АНД 3717/2016 - Решение - 21-10-2016

 

               Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е   № 1738

         

                                      гр. Пловдив, 21.10.2016г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  тринадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

при секретаря Петя Колева, като разгледа АНД № 3717/2016 год.по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № ІІ-2212/20.05.2016 год. издадено от Директора на ОБДХ-Пловдив, с което на  Т.Г.Ч. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и на основание чл. 420а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

          Жалбоподателят – редовно призован, се явява лично в съдебно заседание, като моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществил състава на нарушението, за което е било санкциониран, а също така, че атакуваното постановление е незаконосъобразно.

          Въззиваемата страна – ОДБХ-Пловдив – редовно призована изпраща представител – гл. юрк. Ц.Б. - която предлага на Съда да потвърди атакуваното наказателно постановление  като правилно и законосъобразно.

          Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е неоснователна.

 С акт за установяване на административно нарушение от 14.05.2016 год. при извършена проверка на 14.05.2016 год. на кооперативен пазар в с. Калояново, съвместно със служители на РУ на МВР- Хисар, е установено, че жалбоподателя е транспортирал птици-пилета – еднодневки – 50 броя, без ветеринарно медицинско свидетелство за транспортиране.

          Записано било от проверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива са били депозирани от страна  на жалбоподателя до административно наказателният орган, където Ч. въпреки че не оспорва липсата на ветеринарно медицинско свидетелство за транспортиране, заявява , че е бил допуснат безпрепятствено в зоната на тържището и не му било обяснено , че е забранена продажбата на птици без това свидетелство .

В съдебно заседание актосъставителят И.В., редовно призована се явява, поддържа изцяло съставения от нея акт, извършила проверката в качеството на **** в отдел „ Здравеопазване на животните” при ОДБХ-Пловдив, лично констатирала нарушението, като излага как е била извършена същата, какво се е установило и как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства.

Въз основа на съставения АУАН е издадено издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, като е постановил глобата  на основание чл. 420а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

От страна на жалбоподателя не са ангажирани , както с жалбата, така и в съдебно заседание устни или писмени доказателства , оборващи залегналите в АУАН констатации.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановленние е правилно, обосновано и законосъобразно, не са били допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено изцяло в този му вид.

          Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :     

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ІІ-2212/20.05.2016 год. издадено от Директора на ОБДХ-Пловдив, с което на  Т.Г.Ч. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на разпоредбите на чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и на основание чл. 420а, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

 

 Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!Т.М.