АНД 3602/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Наказателно дело 3602/2016г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1602

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

15.09.2016 г.                                                                        гр. Пловдив                               

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД            VII НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 

На петнадесети септември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МЕТОДИ  АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Като разглежда докладваното от съдията

НАХД № 3602 по описа за 2016 година

                                            

Р      Е      Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 454 от 25.05.2016 г. на Заместник-кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 15ОА3157/24.11.2015 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на Г.Г.Н., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание за нарушение на чл.9, ал.1, т.7 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г.; Изм. и доп. с Решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014 г. и на основание чл. 31, ал.2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г.; Изм. и доп. с Решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014 г. е наложена ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

         Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че същото е изготвено.

                                                  

                                                                           

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

МОТИВИ:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.    

Обжалвано е Наказателно постановление № 454 от 25.05.2016 г. на Заместник-кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 15ОА3157/24.11.2015 г. на Кмета на Община Пловдив, с което на Г.Г.Н., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание за нарушение на чл.9, ал.1, т.7 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г.; Изм. и доп. с Решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014 г. и на основание чл. 31, ал.2 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г.; Изм. и доп. с Решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014 г. е наложена ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.

Жалбоподателят Г.Г.Н., редовно призован не се явява и не изпраща представител.

Административнонаказващия орган – Община Пловдив се представлява от юрк.Т..

         Пловдивският районен съд – VІІ н.с., като прецени събраните доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

         Жалбата е подадена в срок, допустима е, но разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 29.04.2016 г. от актосъставителя Т.А.Ф. е съставен акт за установяване на административно нарушение против Г.Г.Н., с ЕГН **********, за това, че на 29.04.2016 г. около 10:00 часа, в гр. Пловдив, в парк „Здравец“ срещу ул.“Здравец“ № 11 при извършване на полицейска проверка било установено, че жалбоподателя употребява алкохолни напитки /бира/ на обществено място, извън определените за това места. Извършеното било квалифицирано от актосъставителя като нарушение на чл.9, ал.1, т.7 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение № 1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет гр.Пловдив от 28.05.2009 г.; Изм. и доп. с Решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014 г. /съкр.Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив/. Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

В хода на съдебното следствие в качеството на свидетел е разпитан актосъставителят Т.А.Ф., който поддържа така съставения от него акт. От  показанията му се установява, че на посочената в акта дата, заедно с колегата му полицай М.Д. били изпратени по сигнал на възмутени граждани, които наблюдавали как две лица колят и дерят живо агне в парка, закачено на едно дърво. На място свидетелят и колегата му установили лицата, след представени от последните документи за самоличност. Полицейските служители констатирали, че двамата граждани употребяват алкохол /бира/ в парка, за което бил съставен АУАН. Установено било още, че въпросните две лица колят в парка агне, за което също им бил съставен акт от Инспектората на Община Пловдив. Допълва, че поведението на нарушителите било възприето от намиращите се в парка майки и деца, които били възмутени. Въпреки предупреждението да не пият алкохол, двамата граждани изпили бирата /почти пълно кенче/ пред полицаите.

Съдът кредитира показанията на свидетеля Ф. като обективни, последователни и подкрепящи целият доказателствен материал по делото.

След като се запозна с всички представени по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че обжалваното НП следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

Правилно и обосновано, след като е преценил доказателствата по административната преписка, административния орган е подвел извършеното от Н. нарушение под нормата на чл.9, ал.1, т.7  от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив. Посочената разпоредба предвижда забрана за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества по улиците, площадите, парковете, зелените площи и други обществени места. В случая, фактът на нарушението е непротиворечиво установен, както от показанията на актосъставителя, така и от самият жалбоподател, който в жалбата си сочи, че  е употребявал алкохолна напитка /бира/ „отвън до вратата на двора“, т.е. извън къщата, пред двора, което се явява обществено място, на което е забранено употребата на алкохолни напитки. Не се спори, и че употребяваната от нарушителя напитка е била алкохолна напитка, а именно – бира.

Правилно наказващият орган е ангажирал административно наказателната отговорност на жалбоподателя и законосъобразно е  приложил санкционната норма на чл.31, ал.2 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив за нарушение на чл.9, ал.1, т.7 от същата. При индивидуализиране размера на наказанието е съобразил изискванията на чл.27 от ЗАНН, като е определил и наложил санкция в минимално предвидения размер, посочен в Наредбата.

Съдът намира, че не са налице основанията за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото констатираното нарушение и обстоятелствата по същото разкрива една степен на обществена опасност на деянието, типична за общия случай на нарушение разпоредбата на чл.9, ал.1, т.7 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив, отчетена от нормотвореца при въздигане на деянието в нарушение. Следва да се отчете и обстоятелството, че нарушението е констатирано от полицейските служители след сигнал на възмутени майки, присъствали в парка заедно с децата си и станали свидетели на поведението на жалбоподателя, както и обстоятелството, че нарушителят въпреки отправеното му предупреждение, не е преустановил консумацията на алкохолни напитки на процесното обществено място.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Същите отговарят на формалните изисквания на ЗАНН, като издадени от компетентни органи притежаващи нужните  правомощия за тези действия. И двата акта са издадени при спазване на императивните изисквания на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, както и сроковете по чл. 34  от ЗАНН. 

Мотивиран от гореизложеното, ПРС – VІІ наказателен състав, постанови решението си.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ