АНД 3509/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 3509/2016г.

                                         РЕШЕНИЕ

 

Номер 1629                                  17.10.2016 година                    Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                 ХХІІ наказателен състав

На седми октомври                                                                   2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА

 

Секретар: Мери Кеворкян

като разгледа докладваното от съдията

НАХ дело номер 3509 по описа за 2016 година

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 1167923 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОДМВР Пловдив, с който чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на Д.Ц.Б. *** - *******, ЕГН **********, **** на *******, на основание чл.188, ал.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, по реда на Глава ХІІ от АПК.

 

                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалван е Електронен фиш Серия К № 1167923 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОДМВР Пловдив, с който чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на Д.Ц.Б. *** - *******, ЕГН **********, **** на *******, на основание чл.188, ал.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят Д.Ц.Б. обжалва електронния фиш, като моли същия да бъде отменен като незаконосъобразен, по подробно изложени в жалбата съображения за това. Редовно призован, не се явява, не изпраща процесуален представител, но в нарочно писмено становище поддържа жалбата си и изложените в нея доводи в насока незаконосъобразност на атакувания акт.

          Въззиваемата страна – Сектор ПП към ОД МВР - Пловдив, редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по делото.

          Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

 

          ЖАЛБАТА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Атакуваният електронен фиш бил издаден срещу Д.Ц.Б., в качеството му на *******, за това, че на 13.03.2016г. в 16:09 часа в гр.Пловдив, на бул.”Освобождение”, до № 3, отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч, с МПС Мерцедес МЛ 270 ЦДИ, рег.№ *********, е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1-М № 648, като при разрешена скорост 50 км/ч е установена скорост 93 км/ч и превишаване на разрешената скорост с 43 км/ч. Като собственик, на когото е регистрирано МПС-то бил вписан ********, с ******** Д.Ц.Б., ЕГН **********, и на същия на основание чл.188, ал.2 от ЗДвП била наложена глоба 300лв за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП

Тези фактически положения се установяват и в хода на съдебното производство по безспорен и несъмнен начин от събраната по делото доказателствена маса, писмените доказателства, които Съдът кредитира напълно като обективни, достоверни, взаимно подкрепящи се и неоспорени от страните.

При тази фактическа установеност съдът приема, че от страна на жалбоподателя е осъществен състава на вмененото административно нарушение. Съгласно чл.21, ал.1 от ЗДвП при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава стойност на скоростта, а именно 50 км/ч в населено място, когато се касае за управление на ППС от категория В, както е в случая.

Описаната противоправна дейност правилно и законосъобразно е била санкционирана по реда на чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, според който се наказва с глоба 300 лв. водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място над 40 км/ч, какъвто е настоящия казус. В случая размерът на глобата е императивно определен, поради което и за съда, а също и за наказващият орган липсва възможност за преценка на същия.

   При служебна проверка на електронния фиш Съдът не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения при издаването му, които да са нарушили правото на защита на нарушителя.

С оглед на гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че атакуваният Електронен фиш Серия К № 1167923 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОДМВР Пловдив, с който чл.189, ал.4 вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на Д.Ц.Б. *** - *******, ЕГН **********, **** на *******, на основание чл.188, ал.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание „Глоба в размер на 300 лева за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, следва да бъде ПОТВЪРДЕН като правилен и законосъобразен.

 

          По горните мотиви съдът постанови решението си.                                               

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК