АНД 3236/2016 - Решение - 21-10-2016

                            Р      Е      Ш      Е     Н     И      Е           № 1740

        

                                      гр. Пловдив, 21.10.2016г.

 

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Пловдивски районен съд, VІII н.с., в публично съдебно заседание на  деветнадесети септември две хиляди и шестнадесета год. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

 

при секретаря Сийка Радева, като разгледа АНД № 3236/2016 год. по описа на ПРС, VІІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 207/26.04.2016 год., издадено от Началника на Митница Пловдив, упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ-229/08.03.2016 год. на Директора на Агенция „Митници”, с което на „АРЕНА-И.Т.” ЕООД,  ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Източен, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, с ** И.Г.Т., ЕГН  **********, с което е наложено следното административно наказание , а именно ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/лв. на основание чл.110, ал.1 от ЗАДС на „АРЕНА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, р-н Източен, бул.,,Княгина Мария Луиза"№58. с ** И.Г.Т., ЕГН ********** за това, че в качеството си на лицензиран складодържател с ИНДС: BGNCA00298002 като не е подало акцизна декларация за данъчен период-месец декември 2015г. в законоустановения 14-дневен срок, удължен с писмо изх.№32-7222/11.01.2016г. на Митница Пловдив до 31.01.2016г. включително, на 01.02.2016г. е нарушило разпоредбата на чл.87, ал.2 от ЗАДС.

         Жалбоподателят „АРЕНА-И.Т.” ЕООД – редовно призован не се явява в съдебно заседание, като чрез пълномощника си – адвокат П.М., моли Съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление, тъй като счита, че не е осъществило състава на нарушението, за което е бил санкционирано, а също така, че атакуваното постановление е незаконосъобразно.

         Въззиваемата страна – Митница гр.Пловдив – редовно призована - изпраща представител – гл. юрк. Т.С. - която предлага на съда да потвърди атакуваното наказателно постановление  като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира и приема за установено следното:

Жалбата е основателна.

С акт за установяване на административно нарушение от 08.03.2016 год.  и от събраните по преписката доказателства, преценени в тяхната съвкупност и взаимовръзка се констатира следната фактическа обстановка:

„АРЕНА-ИТ."ЕООД, ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, р-н Източен, бул.„Княгина Мария Луиза№58, с ** И.Г.Т., ЕГН **********, е лицензиран складодържател по смисъла на чл.4, т.2 от Закопа за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), притежаващ Лиценз №520/18.04.2013г, за управление на данъчен склад с идентификационен номер (ИНДС) BGNCA 00298002. В издадения от директора на АгенцияМитници" лиценз на „АРЕНА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651 е посочен адрес на данъчния склад - гр.Пловдив. обл.Пловдив. ул."Кукленско шосе"№17, както и описани операциите, извършвани в данъчния склад-складиране на газьол и биодизел, автоматично маркиране на газьол, смесване на биодизел с газьол.

Съгласно разпоредбите на чл.87, ал.2 от ЗАДС лицензираните складодържатели са длъжни да подават акцизна декларация но образец (чл.82, ал.1 от ППЗАДС) в компетентното митническо учреждение но местонахождение на данъчния склад в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.

На 05.01.2016г. АРЕИА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651 е подало в Митница Пловдив заявление вх.№32-1727/05.01.2016г. за удължаване на срока за подаване на акцизна декларация за данъчен период 01.12.2015г.-31.12.2015г., като причина за искането си, лицензираният складодържател е посочил невъзможността да подаде акцизна декларация в сроковете по чл. 87, ал. 2 от ЗАДС, поради запечатване на данъчния склад отМитническо разузнаване и разследване", секторМитнически мобилни групи-София.

С писмо рег.индекс №32-7222/11.01.2016г. на Митница Пловдив, дружеството е уведомено, че искането е уважено, като срокът за подаване на акцизната декларация е удължен до 31.01.2016г., съгласно разпоредбите на чл.87, ал.5 от ЗАДС.

С искане вх.№32-24873/28.01.2016г. до Митница Пловдив, дружеството желае допълнително удължаване на срока за подаване на акцизна декларация за данъчен период: 01.12.2015г.-31.12.2015г. и удължаване на срока за подаване на акцизна декларация за данъчен период 01.01.2016 г.-31.01.2016 г„ на основание чл. 87, ал.5 от ЗАДС.

С писмо рег.индекс №32-30144/03.02.2016г. на Митница Пловдив на „АРЕНА-И.ТЕООД, ЕИК 115824651 е отказано удължаване на срока за подаване на акцизна декларация за данъчен период 01.12.2015г-31.12.2015г. и за данъчен период 01.01.2016г.-31.01.2016г. за данъчен склад с ИНДС BGNCA00298002.

В тази насока от страна на жалбоподателя е представено определение от 22.12.2015г. на Районен съд – Пловдив ІV състав граждански отделение, от което е видно , че със своя окончателен акт Съдът е определил допълнителен срок до 29.01.2016г. за обезпечаване на доказателства чрез запечатване на обект, находящ се в гр. П. и по- конкретно данъчен склад под № BGNCA00298002 на „АРЕНА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651, ул."К. ш."№**.

На 12.02.2016 г. в отделАкцизи на Митница Пловдив е извършена проверка в Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), модул ..Система за управление на акциза" (СУА), за установяване на обстоятелството по подаване на акцизна декларация от „АРЕНА-И.Т.ЕООД, ЕИК 115824651 за данъчен период месец декември 201 г. със срок на подаване 14.01.2016г. Констатирано е, че лицензираният складодържател не е подал акцизна декларация за данъчен период месец декември 2015г., включително до срока за удължаване-31.01.2016г. Резулатите от проверката са обективирани в Протокол за извършена проверка №311/12.02.2016г.

С писмо per. индекс №32-47376/19.02.2016г. на Митница Пловдив, И.Г.Т.. ЕГН **********-** на „АРЕНА-И.Т.ЕООД, ЕИК 115824651 е поканен да се яви на 01.03.2016г. Митница Пловдив, отделАкцизи" за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение/АУАН/.

На 08.03.2015г. в Митница Пловдив за съставяне и връчване на АУАН се е явила Н.Г.М., ЕГН **********-упълномощен представител съгласно нотариално заверено пълномощно рег.№145 от 14.01.2016г. от С.П. ** в район PC Пловдив с per.№** на Нотариалната камара. Същата не представила писмени обяснения по случая.

Предвид горното и на основание чл.36, ал.1 и чл.40, ал.1 от ЗАПИ във връзка с чл. 128, ал.2 от ЗАДС е съставен АУАН№142/08.03.2016г. в присъствието на Н.Г.М., ЕГН **********-упълномощен представител /пълномощно рег.№145 от 14.01.2016г. от С.П. ** в район PC Пловдив с рег.№** на Нотариалната камара/ на „АРЕНА-И.Т.ЕООД, ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, р-н Източен, бул.„Княгина Мария Луиза"№58. с ** И.Г.Т., ЕГН ********** и в присъствието на свидетеля по чл.40, ал.1 от ЗАНН Д.Т.П., ЕГН **********-*** в Митница Пловдив, със служебен адрес гр.Пловдив, ул.'"Кукленско шосе"№32.

Актът е връчен на 08.03.2016г.

В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение по акта, на основание чл.44, ал.1 от ЗАНН.

С оглед на гореизложеното на 12.02.2016г. в Митница Пловдив е установено, че „АРЕНА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив. общ.Пловдив, обл.Пловдив, р-н Източен, бул.,,Княгина Мария Луиза"№58, с ** И.Г.Т., ЕГН ********** в качеството си на лицензиран складодържател с ИНДС: BGNCA00298002, като не е подало акцизна декларация за данъчен период - месец декември 2015г. в законоустановения 14-дневен срок, удължен с писмо изх.№32-7222/11.01.2016г. на Митница Пловдив до 3-1.01.201бг. включително, на 01.02.2016 г. е нарушило разпоредбата на чл.87, ал.2 от ЗАДС, с което е осъществило състава на чл.110, ал.1 от ЗАДС.

В съдебно заседание актосъставителят Г.Р.К., редовно призован се явява и заявява, че поддържа съставения от него акт. Проверката извършила в качеството на *** в ТМУ Пловдив, Агенция „Митници”, лично констатирал нарушението и подробно и задълбочено изложи как е била извършена същата, какво се е установило, как е бил съставен АУАН. Същият в показанията си потвърждава , че действително от страна на дружеството – жалбоподател е било провено и второ искане за удължаване на срока за подаване на декларацията , тъй като  била налице невъзможност това да бъде сторено.

 Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административно наказващият орган е възприел залегналата в акта фактическа обстановка и е подвел нарушението под разпоредбите на чл. 87, ал. 2 от ЗАДС, като е постановил Имуществената санкция  на основание чл. 110, ал. 1 от ЗАДС.

Съдът счита , че от страна на управата на дружеството-жалбоподател не е налице виновно поведение, тъй като от представените по преписката писмени доказателства безспорно се установява сочената по- горе невъзможност , която е възникнала на базата на определения допълнителен срок до 29.01.2016г. за обезпечаване на доказателства чрез запечатване на обект и по- конкретно данъчен склад под № BGNCA00298002 на „АРЕНА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651, ул."К. ш."№**. Липсата на достъп от страна на дружеството до посочения по- горе обект /установена зъ проверявания период/  обективно е препятствало ползването както на склада , така и на компютърните системи в него, а оттам е довело и до неподаването на съответната акцизна декларация но образец – според чл.82, ал.1 от ППЗАДС.

Действително от една страна формално е налице осъществяването на нарушението по чл.87, ал.2 от ЗАДС, но от друга безспорно се установи физическата невъзможност от страна на управата на дружеството да изпълни това свое задължение по посочените по- горе причини.

Настоящата инстанция намира, че атакуваното наказателно постановление е неправилно, необосновано и незаконосъобразно,  допуснати са съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, поради което следва да бъде отменено изцяло в този му вид.

 

         Мотивиран от гореизложеното ,Съдът

 

 

Р        Е       Ш       И       :   

 

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 207/26.04.2016 год., издадено от Началника на Митница Пловдив, упълномощен съгласно Заповед № ЗАМ-229/08.03.2016 год. на Директора на Агенция „Митници”, с което на „АРЕНА-И.Т.” ЕООД,  ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Източен, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 58, с ** И.Г.Т., ЕГН  ********** е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/лв. на основание чл.110, ал.1 от ЗАДС на „АРЕИА-И.Т."ЕООД, ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, р-н Източен, бул.,,Княгина Мария Лу|иза"№58. с ** И.Г.Т., ЕГН ********** за това, че в качеството си на лицензиран складодържател с ИНДС: BGNCA00298002 като не е подало акцизна декларация за данъчен период-месец декември 2015г. в законоустановения 14-дневен срок, удължен с писмо изх.№32-7222/11.01.2016г. на Митница Пловдив до 31.01.2016г. включително, на 01.02.2016г. е нарушило разпоредбата на чл.87, ал.2 от ЗАДС.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния съд на гр.Пловдив по реда на глава ХІІ от АПК.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.