АНД 3566/2016 - Решение - 18-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е  

1625

гр. Пловдив, 18.10.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - XXV наказателен състав в публично заседание на двадесет и първи септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

при секретаря: Сийка Радева,

като разгледа АНД № 3566/2016г. по описа на ПРС, XXV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното.

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Съдът е сезиран с жалба от С.С.К., в качеството й на у. на „Диел 77“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 1А, партер – обект 6, стопанисващо ресторант „Китчън - Айсберг“, против Наказателно постановление № 1206/23.12.2015г., издадено от Заместник кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен със заповед № 15ОА3157/24.11.2015г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл. 32, ал. 1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с протокол № 10 от 28.05.2009г., изм.и допълнена с решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014г. на Общински съвет гр. Пловдив, за нарушение разпоредбата на чл. 11, ал. 4, вр. чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

            В жалбата и в съдебно заседание лично и чрез пълномощника на жалбоподателя адв. Р., се прави искане за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като се изразява становище по същество и се ангажират доказателства.

Въззиваемата страна Община Пловдив, редовно призована, не е изпратила представител в съдебно заседание за вземане становище по жалбата.

 Жалбата е подадена в законоустановения срок от процесуално легитимиран субект поради което е процесуално допустима.

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено имуществена санкция в размер на 5 000 лева за това, че на 14.11.2015г. в гр. Пловдив, в обект ресторант „Китчън“, бар „Айсберг“, ул. „Скопие“ № 1А, собственост на фирма „Диел 77“ ЕООД, при извършена полицейска проверка от служилели на 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив, след изтичане на работното време, около 23.20ч. е установено, че жалбоподателят не е прекратил  всякаква дейност по почистване, зареждане и обслужване на клиенти, като в ресторанта е имало клиенти извършващи консумация на храни и напитки. При извършената проверка се установило че ресторанта се намира на партера на жилищна сграда и няма разрешение за удължено работно време. Горното е квалифицирано като нарушение на чл. 11, ал. 4, вр. ал. 1, т. 1 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив.

В Акта за установяване на административно нарушение /АУАН/ с № КТ 027145/27.11.15г., въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление, констатираното нарушение е описано по сходен начин, като е дадена същата правна квалификация на установеното.

В показанията си разпитания като свидетел по делото актосъставител И. Г. сочи, че акта е съставен по докладна записка на служители на 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив които са извършили проверка по повод сигнал за нарушаване на нощната тишина, при която било установено описаното в докладната. Заявява че акта бил съставен в присъствието на управителя на дружеството.

Като свидетели са разпитани и Е.М. и С.Ю. – свидетели по съставения АУАН и очевидци на извършеното нарушение, които са посочили че били изпратени от оперативната дежурна част по повод сигнал за нарушаване на нощната тишина. Пристигайки на място установили че заведението работело, имало музика, по масите е имало сервирани храни и напитки и в заведенето имало клиенти около 15-20 човека. Свидетелите сочат че сградата в която се намира ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ е сграда в която има жилища и магазин, лекарски и други кабинети Свидетелите помолили управителя на заведението да предостави касов бон от който да се види датата и часа в който се извършва проверката и се констатира извършеното нарушение. Същата оказала съдействие и предала с протокол за доброволно предаване такъв бон.

 Съдът кредитира всички свидетелски показания като логични, еднопосочни и последователни и без противоречия по отношение на основните факти от значение за делото.

На базата на събраните по делото доказателства се установява категорично, че действително е било констатирано, че заведението ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ находящо се на ул. „Скопие“ № 1А в гр. Пловдив, проверено от свидетелите в акта Е.М., и неговия колега С.Ю., което се намира на партера в жилищна сграда, е работило след 23,00 часа, до когато, съгласно Наредбата за осигуряване на обществения ред, не се изисква разрешение за работно време. В тази насока, независимо от това дали е било провеждано частно събиране, факт е, че заведението е било отворено и е функционирало по предназначение, като такова за хранене и развлечение. Дали присъстващите лица, които са ползвали маса в градината на заведението са клиенти или гости в тази връзка е ирелевантно. Установява се и че дружеството жалбоподател - „Диел 77“ ЕООД, на когото е бил съставен АУАН, стопанисва ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ в гр. Пловдив, находящо се на посочения адрес, поради което и правилно за него е бил съставен актът.

 От правна страна съдът обаче намира, че следва да отмени наказателното постановление като намира същото за незаконосъобразно по следните съображения: В наказателното постановление е посочено, че жалбоподателят е допуснал работа на проверения обект след 23,00 часа, без необходимото разрешително за удължено работно време. Така описаното текстово нарушение е квалифицирано по чл. 11, ал. 4, вр. ал.1, т. 1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив, която разпоредба обаче сочи, че не се изисква разрешение за работно време на заведения за хранене и развлечение и други търговски обекти, издадено от районната администрация, когато функционират в интервала - за обекти, находящи се в жилищни  сгради и сгради със смесено предназначение - от 06.00 часа до 23.00 часа. Въпросната норма от Наредбата не вменява конкретно задължение, а единствено указва в кои случаи не е необходимо издаването на разрешение за удължено работно време на обекта. В случая, установеното поведение според съда е било неточно квалифицирано, като се твърди на практика заведението да е работило след допустимото работно време, но без издадено разрешение за удължено такова. Изискването да има изрично разрешение за удължено работно време и забраната заведенията да работят след разрешеното време се съдържа в разпоредбата на чл. 11, ал. 2, вр. с ал. 4 от Наредбата, която именно според съда е следвало да бъде посочена от актосъставителя и наказващия орган като нарушена. Конкретна забрана за обектите да работят с удължено работно време без издадено разрешение от общинската администрация, каквото поведение е установено при проверката не се съдържа в нормата на чл. 11, ал.4, вр. ал. 1, т. 1 от Наредбата, поради което и не това е съответстващата правна норма, която е нарушена и във връзка с която нарушението следва да бъде квалифицирано. Установеното противоречие между текстовото описание на нарушението и така посочената в наказателното постановление като нарушена разпоредба от цитираната Наредба се явява съществено, като се има предвид, че такова противоречие е недопустимо да съществува в рамките на наказателното постановление, защото засяга правото на наказаното лице да разбере за какво именно негово поведение и за нарушение на коя именно разпоредба му се налага конкретното наказание.

Относно изложеното в жалбата възражение за неспазване на разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, съдът е на мнение че такова не е било допуснато. АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и на свидетелите които са присъствали при извършването на нарушението, с което е изпълнено изискването на закона. Съставен е от полицейски инспектор при 01 РУ на ОДМВР гр. Пловдив който е оправомощен да съставя АУАН по силата на Заповед № 15ОА1328 от 20.05.2015г. на Кмета на Община Пловдив. Актът е подписан от нарушителя, актосъставителя и свидетелите, жалбоподателя е бил уведомен за разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, но в законовия три дневен срок възражения не са постъпили. Административно-наказващия орган е констатирал допусната грешка при описание на обстоятелствата на извършеното нарушение, а именно – изписано в съставения АУАН е „Видно от приложеното копие на докладна записка“, като по преписката фигурира докладна записка в оригинал. Описаното е констатирано от административно-наказващия орган в съставеното НП и същия е отбелязал че издава НП по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН тъй като по безспорен начин е установено извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Настоящия съдебен състав напълно споделя становището на административно-наказващия орган. Твърдяното от жалбоподателя че при издаването на НП административно-наказващия орган /АНО/ не е обсъдил предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, не отговаря на истината. В НП е отбелязано че е извършена проверка по чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и АНО не намира предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, което се споделя от настоящия съдебен състав.

Съдът счита и другото възражение на жалбоподателя относно липсата на връзка между търговския обект предмет на проверката и санкционираното юридическо лице, за неоснователно. В съставеното НП е отбелязано че ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ находящ се в гр. Пловдив на ул. „Скопие“ № 1А е собственост на фирма „Диел 77“ ЕООД, установено от предоставения с протокол за доброволно предаване касов бон. Посоченото обстоятелство фигурира и в съставения АУАН. Неоснователно се явява и твърдението на дружеството жалбоподател че в издаденото НП и АУАН не е уточнено че ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“, се намира в жилищна сграда което определя разрешеното време в което ресторанта може да работи без да има разрешение за удължено работно време. И в съставения АУАН, и в издаденото въз основа на него НП се уточнява че ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ се намира на партера на жилищна сграда. Относно наведените в хода на съдебното следствие от защитата доводи че сградата в която се помещава ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ е сграда с обществени и жилищни функции, в подкрепа на което се явяват свидетелските показание, същото не е от значение тъй като видно от разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата „Не се изисква разрешение за работно време на заведения за хранене и развлечение и други търговски обекти, издадено от районната администрация, когато функционират в интервала: 1. За обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, от 06.00 часа до 23.00 часа. Следователно режима е еднакъв за двата типа сгради. Не се твърди сградата в която се намира обекта да е от нежилищен тип, като не се събраха и доказателства в тази насока. По отношение на предоставеното като доказателство Разрешение за строеж на сграда находяща се на административен адрес – гр. Пловдив, ул. Скопие № 1 следва да се отбележи че то се отнася за сграда на различен от административния адрес на който се намира ресторант „Китчън“ бар „Айсберг“ – гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 1 – А.

Неоснователно се явява и твърдението на дружеството жалбоподател че не е посочена нарушената правна норма която предвижда съответната санкция. Видно е че е посочена като санкционна норма чл. 32, ал. 2 от Наредбата, който определя имуществената санкция за юридически лица които са нарушили разпоредбата на чл. 11 от нея. Ако правилно беше квалифицирано извършеното нарушение като такова по чл. 11, ал. 2 от Наредбата, то съответната на нея разпоредба би била същата. Правилно АНО е определил санкционната норма съответстваща на словно описаното твърдяно от него извършено административно нарушение.

С оглед на изложените мотиви за незаконосъобразност на наказателното постановление, Съдът

 

РЕШИ:

 

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1206/23.12.2015г., издадено от Заместник кмет ОР в Община Пловдив, упълномощен със заповед № 15ОА3157/24.11.2015г. на Кмета на Община Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл. 32, ал. 1 от Наредба за осигуряване на обществения ред Приложение 1 към Решение № 198, взето с протокол № 10от 28.05.2009г., изм.и допълнена с решение № 366, взето с Протокол № 18 от 13.11.2014г. на Общински съвет гр. Пловдив, за нарушение разпоредбата на чл. 11, ал. 4, вр. чл. 11, ал. 1, т. 1 от нея.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му пред Пловдивски административен съд по реда на АПК.

   

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.