АНД 3543/2016 - Решение - 21-10-2016

                            Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е  № 1737

        

                                      гр. Пловдив,21.10.2016г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  тринадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Петя Колева, като разгледа АНД № 3543/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 16-001015/25.05.2016 год. издадено от Директора на Дирекция „ Инспекция по труда” гр.Пловдив, с което на  „Сиенит мениджмънт” ООД, ЕИК 160093259, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Инж. Асен Йорданов № 7, представлявано от С.И.Д. - ***, е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева за нарушение на разпоредбите на чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда и на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

    Жалбоподателят „Сиенит Мениджмънт” ООД– редовно призовано, се представлява от адв. Е.С., която моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществило състава на нарушението, за което е било санкционирано, а също така, че атакуваното постановление е необосновано, немотивирано и незаконосъобразно.

    Въззиваемата страна – Д”ИТ” Пловдив – редовно призована редовно призована ,  изпраща представител – Началник отдел „БТКД” Н.К. - която предлага на съда да потвърди атакуваното наказателно постановление  като правилно и законосъобразно.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е неоснователна.

С акт за установяване на административно нарушение от 08.03.2016 год. при извършена на 24.02.2016 год. в офис на „Сиенит мениджмънт” ООД в гр. П., ул. И. А. Й. № *, е установено, че И.Г.У. на 18.11.2015 год. е депозирал в деловодството на дружеството молба с вх. № 92 от 18.11.2015 год. за издаване на справка за размера на начислените и неизплатените заплати за 2014 год. и 2015 год. по месеци и справка за дължимите суми по направени разходи по авансови отчети за периода на работата му в дружеството. В 14-дневен срок от искането, както и до момента на съставяне на АУАН, работодателят не е издал искането от лицето справки, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение.

Записано е било от проверяващите, че по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Жалбоподателят е подписал съставения АУАН, като е посочил, че е уведомен за правото си в тридневен срок да направи своите възражения по реда на чл.44,ал.1 от ЗАНН. Такива са били депозирани от страна на дружеството жалбоподател до Директора на ДИТ гр.Пловдив.

В съдебно заседание актосъставителят инж. Ж.Н., редовно призован се явява, поддържа изцяло съставения от него акт, извършил проверката в качеството на *** в ДИТ гр.Пловдив, лично констатирал нарушението, като излага как е била извършена същата, какво се е установило и как е бил съставен АУАН. Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя, тъй като те кореспондират със събраните по делото писмени доказателства.

Въз основа на съставения АУАН е издадено издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда, като е постановил имуществената санкция  на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

По искане на пълномощника на дружеството жалбоподател Съда е допуснал до разпит в качеството на свидетел лицето С.С.С..

В показанията си свид. С. – *** на дружеството-жалбоподател – заявява, че лицето Е.У. е напуснал фирмата, като е подал молба за справка по дължимите суми за авансови отчети. При изготвяне на справката се установила липса на компютри, телефон и инвентар, които се водили на името на У., а също така не са били наред авансовите му отчети.  Същият е бил устно уведомен, че не му се издава справката, поради проблем с документите и отчитането на служебните аванси, които са му били давани.

Въпреки , че Съдът дава вяра на показанията на този свидетел / с изключение на твърдението , че впоследствие справката е била издадена на лицето У. , тъй като не са представени доказателства в тази насока/, то настоящият Съд намира , че дружеството –жалбоподател е осъществила състава на нарушението, за което е било санкционирано. Видно от преписката лицето У. е депозирал молба за издаване само на справка за размера на начислените и неизплатени заплати към него от страна на дружеството на 2014г. и 2015г., което искане по никакъв начин не е обвързано с сочените от св.С. установени липси на кампютри , телефон и друг инвентар, още повече , че от страна на молителя не е правено искане за изплащане на конкретни суми, дължими му от страна на дружеството.

Съдът счита , че атакуваното наказателно постановление е правилно, обосновано и законосъобразно, не са допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде потвърдено изцяло в този му вид.

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-001015/25.05.2016 год. издадено от Директора на Дирекция „ Инспекция по труда” гр.Пловдив, с което на  „Сиенит мениджмънт” ООД, ЕИК 160093259, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Инж. Асен Йорданов № 7, представлявано от С.И.Д. - ***, е наложено административно наказание -  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева за нарушение на разпоредбите на чл. 128а, ал. 1 от Кодекса на труда и на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда.

 

 

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред  Административен съд гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.