АНД 3595/2016 - Решение - 02-09-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е Ш Е Н И Е  № 1393

02.09.2016г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, НК, IV – ти наказателен състав в открито съдебно заседание на трети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            при участието на секретаря СИЙКА РАДЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 3595 по описа за 2016 г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 8743, издадено на 11.06.2010 год. от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, упълномощен с МЗ № Iз-993/04.06.2009 г., с което по отношение на лицето М.Т.Д., с ЕГН: **********, с адрес: ***, за осъществено административно нарушение на чл. 21 ал.1 от Закона за движението по пътищата /Редакция към ДВ, бр. 43 от 26.04.2002 г/ на основание чл. 182 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба в размер на 100.00 /сто/ лева и на основание Наредба № I-1959 на МВР са и отнети три контролни точки.

Жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено като счита, че абсолютната давност за реализиране на административнонаказателната отговорност е изтекла. В открито съдебно заседание, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Въззиваемата страна сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, редовно призована, не изпраща представител.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване акт, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се явява ОСНОВАТЕЛНА. За да достигне до този извод, настоящият съдебен състав съобрази следното:

На 17.05.2010 г. около 08:35 часа в гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе” жалбоподателят управлявал лек автомобил с рег. № ****. Същият се движил със скорост от 72 км.ч. при разрешени максимални 50 км. ч. Това било установено от св. А.К. чрез устройство ТФР1-М, за което бил заснет клип № 4240, който бил показан на водача. За установяване на извършеното от жалбоподателят нарушение, свидетелят съставил АУАН с бланков № Б-469189/17.05.2010 г., който бил връчен на Д. на същата дата и подписан без възражение. Въз основа на него било издадено и обжалваното постановение, което жалбоподателят получил на 16.05.2016 г.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства: оригинал на АУАН с бланков № Б-469189/17.05.2010 г., Наказателно постановление: № 8743/11.06.2010 г.; показанията на свидетеля А.К., Заповед рег. № I-з-993/04.06.2009 г..

При така установената фактическа обстановка, след преценка на събраните писмени доказателства, съдът при направената служебна проверка намира, че е налице съществено нарушение на административно - наказателния процес и счита оплакването на жалбоподателя за основателно. На първо място в предвид невлязлото в сила наказателно постановление, в случая е приложима давността за възбуждане на наказателното преследване. В тази връзка, липсата на разпоредба в ЗАНН, уреждаща абсолютната давност за наказателно преследване и съобразно съдържащите се в т. 2 от Тълкувателно постановление № 1/2015 г. на ВКС и ВАС, задължителни указания относно приложението на закона, разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН, препраща към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност, регламентирана в НК. Предвид това и на основание чл. 80, ал. 1, т. 5, във вр. с чл.81, ал.3 от НК административно - наказателното преследване следва да се изключи по давност, когато не е възбудено в продължение на четири години и половина. Давностният срок започва да тече от момента на извършване на административното нарушение. В настоящият случай нарушението е извършено на 17.05.2010г. и въпреки спирането и прекъсването на давността, което е станало с издаването на НП на 11.06.2010 година, към настоящият момент са изминали повече от максимално допустимия по- горе цитиран срок, предвиден в закона. Нарушаването на закона и неспазването на задължителната тълкувателна практика на Върховен касационен съд е довело до неоснователното ангажиране на жалбоподателя с административно - наказателна отговорност и опорочен административно - наказателен процес от самото начало. Тъй като се касае за особено съществени нарушения на процесуалните правила, допуснати от административно - наказващия орган, издал обжалваното наказателно постановление, не следва да се обсъждат въпросите има ли извършено нарушение, кой е неговият автор и има ли той вина, тъй като същите следва да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказание, но не и когато самото производство е водено и завършено порочно.

Предвид изложеното атакуваното НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 8743, издадено на 11.06.2010 год. от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, упълномощен с МЗ № Iз-993/04.06.2009 г., с което по отношение на лицето М.Т.Д., с ЕГН: **********, с адрес: ***, за осъществено административно нарушение на чл. 21 ал.1 от Закона за движението по пътищата /Редакция към ДВ, бр. 43 от 26.04.2002 г/ на основание чл. 182 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба в размер на 100.00 /сто/ лева и на основание Наредба № I-1959 на МВР са и отнети три контролни точки.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му до страните пред Административен Съд -Пловдив по реда на АПК.

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.