АНД 3548/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 3548/2016г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

1619 гр.Пловдив, 17.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивският районен съд, VI н.с., в публичното заседание на 06.10.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВАН КАЛИБАЦЕВ

 

при секретаря Маргарита Георгиева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 3548/2016г. по описа на ПРС, VI н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 13 от 06.04.2016г. издадено от Началник РУ „Полиция“ – гр.Стамболийски, с което на Д.Й.Б.,  с ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия /ЗОБВВПИ/ е наложено наказание ГЛОБА  в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява по делото. В подадената жалба и в съдебно заседание чрез пълномощника си адв. П., навежда твърдения за незаконосъобразност и необоснованост на обжалваното НП и моли съда да го отмени. Излага доводи за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна – РУ на МВР – гр.Стамболийски, редовно уведомена, не изпраща представител и не взема становище по делото.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и във връзка с направеното оплакване, намира следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е подадена в предвидения от закона срок, поради което е допустима, а разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На 26.02.2016 г. жалбоподателят подал заявление за продължаване на  срока за съхранение и носене на ловно оръжие № 333000-1222/26.02.2016 г. до Началника на РУП – Стамболийски по адрес на местоживеене. На 22.03.2016 г. около 17:00 часа в гр.Стамболийски, област Пловдив, на ул.“Г.С.Р.“ № **** била извършена полицейска проверка, при която било установено, че Д.Б. не е спазил едномесечния срок преди изтичането на срока за разрешението за съхранение и носене на ловно оръжие, видно от Разрешение за носене серия Б № 223199, валидно до 23.02.2016 г. Така установените обстоятелства били преценени от свидетеля С.П.Д. ката нарушение на разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, за което на 22.03.2016 г. съставил АУАН бланков № 908294/22.03.2016 г. Жалбоподателят подписал съставения акт без възражения. На основание на АУАН било издадено обжалваното Наказателно постановление № 13 от 06.04.2016г.

В хода на съдебното следствие в качеството на свидетел беше разпитан ***** С.П.Д.. От показанията му се установява, че е съставил АУАН на жалбоподателя, на който била изтекла валидността на разрешението за носене и съхранение на ловно оръжие и последният не е спазил едномесечния срок за подаване на документи за продължаване на срока. При съставяне на акта било иззето ловното оръжие. Нарушителят подал в РУП-Стамболийски необходимите документи за продължаване на срока и му било издадено ново разрешение, а иззетото оръжие му било върнато. Свидетелят уточнява, че през 2010 г. бил променен закона и били въведени нови образци, въз основа на които били издавани последващите разрешения или заявления за продължаване на срока. На жалбоподателя било издадено ново разрешение. Допълва, че за периода, в който нарушителят е бил без разрешение, не е установено същият да е ползвал оръжието си. Актосъставителят пояснява, че при издадено валидно разрешение за съхранение и носене на оръжие по ЗОБВВПИ, оръжието се съхранява в метална каса и през това време неговия собственик може да го пренася в калъф. При изтичане на срока на разрешението, оръжието следва да бъде предадено незабавно в служба „КОС“, тъй като вече става незаконно. В случая са предприети действия по изземане на оръжието на жалбоподателя, като същият е подал документи за продължаване на срока.

Съдът кредитира показанията на свидетеля като логични, последователни, непротиворечиви и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, както и приложените в административната преписка писмени доказателства, надлежно приобщени към доказателствения материал.

 

Предвид изложената фактическа обстановка Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде ОТМЕНЕНО като незаконосъобразно.

 Съдът намира, че по делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от жалбоподателя административно нарушение по чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, която норма определя, че „В едномесечен срок преди изтичането на срока по чл.84, ал.2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл.81а, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР, придружено от: 1. документите по чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2 - 4 или чл. 81а, и 2. удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие.“ От съдържанието на цитираната разпоредба, става ясно, че същата регламентира законов срок за депозиране на заявление за подновяване на издадено вече разрешение за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси и следователно нарушение на същата ще е налице тогава, когато такова заявление бъде подадено след изтичане на законоустановения срок за това, какъвто е и настоящият случай. След като не е изпълнил задължението си и е бездействал в едномесечния срок преди изтичане на срока за разрешението за съхранение и носене на оръжие, валидно до 23.02.2016 г. и е подал заявление едва на 26.02.2016 г., жалбоподателят е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ, за което правилно е била ангажирана неговата административно наказателна отговорност.

Независимо, че се касае за виновно поведение от страна на жалбоподателя Б., съдът намира, че са налице обстоятелства, които определят случая като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, според който за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение, ще му бъде наложено административно наказание. В конкретният случай е налице ниска степен на засегнатост на правилата за носене и съхранение на ловно оръжие, като ненавременното подаване на заявлението за подновяване на разрешителното в срок не е довело до вредни последици. Липсват данни за наложени на санкционираното лице други административни наказания за нарушения на ЗОБВВПИ. Не без значение е и обстоятелството, че впоследствие жалбоподателят е предприел незабавни постъпки за отстраняване на нарушението и подновяване на разрешението за съхранение на ловно оръжие, като такова му е било издадено. Отделно от това няма доказателства оръжието да е било използвано в процесния период. При тези обстоятелства дори минималното наказание глоба от 500лв. се явява несъразмерно тежко, както на обществената опасност на деянието, така и на дееца. За поправянето и превъзпитанието на извършителя е било напълно достатъчно, за констатираното нарушение преценявайки обстоятелствата по чл.52, ал.4 от ЗАНН наказващият орган да отчете неговата маловажност и да предупреди писмено или устно нарушителя, че при повторно нарушение, ще му бъде наложено наказание.

Поради това  съдът счита, че в конкретния случай административно наказващия орган е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, като не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, макар предпоставките за това да са били налице.

 

Предвид гореизложеното съдът и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН , Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 13 от 06.04.2016г. издадено от Началник  РУ „Полиция“ – гр.Стамболийски, с което на Д.Й.Б.,  с ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия /ЗОБВВПИ/ е наложено наказание ГЛОБА  в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.87, ал.1 от ЗОБВВПИ.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд Пловдив, на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

 

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

М.Г.