила на НАРЕДБА № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, обн. ДВ бр. бр. 10 от 5.02.2016 г., в сила от 5.02.2016 г., то правилото на чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните (действало към момента на констатиране на нарушението) е възпроизведено в чл.9, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните, поради което и с оглед липсата на промяна на обществените отношения, то АНО правилно е приложил общата санкционна разпоредба на чл.48, ал.2 от Закона за храните.

Извършеното нарушение не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Конкретното нарушение не разкрива признаци, които да го отличават по степен на обществена опасност от типичната в сравнение с други нарушения по чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните.

Предвид изложеното атакуваното НП е законосъобразно и правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № I- 2203 от 09.05.2016 г. на *** К.Я. – *** на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, с което на „Трепач” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните за нарушение на чл.12 от Наредба № 5/25.05.2016 г. за хигиената на храните.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд – Пловдив.  

                                                               

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ